Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Luis de Benito.jpg


The leading role in this criminal coronavirus hoax certainly is played by the corporate media. The television space is occupied by fraudsters and criminals in charge of spreading hysteria around the ‘pandemic’. Only by mistake can someone with conscience and knowledge get the space to tell the truth. And then this happens…


If coronavirus hoax had not been a hoax, it would not have occurred to anyone to prevent a debate among doctors about how best to counteract the disease. Only in the Orwellian, fascist world can a disease be declared deadly, and then, when there is no evidence of increased mortality at all, the most ruthless suffocation of any news that contradicts the ‘official’ story begins. See example of Dr. Judy Mikovits, and then see how different opinions expressed, for example, by Dr. Andrew Kaufman, Dr. Scott Jensen (who is also a senator in Minnesota), Dr. Dan Erickson, Dr. John Ioannidis, and many others who dared to challenge the official disaster scenario, are treated. Not only will you not find them in the media, but their public appearances are also removed from the centralized ‘social’ media. The complete conference of Dr. Dan Erickson and Dr. Artin Masihi is now available only via decentralized platforms such as 3Speak (link in the text).

We have witnessed the removal of traces of the “White Coats Conference” in Washington, DC, as well as complete media blockade of more than a hundred doctors gathered at a conference in Madrid under the slogan “Doctors for the Truth”. And today we can show you the completely shameless behavior of two ‘reporters’ of the Madrid TV station who mistakenly invited an honest doctor who has not played by their notes. First there is a video with an English subtitle and then the same video with a Serbian subtitle:

Водећу улогу у овој злочиначкој коронапревари, свакако имају корпоративни медији. Телевизијски простор окупиран је преварантима и криминалцима задуженим за ширење хистерије око ‘пандемије’. Само грешком може да им се провуче неко ко има савести и знања да каже истину. И онда се дешава ово…


Кад коронапревара не би била превара, никоме не би падало на памет да спречи дебату међу лекарима о томе како се на најбољи начин супротставити болести. Једино у орвелијанском, фашистичком свету може се десити да се нека болест прогласи за смртоносну, а онда, кад никаквих доказа о повећаној смртности нема, долази до најбезобзирнијег гушења сваке вести која противречи ‘званичној’ причи. Погледајте пример др Џуди Миковиц (енг.), а затим погледајте како се третирају различита мишљења која су на пример изразили др Ендру Кауфман, др Скот Џенсен (који је и сенатор у Минесоти), др Дан Ериксон, др Џон Јоанидис, и многи други који су се усудили да оспоре званичан сценарио катастрофе. Не само да их нећете наћи у медијима, већ се њихови јавни иступи уклањају и са централизованих ‘друштвених’ медија. Комплетна конференција др Дана Ериксена и др Артина Масихија сад је доступна једино преко децентрализованих платформи као што је 3Спик (линк у тексту).

Били смо сведоци уклањања трагова „Конференције белих мантила“ у Вашингтону (енг.), као и потпуне медијске блокаде више од стотину лекара окупљених на конференцији у Мадриду под паролом „Лекари за истину“. А данас вам можемо показати потпуно бесрамно понашање двоје ‘извештача’ мадридске ТВ станице који су грешком позвали у емисију поштеног лекара који није играо по њиховим нотама. Најпре иде видео са енглеским титлом а одмах потом исти видео са српским титлом:




Spanish Doctor Luis De Benito destroys government media Covid ‘Crisis’ Narrative

Duration: 7:20 [English subtitle]



Шпански доктор Луис Де Бенито разара ‘кризни’ сценарио владиних медија

Трајање: 6:50 [српски титл]


Assembly for Freedom

Of course, in such media, you cannot find invitations to the big “Assembly for Freedom”, scheduled for Saturday, August 29th in Berlin. The only thing that can break through the media is the negative news about how “20,000 extremists are expected” because of which an additional 10,000 police officers are arriving in Berlin! At the same time, while the government is helping the opposition protests in Belarus with 53 million euros, in Germany “Assembly for Freedom” is banned! Just look at this shameful explanation given by the interior minister of the City of Berlin, Andreas Geisel:

* * *

“The interior minister for the city-state of Berlin, Andreas Geisel, said the ban was prompted by coronavirus skeptics ‘deliberately’ breaking hygiene safety rules agreed with police during a previous mass Berlin event on August 1. Many attendants did not wear face masks or seek to uphold social distancing measures as requested.

Berlin would not allow itself to be misused for a second time as a backdrop for ‘coronavirus deniers, Reichsbürger and right-wing extremists,’ said Geisel, referring to a movement that denies Germany's post-war democratic existence.

He urged all ‘democrats’ to distance themselves from what he termed right-wing extremists using pandemic control measures as a pretext to ‘question democracy.’

The intended 20,000-person rally had posed a ‘considerable potential for violence,’ Geisel added, saying Berlin’s decision was not against freedom of assembly but instead was seeking to uphold Germany’s law designed to guard against the spread of infections.

The public assembly authority for the 3.8-million metropolis also banned parallel events scheduled for Friday and Sunday.”

* * *


It is difficult to imagine a greater amount of hypocrisy in a smaller space. So, if you can’t attend the gathering on your own, share this invitation sent in four languages by Thomas Berthold, a former football professional and member of the German national team that won the World Cup in 1990, as corporate media will certainly not publish them:

Скуп за слободу

Наравно да у таквим медијима не можете наћи позиве на велики „Скуп за слободу“, заказан за суботу, 29. август у Берлину. Кроз медије се може пробити једино негативан глас о томе како се „очекује 20.000 екстремиста“ због којих у Берлин пристиже додатних 10.000 полицајаца! Истовремено, док влада помаже протесте опозиције у Белорусији са 53 милиона евра, у Немачкој је „Скуп за слободу“ забрањен! Погледајте само ово срамотно објашњење, које је дао министар унутрашњих послова града Берлина, Андреас Гизел:

* * *

„Министар унутрашњих послова града-државе Берлина, Андреас Гизел, изјавио је да су забрану изазвали коронавирус скептици ‘намерно’ кршећи правила хигијенске безбедности договорена с полицијом током претходног масовног догађаја у Берлину 1. августа. Многи од присутних нису носили маске за лице нити су желели да подржавају мере социјалног дистанцирања које је било захтевано.

Берлин не може да дозволи да и други пут буде злоупотребљен као позорница ‘оних који поричу коронавирус, Рајхсбургера и десничарских екстремиста’, рекао је Гизел, алудирајући на покрет који негира немачко послератно демократско постојање.

Он је позвао све ‘демократе’ да се дистанцирају од онога што је назвао десним екстремистима који користе пандемијске мере контроле као изговор да ‘доведу у питање демократију’.

Скуп са предвиђених 20.000 људи представљао би ‘значајан потенцијал за насиље’, додао је Гизел, рекавши да одлука Берлина није против слободе окупљања, већ жеља да се спроводи немачки закон конципиран као заштита од ширења заразе.

Скупштина надлежна за метрополу од 3,8 милиона становника такође је забранила паралелне догађаје заказане за петак и недељу.“

* * *


Тешко је замислити већу количину лицемерја на мањем простору. Зато, ако не можете сами да присуствујете скупу, поделите овај позив који је на четири језика упутио Томас Бертолд, бивши фудбалски професионалац и члан Немачке репрезентације која је освојила титулу шампиона света 1990. године, пошто их корпоративни медији сигурно неће објавити:



We thank our member @luca1777 for the links to the invitation, with the hope that the gathering will exceed all expectations and non-violently break the media blockade!



Захваљујемо нашем члану @luca1777 за линкове на позив, уз наду да ће скуп надмашити сва очекивања и ненасилно пробити медијску блокаду!





Please, never forget Julian Assange /
Молим вас, не заборавите Џулијана Асанжа



* * *

Related posts / Повезани текстови:

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False Trigger



HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency