Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке


The race for the vaccine is largely underway. However, the corporate media do not want to hear about the Russian vaccine Sputnik V, which is the only one that has publicly passed the tests on 19,000 people, is now in the last, third phase of the research, and has properly declared content. What about corporate vaccines?


For now, the manufacturers of corporate vaccines are competing in the statements whose vaccine is the most effective, although no one can verify that, because even those clinical trials to which they refer can’t be verified. Efficiency numbers are fired arbitrarily, just to gain a competitive advantage in advertising:

Трка за вакцином увелико је у току. Корпоративни медији међутим не желе да чују за руску вакцину Спутњик V, која је једина јавно прошла тестове на 19.000 људи, у последњој је, трећој фази испитивања, и има прописно декларисан садржај. Шта је са корпоративним вакцинама?


Засад се произвођачи корпоративних вакцина надмећу у изјавама чија је најефикаснија, мада то нико не може да провери, јер чак ни те клиничке пробе на које се позивају нико не може да провери. Бројеви о ефикасности испаљују се произвољно, само да би се стекла компетитивна предност у реклами:

Duration / Трајање: 9:39 (енглески)


Oxford corporation AstraZeneca was the last to announce its very cheap vaccine and ‘transparently’ published the results of its own research on around 20,000 volunteers in the UK and Brazil, and in an analysis of 3,000 volunteers, they found it to be 90% successful – whatever that meant.

However, it is much more interesting what that vaccine contains. If you’re too tired of looking for what are (ChAdOx1-S [recombinant]), MRC-5 and how ‘researchers adapted it to Covid’, one mother whose child remained autistic after the vaccine, Polly Tommy, carefully read the packaging and researched the meaning of what is written on it. Click on the image below to find out:

Оксфордска корпорација АстраЗенека последња је најавила своју, врло јефтину вакцину и ‘транспарентно’ објавила резултате сопствених истраживања на око 20000 добровољаца у Великој Британији и Бразилу, а у анализи 3000 добровољаца, нашли су да је 90% успешна – ма шта то значило.

Међутим, много је занимљивије шта та вакцина садржи. Уколико је вама заморно да тражите шта је (ChAdOx1-S [recombinant]), MRC-5 и како су га ‘истраживачи прилагодили Ковиду’, једна мајка чије је дете после вакцине остало аутистично, Поли Томи, пажљиво је читала амбалажу и истраживала значење онога што је на њој написано. Кликом на доњу слику то можете сазнати и ви:

Duration / Трајање: 4:39 (енглески и српски)

Polly Tommeyefb192.mp4_snapshot_00.02.417.jpg


So, this vaccine contains the lung tissue of a 14-week-old aborted white male fetus. And not only that. They are looking for developers to create a tool based on artificial intelligence, which would handle the possible large range of side effects to the Covid-19 vaccine! Judge for yourself whether this is science or Satanism.

More details on vaccines and genetic engineering technology can be found in William Engdahl’s article entitled “What’s Not Being Said About Pfizer Coronavirus Vaccine” which reveals an insatiable corporate hunger for profit that can cost you your life.

And in the next short video from 2013, German doctor Dr. med Klaus Hartmann, who worked at the Paul Ehrlich Institute for ten years and is now working on assessing the defects caused by common additives in vaccinations, explained how volunteers are criminally abused by adding toxic substances to what should be to be a placebo (harmless material), to make vaccines look less harmful! His conclusion: vaccinations are a measure from the day before yesterday, the current additives are unsafe and out of date, but we will still have to deal with their consequences the day after tomorrow.

Дакле, ова вакцина садржи плућно ткиво побаченог белог мушког фетуса старог 14 недеља. И не само то. Они траже програмере за прављење алата на бази вештачке интелигенције, који би обрађивао могући велики обим нежељених реакција на Ковид-19 вакцину! Сами процените је ли ово наука или сатанизам.

Још детаља о вакцинама и технологији генетског инжењеринга можете наћи у тексту Виљема Енгдала под насловом „Шта још није речено о Фајзеровој вакцини против коронавируса“ (енг) који открива незајажљиву корпоративну глад за профитом која вас може стајати живота.

А у наредном кратком видеу из 2013, немачки доктор медицине др Клаус Хартман, који је десет година радио на Институту Паул Ерлих, а данас ради на процени штете коју чине вакцине, објаснио је како се злочиначки злоупотребљавају добровољци додавањем отровних материја у оно што би требало да буде плацебо (нешкодљив материјал), како би се вакцине показале мање штетним! Његов закључак: вакцинације су мера од прекјуче, употребљени адитиви су небезбедни и застарели, али с њиховим последицама мораћемо ипак да се суочимо прекосутра.

Duration / Трајање: 1:52 (German and Serbian)Full lecture (in German only) / Читаво предавање на немачком:

Duration: 56:16


If there was nothing else but this fierce and violent insistence on forced vaccination, you would have to be suspicious. However, the patented quantum dot dye technology, which is the true mark of the beast and without which it will no longer be possible to travel (Serbian), means that psychopaths will no longer need a vaccine to implement the plan. Quantum dot will be able to be given to you by any injection you would ever need.

Кад ничег другог не би било сем овог жестоког и насилног инсистирања на принудној вакцинацији, морало би вам бити сумњиво. Међутим, патентирана технологија квантне тачке која јесте истински жиг звери и без које се више неће моћи путовати, значи да психопатама више неће бити неопходна вакцина за спровођење плана. Она ће моћи да вам буде убачена било каквом инјекцијом која вам буде затребала.

Criminals are increasingly announcing a terrible genocide. There are no longer national governments to protect the people – the puppets at the head of your governments are under the control of plutocratic psychopaths. Now you have only two choices: World revolution or slow death. Remember this if you have to wait in line for a vaccine…Злочинци све отвореније најављују страшан геноцид. Више не постоје националне владе које би заштитиле народ – марионете на челу ваших влада су под контролом плутократских психопата. Сад имате само два избора: светску револуцију или полагану смрт. Сетите се овога ако будете приморани да чекате у реду за вакцину…

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Coronavirus: Event 201 and Future EventsHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments
Ecency