Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду


549307Tower_of_BabelEuropean_Union.jpg


“Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.”

— Revelation 18:2, 3

All those who believe in corporate media propaganda, but have not yet read the Revelation, should start with this news: Police in the center of Brussels discovered and stopped secret LGBT orgies with the use of heavy narcotics, in which more than 25 people participated, including were diplomats and members of the European Parliament!

„Паде, паде Вавилон велики, и поста стан ђаволима, и станица сваком духу нечистом, и тамница свих птица нечистих и мрских; јер отровним вином курварства свог напоји све народе; И цареви земаљски с њом се курваше, и трговци земаљски обогатише се од богатства сласти њене.“

— Откривење Јованово 18:2, 3

Сви они који верују у државно-корпоративну пропаганду, али још нису стигли да прочитају Откровење Јованово, требало би да почну од ове вести: Полиција је у центру Брисела открила и прекинула тајне ЛГБТ оргије уз коришћење тешких наркотика, у којој је учествовало више од 25 особа, међу којима су биле дипломате и посланици Европског парламента!

Duration: 2:04


Everyone was punished, imagine, for “violation of epidemiological measures”, and only one name reached the public – the MP of the Hungarian party Fidesz, the alleged organizer of the orgy, Jozsef Szajer. Strange? Only if you do not know the methods of media manipulation!

Сви су кажњени, замислите, због ‘кршења епидемиолошких мера’ а у јавност је доспело само једно име – посланика мађарске партије Фидес, наводног организатора оргија, Јожефа Шајера. Чудно? Само ако не познајете методе медијске манипулације!


Media focus

Unable to cover up the huge scandal, the corporate media resorted to a proven distraction method – they conveniently ‘forgot’ all other orgy participants, forgot their functions, forgot the circumstances, and focused only on ‘pandemic measure violations’ and Jozsef Szajer’s hypocrisy, who participated in the adoption of laws in Hungary that support Christian and family values, and used ‘European freedoms’ in Brussels:

Медијски фокус

Не могавши да прикрију огроман скандал, корпоративни медији прибегли су провереном методу скретања пажње – ‘заборавили’ су све остале учеснике оргија, заборавили су њихове функције, заборавили су околности, и усредсредили се само на ‘кршење мера против пандемије’ и лицемерје Јожефа Шајера, који је у Мађарској учествовао у доношењу закона који подржавају хришћанске и породичне вредности, а у Бриселу користио ‘европске слободе’:

Sajer20201205_014533.jpg


It is clear that the corporate media since long ago have stopped performing the socially useful function of informing and searching for the truth. If that were the case, together with the name of Jozsef Szajer, we would have all the other names of the participants. Since we do not have them, it is likely that among them there are certain, highly ranked members of the Brussels bureaucracy. So, if you’ve ever had the feeling that your lives are being run by corrupt idiots, you’re wrong. Your lives are run by corrupt and drugged homosexual idiots. But even that is not the worst news yet…

True media would ask a simple question: “What do you think, why they weren’t afraid of a ‘deadly’ virus?” Even these corrupt and drugged homosexual idiots would not dare to have such orgies if there was a real life danger from some virus. Of course, they know that the coronavirus hoax is a farce intended for the widest audience of sheeple whose lives they manage and whom they shear, taking from the EU budget as much as they need for their orgies and narcotics. True media would question the policy of imposing any discriminatory measures against the entire population, instead of worrying about the hypocrisy of a homosexual who, again, allegedly discriminates against homosexuals. For the real media, the news would be the a sinister politicization of medicine and the revelation of the true statistics of the ‘pandemic’. Their duty would be to dismantle the coronavirus hoax. Of course, we will not see any of that.

Јасно је да корпоративни медији одавно не обављају друштвено корисну функцију информисања и трагања за истином. Кад би тако било, заједно са именом Јожефа Шајера имали бисмо и сва остала имена учесника. Пошто их немамо, вероватно је да се ради о одређеним, високо рангираним члановима бриселске бирократије. Дакле, ако сте досад имали осећај да вашим животима управљају корумпирани идиоти, погрешили сте. Вашим животима управљају корумпирани и дрогирани хомосексуални идиоти. Али ни то још није најгора вест…

Истински медији поставили би једноставно питање: „Шта мислите, зашто се нису бојали ‘смртоносног’ вируса?“ Чак ни ти корумпирани и дрогирани хомосексуални идиоти не би се усудили да праве овакве оргије кад би постојала стварна опасност по живот од некаквог вируса. Наравно да они знају да је коронапревара фарса намењена за најширу публику оваца чијим животима управљају и које шишају захватајући из буџета колико им треба за оргије и наркотике. Истински медији довели би у питање политику завођења било каквих дискиминационх мера против читавог становништа, уместо што брину о лицемерју једног хомосексуалца који, опет наводно, дискриминише хомосексуалце. За истинске медије вест би била злокобна политизација медицине и разоткривање истинске статистике ‘пандемије’. Њихова би дужност била да коронапревару размонтирају. Ништа од тога, наравно нећемо дочекати.


No, this is not the beginning of the fall of EU Babylon. This is a full fledged collapse that can no longer be hidden even by the monstrous corporate propaganda machinery. If you are wondering where and how it will all end, remember the ancient experience recorded in the Holy Bible. Remember how Sodom and Gomorrah ended…Не, ово није почетак пада ЕУ Вавилона. Ово је стропоштавање које се не може више сакрити ни чудовишном корпоративном пропагандном машинеријом. Ако се питате где и како ће се све завршити, сетите се древног искуства записаног у Светом писму. Сетите се како су завршиле Содома и Гомора…Please, never forget Julian Assange was the first to expose global criminals!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама

Коронапревара: Ствари за размишљање

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency