Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

SUPREMECOURTu2019SCONTINUOUSBATTLEWITHCOVID19.png


It seems that the judiciary in the countries “endangered” by coronavirus hoax is finally waking up. On Thursday, the Supreme Court of Justice in Madrid overturned the orders of the Minister of Health, Salvador Illa, on the renewed lockdown. Restrictions have not been made for a full week…


The court ruled that the national health system law “does not contain a legal authorization for the establishment of restrictive measures on fundamental rights.” With this, the Madrid court broke the mechanism of deprivation of rights by abusing health care in Spain.

This looks very encouraging after we recently introduced in the previous text a German law doctor, Reiner Fuellmich, who filed a class action lawsuit against the World Health Organization, the CDC, and CDC-related organizations in different countries. At the same time, this decision of the Spanish court can be understood as a quickening of the dismantling process of coronavirus hoax, in which only TV-sheeple can still believe. Namely, now we can even see a ‘deviation’ at the very top of the WHO: During the press conference on October 5th, Dr. Michael Ryan estimated that about 10% of the world’s population is already infected with the SARS-CoV-2 virus, which means that the total mortality is – mere 0.13%!

Изгледа да се правосуђе у државама ‘угроженим’ коронапреваром најзад буди. У четвртак је Врховни суд правде у Мадриду оборио наређења министра здравља, Салвадора Иља о поновном затварању. Рестрикције нису саставиле пуних недељу дана…


Суд је пресудио да национални закон о здравственом систему „не садржи законско овлашћење за успостављање рестриктивних мера у погледу основних права“. Овим је Мадридски суд разбио механизам одузимања права злоупотребом здравствене заштите у Шпанији.

Ово делује врло охрабрујуће врло брзо након што смо у прошлом тексту представили немачког доктора права, Рајнера Фуелмиха, који је подигао колективну тужбу против Шведске здравствене организације, ЦДЦ-а, и организација сродним ЦДЦ-у у различитим земљама. Истовремено, ову одлуку шпанског суда можемо разумети и као убрзање процеса распада коронапреваре, у коју још једино ТВ-овце могу да верују. Наиме, сад чак видимо и ‘одступање’ у самом врху СЗО: Током конференције за штампу 5. октобра, др Мајкл Рајан изнео је процену да је око 10% светске популације већ заражено вирусом SARS-CoV-2, што значи да је укупна смртност – тек 0,13%!


Duration: / Трајање: 2:07:58 (енглески језик)


The key part starts at 27:39. And it was not a slip of the tongue, because you can hear the same estimation again in the video. Thanks to our member @perceive for the link to this video.

Bearing in mind that the usual estimates long before coronavirus hoax said that every year, at any given time, about 10% of the world’s population is under the influence of respiratory viruses, then it should not be further explained that what is happening this year is quite common and natural.

Кључни део почиње на 27:39. И није у питању лапсус, пошто се иста процена може више пута чути у видеу. Хвала нашем члану @perceive за линк на овај видео.

Имајући у виду да су уобичајене процене много пре коронапреваре говориле да је сваке године, у сваком тренутку, око 10% светске популације под утицајем респираторних вируса, онда не треба даље објашњавати да је ово што се дешава ове године – сасвим уобичајено и природно.


Trumps COVID Joyride Spitting Image.mp4_snapshot_01.56.520.jpg

Liberation through laughter

It is a well-known fact in psychology that laughter releases of fear. You can’t laugh if you’re scared and vice versa. This quickening of positive events should serve to remove masks, and discard threats made through the media as soon as possible. The Spitting Image series, which was hugely popular during the era of Ronald Reagan and Margaret Thatcher, some 36 years ago can help in that sense. Unfortunately, the series was so popular that it had to be banned. They’re back at the right moment!

Ослобађање смехом

Позната је чињеница у психологији да смех ослобађа страха. Не можете се смејати ако сте уплашени и обрнуто. Ово убрзање позитивних догађаја треба да послужи што бржем збацивању маски и претњи упућених преко медија. У томе вам може помоћи поново покренути серијал „Пљунути они“ (Spitting Image), који је био изванредно популаран током ере Роналда Регана и Маргарет Тачер, пре неких 36 година. Нажалост, био је толико популаран да је био забрањен. Враћају се у прави час!


Duration / Трајање: 2:17 (енглески језик)Laughter is only the first step in liberation. Laughter can overcome fear, but those responsible cannot be brought to justice. This requires reactions from the judiciary and public reactions. The courts have finally started working, and the reactions have been multiplying practically since July, for example in Serbia, in Germany, in France…

Смех је тек први корак у ослобађању. Смехом се може победити страх, али се одговорни не могу привести правди. За то су потребне реакције правосуђа и реакције јавности. Судови су коначно почели да раде, а реакције се множе практично од јула месеца, на пример у Србији, у Немачкој, у Француској…


…In Spain / …у Шпанији: 0:37

…In Izrael / …у Израелу: 1:25

…In UK / …у Великој Британији: 0:43

…In USA / …у Сједињеним Државама: 2:27

…and many others / и многим другим.It is of the utmost importance that once you get rid of the fear and shackles of corrupt authorities, you do not forget how those responsible for this criminal hoax should be punished most severely. Most severely. The organizers of this Covid-terrorism must not be allowed to escape, because if they are allowed to do so, they will repeat the entire operation with far more serious consequences.

It is not only a matter of Big Pharma mafia, it is also a matter of the largest banking capital that wants a successful (prior to coronavirus hoax) small businesses to fail and then to take them over.

And by no means never forget the media heads who are accomplices in this criminal enterprise.Од највише је важности да једном, кад се ослободите страха и окова покварених власти, не заборавите како одговорне за ову злочиначку превару треба најстроже казнити. Најстроже. Не сме се допустити да се извуку организатори овог ковид-тероризма, јер ако им се то допусти, поновиће читаву операцију са далеко тежим последицама.

Није у питању само фармакомафија, у питању је и најкрупнији банкарски капитал који жели пропаст а затим и преузимање до коронапреваре успешних малих предузећа.

И никако не заборавите медијске главешине који су саучесници у овом злочиначком подухвату.

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies! /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency