Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Fauci-photo_2021-08-16_14-46-16.jpg


If you are interested in how criminals from Pfizer protect themselves from the law, now we have a document that can show you that too…


On July 28, a leaked standard contract on the sale of covid "vaccines" was published on the website of the medical organization “America’s Frontline Doctors” which Pfizer, with minor modifications, stipulates with the governments of all countries in the World, ready to accept their garbage. The credit for this important discovery goes to an information security expert by name Ehden Biber.

Ако вас занима како се криминалци из Фајзера штите од закона, сад имамо документ који вам и то може показати…


На сајту медицинске организације ‘Амерички лекари са линије фронта’ објављен је 28. јула процурели типски уговор о продаји ковид ‘вакцина’ који Фајзер уз мање преправке закључује са владама свих држава света које прихвате њихово ђубре. Заслуге за ово важно откриће припадају стручњаку за информациону безбедност по имену Еден Бибер.
Alternative link if Twitter takes originals down / Алтернативни линк

https://threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085.html


If you are wondering why such agreements are secret at all, the answer is simple: there are criminal reasons. The main reason is the illegal release of ‘vaccine’ manufacturers from any liability, even if the ‘vaccine’ has not passed any testing or obtained state permits! By this contract, signatory Government is obliged to protect interests of the criminal Pfizer corporation, and not the interests of their own citizens!

In the Deep Dives community, we have already shown the long criminal dossier of the Pfizer Corporation and criminal violations of health protocols during research into the effects of ‘vaccines’. Then we saw the document of the American Federal Drug Agency (FDA) from May 10, which confirms that there is NO approved ‘vaccine’ against Covid. All ‘vaccines’ have only received Emergency Use Authorization (EUA) approval, which is in its essence, mechanism for circumventing the mandatory testing and verification of the usability of that garbage.

Before we get into the details of the secret… I mean confidential contract, let’s listen to Eden Bieber:

Ако се питате зашто су уопште такви уговори тајна, одговор је једноставан: постоје злочиначки разлози. Основни разлог јесте противзаконито ослобађање произвођача ‘вакцина’ од сваке одговорности, чак и ако ‘вакцина’ није прошла никакво тестирање нити је обезбедила државне дозволе. Према овом уговору, влада потписница обавезна је да штити интересе криминалне корпорације Фајзер, а не интересе својих грађана!

У Deep Dives заједници већ смо показали дугу злочиначку историју корпорације Фајзер и криминална кршења здравствених протокола током истраживања ефеката ‘вакцина’. Видели смо затим и документ америчке федералне агенције за лекове (ФДА) од 10. маја који потврђује да НЕ ПОСТОЈИ одобрена ‘вакцина’ против ковида. Све ‘вакцине’ добиле су само одобрење за хитну употребу (Emergency Use Authorization – EUA), што је суштински механизам за заобилажење обавезне провере употребљивости тог ђубра.

Пре него што кренемо у детаље тајног… хтедох рећи поверљивог уговора, послушајмо Едена Бибера:


There’s good reason Pfizer fought to hide the details of these contracts
Постоји јак разлог зашто се Фајзер бори да сакрије детаље уговора

Duration / Трајање: 17:41 (енг)

Biber-2021-08-15_232655.jpg


Speaking of the contract with the devil… here it is:

Кад дакле говоримо о уговору са ђаволом… ево га:


Albania-Pfizer contract / Уговор Фајзера са Албанијом

http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/Albania-Pfizer.pdf


Let’s look now the key details. Starting with the definition of ‘vaccines’:

А сад да погледамо кључне детаље. Пођимо од дефиниције ‘вакцина’:


Vakcine-E7OirOsXIAEpsQ7-768x184.jpg

„Вакцина“ ће подразумевати (а) све вакцине које су произведене, у целости или делимично, или које су испоручене, директно или индиректно, од или у име компанија Фајзер или БиоНТек или било које од њихових подружница у складу са овим споразумом, а које су намењене за спречавање болести КОВИД-19 или било које друге болести узроковане било којим од вируса САРС-КоВ-2, и/или било којим или свим сродним сојевима, мутацијама, модификацијама или дериватима горе наведеног, (б) било који уређај, технологија или производ који се користи при администрацији или за побољшање употребе или дејства такве вакцине, или (ц) било које компоненте или саставног материјала из (а) или (б).


So, this formulation is broad enough to cover every garbage they will ever produce and call it a vaccine! And not only that – it can be clearly seen from the formulation that they are counting on declaring every future strain deadly, despite the fact that the proven mortality rate is only 0.0233%! This results in the endless producing of a garbage that will forcefully jab on you and your children in continuity. True Mephistopheles work!

Further, in the words of Ehden Biber:

“If you were wondering why Ivermectin was suppressed, it is because the agreement that countries had with Pfizer does not allow them to escape their contract, which states that even if a drug will be found to treat COVID-19, the contract cannot be voided.”

Here is a paragraph (2.1 b):

Дакле, ова формулација је довољно широка да обухвати свако ђубре које они произведу и назову вакцином! И не само то – из формулације се може јасно видети да они рачунају на проглашење сваког будућег соја смртоносним упркос томе што је доказана смртност од само 0,0233%! Из тога произилази бескрајно штанцовање ђубра којим ће шприцати вас и вашу децу без престанка. Истински Мефистов рад!

Даље, речима Едена Бибера:

„Ако сте се питали зашто је Ивермектин потиснут, то је зато што споразум који су земље потписале са Фајзером не допушта излазак из уговора, који каже да чак и ако се пронађе лек за лечење Ковида-19, уговор не може бити поништен.“

Ево тог пасуса (2.1 b):


Ivermektin-E7OkIzfXMAAAa4q-768x230.jpg

„Купац признаје и слаже се да су (i) напори компаније Фајзер да развије и произведе производ по природи тежња и подложни значајним ризицима и неизвесностима, и (ii) чињеницу да било који други лек или вакцина за спречавање, лечење или лечење инфекције КОВИД-19 успешно развијен или одобрен пре издавања овлашћења за наш производ, неће променити тренутну ситуацију хитних потреба за спречавање ширења инфекције КОВИД-19 која представља озбиљну претњу и изазива штетне последице по животе опште популације.“


And the harmful consequences of ‘vaccination’? Of course there are, but they are still… well unknown, because ‘vaccines’ has never been properly tested!

А штетне последице ‘вакцинације’? Наравно да их има, само су још… ето, непознате, зато што ‘вакцине’ никад нису биле прописно испитане!


Efekti2-E7O1567WUAMpHdY-768x207.jpg

„Купац прима на знање

Купац прихвата да се вакцина и материјали који се односе на вакцину, њене компоненте и саставни материјали, убрзано развијају због ванредних околности пандемије КОВИД-19 и да ће се наставити са њиховим проучавањем и након испоруке вакцине купцу према овом споразуму. Купац даље прихвата да дугорочни ефекти и ефикасност вакцине тренутно нису познати и да могу постојати штетни ефекти вакцине који тренутно нису познати. Надаље, у мери у којој је то могуће, Купац прихвата да се Производ не сме серијски приказивати.“


These three things already show the completely criminal intentions of the corporation, and from the pages they simply scream: ‘Atrocity!’ It is logical that after such things there must be provisions which completely exclude the criminal, material and any other responsibility of the Pfizer criminals:

Већ ове три ствари показују потпуно криминалне намере корпорације, и са страница просто вриште: „Злочин!“ Логично је да након тога морају доћи одредбе које потпуно искључују кривичну, материјалну и сваку другу одговорност фајзерових злочинца:


Indem-E7O4y3hWQA4Ob_n-768x379.jpg

„Обештећење од стране Купца. Купац се овим слаже да обештети, брани и сматра безопасним Фајзер, БиоНТек, сваку од њихових филијала, извођача, подизвођача, давалаца лиценце, корисника лиценце, подлиценцираних компанија, дистрибутера, уговорних произвођача, пружалаца услуга, истраживача клиничких испитивања, трећих страна којима Фајзер или БиоНТек, или било које од њихових повезаних друштава могу директно или индиректно да дугују одштету на основу истраживања, развоја, производње, дистрибуције, комерцијализације или употребе вакцине, и сваког од службеника, директора, запослених и других агената и представника, и одговарајући претходници, наследници и преносиоци било чега од горенаведеног („обештећеници“), од и против било кавих тужби, потраживања, радњи, захтева, губитака, штета, обавеза, поравнања, казни, трошкова и издатака (укључујући, без ограничења, разумне адвокатске накнаде и друге трошкове истраге или судског спора), било да проистичу из уговора, деликта, интелектуалне својине или било чега другог, и да ли су законске, статутарне, правне или теоретски шта друго (заједно, „губици“) произашли из вакцине, односе се на њу, или су њен резултат, укључујући, али без ограничења, било коју фазу пројектовања, развоја, истраге, формулације, испитивања, клиничког тестирања, производње, етикетирања, паковања, транспорта, складиштења, дистрибуције, маркетинга, промоције, продаје, куповине, лиценцирања, донација, издавања, прописивања, администрације, обезбеђивања или употреба вакцине.“


If this is not enough, the contract has a heavily censored Appendix H, which explicitly excludes the application of Laws to this contract, and the provisions of the contract must be fully enforceable!

Ако и ово није довољно, уговор има дебело цензурисани Додатак Х у коме се изричито искључује примена државног права на овај уговор, а одредбе уговора имају се у потпуности извршавати!


Iznad zakona-E7OzmmRWUAcm85G.jpg


If you are tired of the dry legal language of the contract itself, you can find details with explanations in English in the text entitled “Information security expert on revealed Pfizer agreements: ‘There’s good reason Pfizer fought to hide the details of these contracts’”. and in the shorter Serbian translation at the site “Fight for Faith”.

Ако вас замара сувопаран правнички језик самог уговора, детаље са објашњењима на енглеском можете наћи у тексту под насловом „Стручњак за безбедност информација о откривеним Фајзеровим уговорима: „Постоји добар разлог што се Фајзер бори да сакрије детаље ових уговора“ а на српском можете погледати краћи превод на сајту „Борбе за веру“.


If, after all, you, as the subject when they should be jabbed, stand up and say: “But I do not agree! I did not sign that contract!”, you will get the answer that best shows the perverse nature of the fraud called ‘representative democracy’ – “Your democratically elected representatives have signed it, so you are obliged!”

Is it now clear why this will not end without a rebellion?Ако после свега ви, као субјект кога треба да избоду, устанете и кажете: „Али ја не пристајем! Нисам ја тај уговор потисао!“, добићете одговор који најбоље показује перверзну природу преваре зване ‘представничка демократија’ – „Потписали су ваши демократски изабрани представници, дакле обавезни сте!“

Је ли сад јасно зашто се ово без устанка неће завршити?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency