The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Bummers-2021-04-15_185923.jpg
Source / Извор: BBC


At the very end of March, the Three Stooges of the European policy, Merkel, Macron and Johnson, have decided to ‘make us happy’ by saving the World…


At no time was this hoax a health crisis. From the beginning, it was a combination of the interests of the largest bourgeoisie and the geopolitical goals of the ideologues of globalism, as a totalitarian control over the entire world population. We were able to see this after the statement of Karen Pierce, the British Ambassador to the United Nations, who openly told Bloomberg Television two months ago that China and Russia Must Not Be Post-Covid Winners.

However, the theater of lies does not stop working as long as the lie is louder than the truth. And European puppets, promoted to their high positions in state governments, every exposed lie bury with a new, even bigger one. Three ‘statesmen’ from UK, Germany and France have called on the world to make a new global treaty in preparation for future ‘pandemics!’

The forcible imposition of the ‘deadly viruses’ that threaten humanity narrative, are an introduction to the ‘natural solution’ – the World government! Among the 25 signatories of this call ‘to bring countries together, to dispel the temptations of isolationism and nationalism, and to address the challenges that could only be achieved together in the spirit of solidarity and co-operation - namely peace, prosperity, health and security,’ are WHO chief Tedros Adhanom Gebreisus and, lo and behold, Serbian President Aleksandar Vučić. And who is going to determine those welfare & health measures for the whole World? You guessed it, the same ones that brought him to the brink of ruin:

“The treaty would be rooted in the constitution of the World Health Organization, drawing in other relevant organizations key to this endeavour, in support of the principle of health for all. Existing global health instruments, especially the International Health Regulations, would underpin such a treaty, ensuring a firm and tested foundation on which we can build and improve.”

На самом крају марта, три европске марионете, Меркел, Макрон и Џонсон, одлучиле су да нас обрадују спасавањем света…


Ни у једном тренутку ова превара није била здравствена криза. Од почетка је то био сплет интереса најкрупније буржоазије и геополитичких циљева идеолога глобализма као тоталитарне контроле над читавим светским становништвом. У то смо се могли уверити после изјаве Карен Пирс, амбасадора Велике Британије при Уједињеним Нацијама, која је за Блумберг телевизију пре два месеца отворено рекла да Кина и Русија не смеју да изађу као победнице из пандемије коронавируса.

Међутим, театар лажи не престаје с радом све док је лаж гласнија од истине. И европске марионете, унапређене на положаје у владама држава, сваку разоткривену лаж затрпавају новом, још већом. Три ‘државника’ из Британије, Немачке и Француске, позвали су свет да направи нови глобални договор у припреми за будуће ‘пандемије!’

Насилно наметање приче о ‘смртоносним вирусима’ који прете човечанству, увод су у ‘природно решење’ – светску владу! Међу 25 потписника овог апела да се ‘државе окупе, отклоне искушења изолационизма и национализма и одговори на изазове који се заједнички могу постићи само у духу солидарности и сарадње – а то су мир, просперитет, здравље и сигурност’, налазе се и шеф СЗО Тедрос Адханом Гебреисус, али и српски председник Александар Вучић. А ко би одређивао те мере благостања читавом свету? Погађате, исти ови који су га довели до ивице пропасти:

„Уговор би имао основу у уставу Светске здравствене организације, привукавши друге релевантне организације кључне за овај подухват, подржавајући принцип здравља за све. Постојећи глобални здравствени инструменти, посебно Међународни здравствени прописи, били би основа за такав уговор, обезбеђујући чврсту и проверену основу на којој можемо да градимо и унапређујемо.“

WHO-2021-04-16_004809.jpg


And so, all the ‘conspiracy theories’, one darker than the other, come true in turn. It has long been clear that this is a criminal project of global reach and with dire geopolitical consequences. It is striking that there is no one on the list from countries which strive to retain sovereignty. The call will clearly separate the countries with a new ‘iron curtain,’ only this time the unfortunate people will flee from the West to the East. If you do speak only Serbian, I recommend that you watch an excellent interview with political scientist Aleksandar Pavić, who was educated in the United States and knows the situation in the West very well.

И тако се, све ‘теорије завере’, једна мрачнија од друге, редом остварују. Одавно је већ било јасно да је ово злочиначки пројекат глобалног досега и са стравичним геополитичким последицама. Упадљиво је да на списку нема никога из држава које желе да задрже сувереност. Позив ће јасно одвојити државе новом ‘гвозденом завесом’, само ће овог пута унесрећени народ бежати са запада на исток. Ако не говорите енглески, препоручујем да погледате одличан интервју са политикологом Александром Павићем који се школовао у Америци и одлично познаје ситуацију на западу.

Duration / Трајање: 1:30:48 (Serbian)Duration / Трајање: 1:01:51 (енг.)

Rajner-snapshot.jpg


You will learn many interesting facts from this man, because he has to go to court with evidence for all the claims. Finally, listen to his advice:

“Spread the truth and facts as much as you can and don’t waste energy on people who desperately want to be vaccinated. We can’t save everyone. Many will die.”

Сазнаћете много занимљивих чињеница од овог човека, јер он на суд мора изаћи с доказима за све тврдње. Послушајте на крају његов савет:

„Ширите истину и чињенице колико год можете и не трошите енергију на људе који очајнички желе да се вакцинишу. Не можемо спасити све. Многи ће умрети.“

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency