ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Bojko.jpg


One of the silliest things that propaganda from the corporate media is trying to push through, is the impression of vaccines as a ‘civilizational achievement that must not be questioned’. If such a thing ever existed, it passed irrevocably with the rise of the Big Pharma mafia…


At the end of July 2020, Exponential Medicine proudly posted at Youtube presentation of Stéphane Bancel, the CEO of Moderna Inc, in which he describes mRNA technology as an ‘Operating System’ for developing any future drugs…

Једна од најблесавијих ствари које пропаганда са корпоративних медија покушава да прогура, јесте утисак о вакцинама као о ‘цивилизацијском достигнућу које се не сме доводити у питање’. Ако је тако нешто икад постојало, неповратно је прошло успоном фармацеутске мафије…


Крајем јула 2020, Експоненцијална медицина поносно је на Јутјуб поставила презентацију Стефана Бансела, шефа Модерне, у којој он описује мРНА тегнологију као ‘оперативни систем’ за развој будућих лекова…

.

Wow! - Moderna CEO Describes the Vaccine As An Operating System


This clown is paid by his boss (celebrated for one stolen and one garbage computer operating system that need constant patching) to talk about how mRNA technology is safe and how it will lead to cheap drug production. In reality, however, Big Pharma corporations do offer neither safe products, nor are they interested in selling their products cheaply. This is a Canadian doctor Charles Hoffe, with a testimony how ModeRNA ‘vaccine’ wreaks Havoc on Lytton British Columbia (BANNED ON YOUTUBE!)

Овог кловна његов шеф (кога су прославили украдени и збуџени оперативни системи које стално треба крпити) плаћа да прича о томе како је мРНА технологија безбедна и како ће довести до јефтине производње лекова. У пракси, међутим, фармацеутске корпорације нити нуде безбедне производе, нити их занима да те своје производе продају јефтино. Ово је канадски лекар Чарлс Хофи, са сведочењем како МодеРНА ‘вакцина’ оставља пустош у Литону, Британска Колумбија (Забрањено на Јутјубу!)

CHoffe-f7d35f.jpg


If you think Pfizer is better, listen to its CEO, Albert Burla:

“If we were to implement free, open-market principles in pricing the products, we could go to huge prices and sell everything we can manufacture. But it would be unethical, I think. We will not do it, because that’s really taking advantage of a situation, and people will not forget if you do that.”

So, the only thing that prevents them from immediately raising the price sky high is – the fear that people will not forget that to them! That is why prices are rising slowly but steadily, and close in line with the growing hysterical propaganda from the partners from corporate media. Have you heard of a new deadly strain of the virus from India? They will ‘solve’ it with three doses every six months!

Ако мислите да је Фајзер бољи, послушајте шта каже њихов шеф, Алберт Бурла:

„Ако бисмо применили принципе слободног и отвореног тржишта на одређивање цене производа, ишли бисмо до огромних цена и продали бисмо све што можемо да произведемо. Али сматрам да то не би било етички. Ми то нећемо учинити јер би то било коришћење прилике и то људи то не би заборавили.“

Дакле, једино што их спречава да одмах подигну цену до небеса јесте – страх да ће им људи то запамтити! Зато цене дижу лагано и све више у складу са растућом хистеричном пропагандом из ортачких, корпоративних медија (енг.) Јесте ли чули за нови смртоносни сој вируса из Индије? ‘Решиће’ то они са по три дозе на сваких шест месеци!

Duration / Трајање: 3:19 (енг.)


Remember: their god is called PROFIT and they are ready to do everything for him, including mass murders. This is not an exaggeration, there is an insider witness. It is the former director of research at Pfizer, Dr. Michael Yeadon, who explained everything openly in an interview with Patrick Delaney entitled ‘Your government is lying to you in a way that could lead to your death.’

You can hear essentially the same story from Brandy Vaughan, a former sales representative at Merck:

Упамтите: њихов бог зове се ПРОФИТ и они су спремни да за њега све учине, укључујући и масовна убиства. Ово није претеривање, постоји сведок. То је бивши директор развоја у Фајзеру, др Мајкл Јидон, који је све отворено објаснио у интервјуу с Патриком Дилејнијем под насловом ‘Ваша влада вас лаже на такав начин да вас то може убити’.

Суштински исту причу можете чути и од Бренди Вон, бивше представнице продаје у Мерку:

Duration / Трајање: 2:54


And there is no longer a state to protect you from the highhandedness of Big Pharma corporations. Corporatocracy has taken over both national and supranational governments. The Big Pharma mafia will not allow even to the remaining sovereign states to make their own, safe and cheap vaccines!

И више нема државе да вас заштити од самовоље корпорација. Корпоратократија је преузела и националне и наднационалне владе. Фармацеутска мафија неће допустити чак ни преосталим сувереним државама да направе своје, безбедне и јефтине вакцине!

Duration / Трајање: 2:46 (енг.)

Drug lobby_cr.jpg


There will be neither safety nor freedom as long as you have a corporatocracy instead of the Republic.

Неће бити ни сигурности ни слободе док имате корпоратократију уместо Републике.

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake OilArchived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency