Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

Gincburg-pic_8302944168e.jpg
Alexander Ginzburg. Source / Извор: zavtra.ru


The number of countries that are not yet under globalist control can be counted on the fingers of one hand. Unfortunately, Russia is not among them…


Yesterday, December 16, 2021, the Russian Duma supported the draft law on mandatory QR codes necessary for access to public spaces (Russian language). The law still has to pass the upper house of the Russian parliament, and then it comes to President Putin to sign. According to that draft, for example, without the QR code, there is no travel by bus, train, plane… In that way, Russia openly joined the globalist countries that work against their people.

Unfortunately, the Russian government worked secretly against its people, and in favor of globalist corporations, even before this law. The evidence is clear today by handing over an essential part of sovereignty to the World Health Organization (WHO) through a representative in Moscow, Melita Vujnović, and making its own ‘vaccine’ – which is actually the same garbage as Western poisons. This fact was discovered – no less and no more – by its creator and the director of Gamalei Institute personally!

So far, we have had a story that the Russian ‘vaccine’ Sputnik V was made with old technology, using adenovirus and not genetic modification (mRNA). Until April this year, the story was that Sputnik V provides lifelong immunity (Alexander Ginzburg’s interview with Interfax on April 10th, 2021). And then the ‘wave of Corona cases’ came, and the Russian authorities, despite the evidence that PCR tests were never a diagnostic tool, began to introduce ‘protection measures’. The Russian state agency TASS invited Alexander Ginzburg, an academician of the Russian Academy of Sciences and director of the National Research Center for Epidemiology and Microbiology of the Ministry of Health of the Russian Federation, named after the honorary academician N. F. Gamalei, to explain the paradox – how is it possible that despite the successful ‘vaccination’, the number of infected people is growing dizzyingly? The answer was shocking to say the least.

Ginzburg first blamed the sellers of counterfeit QR codes for the increase in ‘cases’, and then he claimed that in the Russian population, as many as 80% of those allegedly vaccinated actually used fake codes. And when asked where he got such a precise percentage, he answered:

“If those who were allegedly vaccinated with Sputnik V became seriously ill, as the data show, it is the people who, unfortunately, used the certificates they bought, fake certificates. Among them are 80 percent of those who bought. It is possible to check whether someone has been vaccinated with Sputnik V or not, with the help of a special analysis for the presence of markers of the preparation.”

Is that so?! Only now do we find out that there are MARKERS in the Russian vaccine as well! The question of what these markers are and why the population was not told before the ‘vaccination’ what is the real content of that injection, remained unanswered.

The original text entitled ‘The Loud Statement of Academician Ginzburg’ in Russian can be found on the website zavtra.ru.

This answer shows another important thing: Either the Russian government has no control over what globalists do in their country, or the government itself is included in the globalist agenda. In both cases, Russia is not going to end well. The voices of academicians who rose up against the Corona tyranny can no longer help, nor can the public denunciation of what Ginzburg is doing, as Professor Dr. Alexander Redko did.

Број држава које још нису под глобалистичком контролом може се пребројати на прсте једне руке. Нажалост, Русија није међу њима…


Јуче, 16. децембра 2021. руска Дума подржала је нацрт закона о обавезним QR кодовима неопходним за приступ јавним просторима (руски језик). Закон мора још да прође горњи дом руске скупштине и онда долази на потпис председнику Путину. Према том нацрту, на пример, без QR кода нема путовања аутобусом, возом, авионом… На тај начин Русија се отворено сврстала у глобалистичке државе које раде против свог народа.

Нажалост, руска је власт против свог народа, а у корист глобалистичких корпорација, радила тајно и пре овог закона. Докази су данас јасни кроз препуштање суштинског дела суверенитета Светској здравственој организацији (СЗО) преко представника у Москви, Мелите Вујновић, и прављење сопствене ‘вакцине’ – која је заправо исто ђубре као и западни отрови. Ту чињеницу открио је – ни мање ни више него – њен творац и директор Гамалеја института лично!

Дакле, досад смо имали причу да је руска ‘вакцина’ Спутњик V направљена старом технологијом, коришћењем аденовируса а не генетском модификацијом (мРНА). До априла ове године прича је била да Спутњик V пружа доживотни имунитет (интервју Александра Гинцбурга Интерфаксу 10. априла 2021). А онда је ‘наишао талас случајева’ короне, и руске власти су, упркос доказима да ПЦР тестови нису никаква дијагностика, почеле да уводе ‘мере заштите’. Руска државна агенција ТАСС позвала је Александра Гинцбурга, академика Руске академије наука и директора Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију Министарства здравља Руске Федерације именованог по почасном академику Н. Ф. Гамалеју, да објасни парадокс – како је могуће да упркос успешној ‘вакцинацији’ бројеви заражених вртоглаво расту? Одговор је био најблаже речено шокантан.

Гинцбург је најпре окривио продавце фалсификованих КР кодова за пораст ‘случајева’ а онда је устврдио да је у руској популацији чак 80% наводно вакцинисаних заправо користило лажне кодове. А на питање откуд му тако прецизан проценат, одговорио је:

„Ако се наводно вакцинисани Спутњиком V озбиљно разболе, како показују подаци, то су људи који су, нажалост, користили сертификате које су купили, лажне сертификате. Међу њима је 80 одсто оних који су купили. Проверити да ли је неко вакцинисан Спутњиком V или не, може се уз помоћ специјалне анализе на присуство маркера препарата.“

Ма је ли могуће?! Тек сад сазнајемо да и у руској вакцини постоје МАРКЕРИ! Без одговора остало је питање какви су то маркери и зашто није становништву речено пре ‘вакцинације’ шта се у тој ињекцији налази.

Оригинални текст под насловом „Громогласна изјава академика Гинцбурга“ на руском може се наћи на сајту zavtra.ru.

Овај одговор показује још једну важну ствар: Или влада Русије нема никакву контролу над оним што глобалисти раде по њиховој држави, или је и сама влада укључена у глобалистичку агенду. У оба случаја Русији се не пише добро. Ту више не могу помоћи гласови академика који су устали против корона тираније, нити јавно разобличење онога што Гинцбург ради, као што је то учинио професор др Александар Редко.

Duration / Трајање: 3:34:06 (Russian language)

Redko-2021-12-17_021933.jpg

Текст о конференцији на српском


Like other nations, the Russian people must find a way to oppose globalist rule before it drags it into civil war.

The question is, however, whether confrontation without civil conflict is more possible at all…Као и остали народи, и руски народ мора наћи начин да се супротстави глобалистичкој власти пре него што је она одвуче у грађански рат.

Питање је, међутим, да ли је супротстављање без грађанског сукоба више уопште могуће…
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Trust your Eyes [eng/срп] Коронапревара: Верујте својим очима

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казнеArchived Coronavirus Files – March 2021

Archived Coronavirus Files – February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency