World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

WCH Declaration-2021-12-17_131936.jpg
Source / Извор: worldcouncilforhealth.org


Another large group of true scientists and medical doctors whose opinion is censored in the corporate media, founded the association and issued a declaration against the deadly medical tyranny…


Још једна велика група истинских научника и лекара чије је мишљење у корпоративним медијима цензурисано, основала је удружење и изашла са декларацијом против убиствене медицинске тираније…WCH Declaration / Изјава ССЗ


World Council for Health Calls for an Immediate Stop to the Covid-19 Experimental “Vaccines”


Светски савет за здравље позива на хитно обустављање експерименталне ‘вакцинације’A. CONSENSUS OF WORLD’S FOREMOST EXPERTS
Globally renowned experts, including Dr. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Prof. Dolores Cahill, and Drs. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg, and Vladimir Zelenko, among many others, consistently warn the world about the adverse effects resulting from Covid-19 experimental injections; they also warn about their longterm effects, which cannot be known at this time since most clinical trials will be not completed until 2023, and some as late as 2025.

In June 2021, Dr. Tess Lawrie, co-founder of the World Council for Health and member of the Council’s Steering Committee, courageously described the global crisis and called for urgent action: “There is now more than enough evidence on the [UK] Yellow Card system to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans. Preparation should be made to scale up humanitarian efforts to assist those harmed by the COVID-19 vaccines and to anticipate and ameliorate medium to longer term effects.”

А. САГЛАСНОСТ НАЈВЕЋИХ СВЕТСКИХ СТРУЧЊАКА
Глобално признати стручњаци, међу којима су др Пол Александер, др Бајрам Брајдл, др Герт Ванден Бош, проф. Долорес Кејхил и доктори Сухарит Бакди, Рајан Кол, Ричард Флеминг, Роберт В. Мелоун, Питер Мекало, Марк Троци, Мајкл Јидон, Волфганг Водарг и Владимир Зеленко, међу многима, доследно упозоравају свет на штетне ефекте који су резултат експерименталних инјекција ковид-19; они такође упозоравају на дугорочне ефекте, који се у овом тренутку не могу знати, јер већина клиничких испитивања неће бити завршена до 2023. године, а нека тек 2025. године.

У јуну 2021, др Тес Лори, саоснивач Светског савета за здравље и члан Управног одбора Савета, храбро је описала глобалну кризу и позвала на хитну акцију: „Сад има више него довољно доказа у Систему жутог картона [ВБ] за проглашавање вакцина против Ковида-19 небезбедним за људe. Требало би извршити припреме за повећање хуманитарних напора да се помогне онима који су повређени вакцинама против Ковида-19 и да се предвиде и ублаже средњорочни и дугорочни ефекти.“


B. DECLARATION
The World Council for Health declares that it is time to put an end to this humanitarian crisis. Further, the Council also declares that any direct or indirect involvement in the manufacturing, distribution, administration and promotion of these injections violates basic principles of common law, constitutional law and natural justice, as well as the Nuremberg Code, the Helsinki Declaration, and other international treaties.

Б. ИЗЈАВА
Светски савет за здравље изјављује да је време да се стане на крај овој хуманитарној кризи. Даље, Савет такође изјављује да свако директно или индиректно учешће у производњи, дистрибуцији, администрацији и промоцији ових инјекција крши основне принципе обичајног права, уставног права и природне правде, као и Нирнбершки кодекс, Хелсиншку декларацију и друге међународне уговоре.


C. UNCENSORED FACTS
We now know that children are over one hundred times more likely to die from these experimental injections than Covid-19. Injected athletes, globally, are collapsing before our very eyes. In spite of the fact that reporting systems are limited and passive, millions of adverse effects have been recorded, which include death, paralysis, blood clots, strokes, myocarditis, pericarditis, heart attacks, spontaneous miscarriage, chronic fatigue and extreme depression.

See: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

See: vaers.hhs.gov

See: ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance

See: vigiaccess.org (search covid-19 vaccine)

Ц. НЕЦЕНЗУРИСАНЕ ЧИЊЕНИЦЕ
Сад знамо да је преко сто пута већа вероватноћа да деца страдају од ових експерименталних инјекција него од Ковида-19. Вакцинисани спортисти, глобално, колабирају пред нашим очима. Упркос чињеници да су системи извештавања ограничени и пасивни, забележени су милиони нежељених ефеката, који укључују смрт, парализу, крвне угрушке, мождане ударе, миокардитис, перикардитис, срчане ударе, спонтани побачај, хронични умор и екстремну депресију.

Види: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Види: vaers.hhs.gov

Види: ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance

Види: vigiaccess.org (потражи: covid-19 vaccine)


D. VICTIM TESTIMONIES
The World Council for Health acknowledges and respects the experiences and testimony of the victims of this worldwide medical experiment. We also declare and confirm that safe, effective and affordable treatments for Covid-19 exist and should be made available to all who need them.

See: wewanttobeheard.com

See: nomoresilence.world

See: vaxtestimonies.org/en

Д. СВЕДОЧАНСТВА ЖРТАВА
Светски савет за здравље признаје и поштује искуства и сведочанства жртава овог светског медицинског експеримента. Такође изјављујемо и потврђујемо да безбедни, ефикасни и приступачни третмани за Ковид-19 постоје и да треба да буду доступни свима којима су потребни.

Види: wewanttobeheard.com

Види: nomoresilence.world

Види: vaxtestimonies.org/enE. NOT SAFE, NOT EFFECTIVE
Recent studies confirm the risks associated with Covid-19 experimental injections. Emerging research establishes that the injections are neither safe nor effective, and, in fact, are toxic. While some of the known ingredients of the injections cause biological harm, it is even more concerning that the unknown and undisclosed ingredients may present an even greater threat to human health.

Е. НИ БЕЗБЕДНЕ, НИ ЕФИКАСНЕ
Новије студије потврђују ризике повезане са експерименталним инјекцијама Ковида-19. Нова истраживања показују да ињекције нису ни безбедне ни ефикасне, и да су, у ствари, токсичне. Док неки од познатих састојака инјекција узрокују биолошку штету, још више брине што непознати и неоткривени састојци могу представљати далеко већу претњу по људско здравље.


F. CEASE AND DESIST
The World Council for Health is ethically and lawfully bound to issue this Declaration, demanding that governments and corporations cease and desist from direct or indirect participation in the manufacturing, distribution, administration or promotion of Covid-19 experimental injections.

The Council declares that every living man and woman has a moral and legal duty to take immediate and decisive action to halt this unprecedented medical experiment, which continues to cause unnecessary and immeasurable harm.

Ф. ПРЕКИНИТЕ И ОДСТУПИТЕ
Светски савет за здравље етички је и законски обавезан да изда ову Изјаву, захтевајући да владе и корпорације престану и одустану од директног или индиректног учешћа у производњи, дистрибуцији, администрацији или промоцији експерименталних инјекција Ковида-19.

Савет изјављује да сваки живи мушкарац и жена имају моралну и законску обавезу да предузму хитне и одлучне мере како би зауставили овај медицински експеримент без преседана, који наставља да наноси непотребну и немерљиву штету.


G. NOTICE OF LIABILITY
The right of bodily integrity and the right to informed consent are inalienable and universal human rights, which have been trampled by government mandates and corporate imperatives. Thus, the World Council for Health declares that any person or organization directly or indirectly participating in the manufacturing, distribution, administration or promotion of Covid-19 experimental biologics will be held liable for the violation of principles of justice grounded in civil, criminal, constitutional and natural law, as well as international treaties.Г. НАПОМЕНА О ОДГОВОРНОСТИ
Право на телесни интегритет и право на информисани пристанак су неотуђива и универзална људска права, која су згажена владиним мандатима и корпоративним императивима. Стога, Светски савет за здравље изјављује да ће свака особа или организација која директно или индиректно учествује у производњи, дистрибуцији, администрацији или промоцији експерименталних биолошких препарата Ковида-19 бити одговорна за кршење принципа правде заснованих на грађанском, кривичном, уставном и природном право, као и међународних уговора.


World Council for Health

Signed November 29, 2021
Charles Kovess
Dr. Jennifer Hibberd
Dr. Naseeba Kathrada
Dr. Robert J McLeod
Dr. Vince Vicente
Dr. Tess Lawrie
Dr. Mark Trozzi
Dr. Maria Hubmer Mogg
Michael Alexander
Rob Verkerk PhD
Dr. Tracy Chandler
Dr. Zac Cox
Dr. Stephan Becker
Karen McKenna
Shabnam Palesa Mohamed

Link to the Declaration in .pdf format

Светски савет за здравље

Потписници 29. новембра, 2021.
Чарлс Ковес
Др Џенифер Хиберд
Др Насиба Катрада
Др Роберт Џ. Меклауд
Др Винс Винсенте
Др Тес Лори
Др Марк Троци
Др Марија Хубмер Мог
Мајкл Александар
Др Роб Феркерк
Др Трејси Чендлер
Др Зак Кокс
Др Штефан Бекер
Карен Мекена
Шабнам Палеса Мохамед

Линк на декларацију у .пдф формату


Duration / Трајање: 1:56:13 (енг)

Dr Rima-2021-12-17_163717.jpg

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казнеArchived Coronavirus Files – March 2021

Archived Coronavirus Files – February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency