Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Mentalno razgibavanje-2021-05-19_163818.jpg


Here is an example from Serbia of how media brainwashing in colonized territories can lead to overloading of puppet media journalists…


Until March 31 this year, Darko Mitrović was the co-host of the show 'Mental Exercise' on TV Nova S, owned by colonial lords registered as United Media.

Ево примера из Србије како медијско испирање мозга у колонијализованим територијама може да доведе до преоптерећења марионетизованих новинара…


До 31. марта ове године, Дарко Митровић био је ко-водитељ емисије ‘Ментално разгибавање’ на ТВ Нова С, у власништву колонијалних господара регистрованих као United Media.

UM-2021-05-19_125442.jpg
Source / Извор: United Media.


He hosted his show for fourteen seasons using, to put it mildly, provocative language, and no one from the management commented on that because the show had a stable viewership. Then they blamed him for his lack of enthusiasm for vaccination. He was not even against vaccination, only in his last media appearance he advocated for freedom of choice, because according to the valid law and the Constitution, vaccination is not obligatory yet. Immediately and without discussion, he received an official statement where he is declared an ‘antivaxxer’. That was the proverbial straw that broke camel’s back, and Mitrovic resigned from the show’s live broadcast on March 31st:

Четрнаест сезона водио је своју емисију користећи притом, благо речено, провокативан језик, и нико из руководства на то се није освртао јер је емисија имала стабилну гледаност. Онда су му замерили недостатак ентузијазма према вакцинацији. Он чак није ни био против вакцинације, само се у свом последњем медијском наступу залагао за слободу избора, јер према важећем закону и Уставу, вакцинација још није обавезна. Одмах и без дискусије, добио је саопштење којим је практично проглашен за ‘антиваксера’. То је прелило чашу, и Митровић је у живом програму емисије 31. марта дао отказ:

Duration / Трајање: 0:58 (Serbian, English subtitle)

Darko-2021-05-19_124145.jpg


The reaction of this man, no matter how much he had sympathy for it, will not change anything. The change can only be brought about by the strict legal punishment of responsible (in)humans who have prepared the hoax and who are ready to lobby in favor of the Big Pharma mafia, truly endangering people’s health by forcibly pushing such criminal lies into the public sphere:

“The vaccine is a civilizational heritage that protects human health. Covid 19 has already killed too many people in the world and it is incomprehensible that there are still people who after a year still do not believe in the existence of the virus and who do not understand that the vaccine is the only effective way to stop this plague. We understand even less that someone expresses doubts about the composition of vaccines that are recognized everywhere in the world. We believe that the reason for that is their ignorance or misunderstanding of the situation in which we find ourselves as a society as a whole.’

This formulation ignores the facts from history and medicine, but the basic lie concerns vaccines – they are neither ‘the only effective way to stop this plague’ nor is it true that they are recognized everywhere in the world. The opposite is true – from the refusal of certain countries to recognize certain types of vaccines, it can be seen that this is not a health crisis at all, but a geopolitical operation with far-reaching consequences. Colonial propagandists from Nova S television will never show you the truth – that is, US Federal Drug Administration (FDA) document from May 10th 2021 with a clear warning at the bottom of the first page:

“The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is no FDA-approved vaccine to prevent COVID-19.”

Реакција овог човека, ма колико имали за њу симпатија, ништа неће променити. Промену може донети само строго законско кажњавање одговорних (не)људи који су превару припремили и који су спремни да лобирају у корист фармацеутске мафије истински угрожавајући здравље људи насилним гурањем у јавност оваквих злочиначких лажи:

„Вакцина је цивилизацијска тековина која чува здравље људи. Kовид 19 усмртио је већ превише људи на свету и несхватљиво је да и даље постоје људи који након годину дана и даље не верују у постојање вируса и који не разумеју да је вакцина једини ефикасни начин да се ова пошаст заустави. Још мање разумемо да неко изражава сумњу у састав вакцина које су признате свуда у свету. Верујемо да је разлог томе њихова необавештеност или неразумевање ситуације у којој се налазимо као друштво у целини.“

Оваква формулација занемарује низ чињеница из историје и медицине, али основна лаж тиче се вакцина – нити су оне ‘једини ефикасни начин да се ова пошаст заустави’ нити је истина да су признате свуда у свету. Обрнуто је – из одбијања појединих држава да признају одређене типове вакцина, види се да ово уопште није никаква здравствена криза, већ геополитичка операција са далекосежним последицама. Колонијални пропагандисти са ТВ Нове С никад вам неће показати истину – то јест, документ америчке федералне агенције за лекове (ФДА) од 10. маја у коме се види на дну прве странице јасно упозорење:

“Вакцина Фајзер/БиоНТек КОВИД-19 неодобрена је вакцина која може спречити КОВИД-19. Не постоји вакцина коју је одобрила ФДА за спречавање КОВИД-19.“

PFB-2-2021-05-19_170444.jpg
Source / Извор: FDA


And more importantly, media criminals will not show you the testimony of Dr. Angelina Farella before the Senate in the state of Texas, since it can be seen that the tests of the Pfizer’s vaccine on animals were interrupted because the animals were dying!

И што је још важније, медијски злочинци неће вам показати сведочење др Ангелине Фареле пред сенатом у држави Тексас, из кога се види да су тестови Фајзерове вакцине на животињама прекинути јер су животиње умирале!

Duration / Трајање: 0:59 (Енглески, српски титл)

Ziv-67d419.mp4_snapshot_00.14.998.jpg


So this is the vaccine they want to forcefully vaccinate even your children!

The only thing they got, and probably after a fat ‘financial intervention’, was so-called ‘Emergency Use Authorization (EUA)’, which despite soothing words from their website means that the tests were never completed! In other words, everyone who received a vaccine is part of a giant experiment on the global population with unforeseeable consequences, and TV Nova S is an active accomplice in that crime, because it is trying to scare you that you will surely die from Covid-19 unless you do not get it – on mortality without a vaccine of only 0.0233%!

То је дакле вакцина којом желе да насилно вакцинишу чак и вашу децу!

Једино што су добили, и то вероватно после дебеле ‘финансијске интервенције’, јесте такозвано ‘одобрење за хитну употребу’, које упркос умирујућим речима са њихове интернет презентације значи да испитивања нису завршена! Другим речима, сви који су примили ту вакцину, део су гигантског експеримента на глобалној популацији са несагледивим последицама, а активни саучесник у том злочину је ТВ Нова С која покушава да вас уплаши како ћете извесно умрети од Ковида-19 уколико је не будете примили – и то на смртности без вакцине од само 0,0233%!

00233-2021-05-19_210303.jpg


Једног ‘пробуђеног’ новинара замениће други са задатком. Превара ће трајати, као што смо рекли, све док одговорни не буду кажњени. Разлог више да пратите развој догађаја око тужбе против СЗО и сличних организација за злочине против човечности коју доктор права Рајнер Филмих подиже испред немачке Истражне корона комисије.

SCA-2021-05-20_003232.jpg

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавањуArchived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency