Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

Loncar-2021-08-11_131507.jpg
Source / Извор: www.zdravlje.gov.rs


Just two days ago, I sent the news of an attempt of the anti-covid protesters to break into the old headquarters of the BBC. However, I did not state the reason which initiated this attempt…


The monstrous pandemic lies spread by the BBC would have been enough to revolt, but this time, the reason was quite specific: The demonstrators were angered at the planned vaccination of children without parental approval, and the broadcaster’s role, in promoting it.

Пре само два дана, послао сам вест о покушају упада антиковид демонстраната у старо седиште ББЦ-ја. Нисам, међутим, навео разлог који је тај покушај иницирао…


Чудовишне пандемијске лажи које је ББЦ ширио биле би довољне за побуну, али овог пута, разлог је био сасвим конкретан: Демонстранти су били љути због планиране вакцинације деце без питања родитеља, и улоге емитера у промовисању.


Duration / Трајање: 2:54 (енг)


Let’s not ignore the shameful reporting of ‘Russia Today’, which persistently calls all these people ‘anti-vaxers’. No, these are people who are protesting against the imposition of deadly potions of Big Pharma mafia under the label of ‘vaccines’. And now they are trying to inject their garbage into children all over the World. If you don’t believe me, look at what one of the pioneers of mRNA technology, Dr. Robert Malone, says, who calculated that the danger of the vaccine is greater than the disease for adolescents!

Немојмо занемарити ни срамно извештавање ‘Русије Данас’, која све ове људе упорно назива ‘анти-ваксерима’. Не, то су људи који протествују због наметања смртоносних бућкуриша фармакомафије под етикетом ‘вакцина’. И они сад то ђубре покушавају да убризгају деци широм света. Ако не верујете мени, погледајте шта каже један од пионира мРНА технологије, др Роберт Мелоун, који је израчунао да је за адолесценте опасност од вакцине већа од болести!


Duration / Трајање: 12:16 (Словеначки титл)

Malone-7a8be3.jpg

Who is Dr. Robert Malone / Ко је др Роберт Мелоун (енг.)
Duration / Трајање: 8:27

Malone-snapshot.jpg


According to his calculations, after Pfizer’s ‘vaccine’, male children aged 12 to 17 have a 3-5 times higher chance of hospitalization than they would have if they contracted Covid. In girls of the same age, the chances of hospitalization after the ‘vaccine’ are 4-5 times higher than after the Covid infection. Also, girls aged 12 to 17 are 72% more likely to die from the ‘vaccine’ than from Covid.

Now look at how the corporate media brainwashing machinery works in a colony called Serbia. On June 7th, 2021, the colonial administration of Serbia ordered from the Czech Republic within the project “P173892-Serbia Emergency COVID-19 Response Project”, children’s hospital beds and stretchers in total worth of 718,059 US dollars. You can see the contract on the following link from the official website of the Ministry of Health: Contract No. RS-SECRP-9120YF-G-DS-21-1.3.2.1

Here is a screenshot in case they remove it from the site:

Према његовом рачуну, после Фајзерове ‘вакцине’, мушка деца од 12 до 17 година имају 3-5 пута већу шансу за хоспитализацију, него што би имали уколико би оболели од ковида. Код девојчица истих година шансе за хоспитализацију после ‘вакцине’ су 4-5 пута веће него после ковида. Такође, девојчице од 12 до 17 година имају 72% веће шансе да смртно страдају од ‘вакцине’ него од ковида.

Погледајте сад како корпоративна медијска машинерија за испирање мозга ради у колонији званој Србија. Дана 7. јуна 2021. колонијална управа Србије поручује из Чешке Републике у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ дечје болничке кревете и носила у вредности од 718.059 америчких долара. Уговор можете видети на следећем линку са званичне странице Министарства здравља: Contract No. RS-SECRP-9120YF-G-DS-21-1.3.2.1

Ево и снимка екрана за случај да га уклоне са сајта:

Ugovor-2021-08-11_143630.jpg
Source / Извор: www.zdravlje.gov.rs


And then, on July 24th, 2021, the Minister of Health in the colonial administration of Serbia, Zlatibor Lončar, stated: “We have not been vaccinated enough, especially is the problem with young people” (see the cover photo). So, since there is a ‘problem’, the colonial administration will solve it, even at the cost of your children lives!

Keep in mind the fact that incompetent and/or corrupt governments have completely protected vaccine manufacturers from liability, and therefore families who lost members due to ‘vaccines’, and people who need medical help after the side effects after the ‘vaccines’ – will get no help!

For viewers from the Balkans – do not miss to see the testimony of the immunologist, Professor Dr. Željko Poljak, whose daughter contracted meningitis just one day after vaccination:

А онда, 24. јула 2021, министар здравља у колонијалној управи Србије Златибор Лончар, изјављује: „Недовољно смо вакцинисани, посебно проблем с младим“ (види насловну фотографију). Дакле, пошто ‘проблем постоји’, колонијална управа ће га решити макар то коштало живота вашу децу!

Имајте у виду и чињеницу да су неспособне или корумпиране владе у потпуности заштитиле произвођаче вакцина од одговорности, те стога породицама које изгубиле чланове због ‘вакцина’ и људима којима је непходна медицинска помоћ након нежељених ефеката после ‘вакцине’ – нема помоћи!

За гледаоце са Балкана – не пропустите да погледате и сведочење имунолога, професора др Жељка Пољака, чија је кћи оболела од менингитиса само дан после вакцинације:


Duration / Трајање: 6:24 (Serbian)

Link at Odysee / Линк ка Одисеју:

zeljko-poljak-cijepljenje.jpg


Pay special attention to the last, extremely important part of his statement, in which he notes that a medical doctor must not use the law as an excuse for unethical behavior.

Now is the time to think carefully about what to do, because you have official reports from the American VAERS base that say that more people die in America after vaccination than after contracting Covid, and that the organization of America’s Frontline Doctors (AFLDS) submitted a suit to the Federal Court in Alabama with a request for immediate suspension of ‘vaccination’:

Посебно обратите пажњу на последњи, изузетно важан део његовог излагања, у коме он напомиње да лекар не сме користити закон као изговор за неетичко понашање.

Сад је време да добро размислите шта вам је чинити, јер имате званичне извештаје из америчке ВАЕРС базе који говоре да се у Америци више умире после вакцинације него после обољевања од ковида, и да је организација америчких лекара са линије фронта (АФЛДС) Федералном суду у Алабами поднела тужбу са захтевом за хитно обустављање ‘вакцинације’:


Duration / Трајање: 4:53 (German language / Српски титл)

VAERS-2021-08-11_161434.jpg

suit.jpg


To those to whom children are not a ‘red line’, those does not deserve to have a futureКоме деца нису ‘црвена линија’, тај и не заслужује да има будућност
Bonus for Balkan viewership: Plandemiologist with the news from Switzerland:

Link to the document of the Swiss government (German)

Бонус за гледаоце са Балкана: Пландемиолог са вестима из Швајцарске:

Линк на документ швајцарске владе (Немачки)


Preporuka-2021-08-11_163838.jpg


And again: Choose the future… / И опет: Бирајте будућност…

Children-snapshot.jpg
Деца ће наследити наше поробљавање

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency