Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

RZS20200914_090634.jpg
Source / Извор: Statistical Office / РЗС


The mortality report for the month of July 2020, submitted by the Statistical Office of the Republic of Serbia, clearly shows that the farce around a ‘pandemic’ kills many more people than the virus itself. But they are by no means the only victims of this criminal farce…


We could see that in Serbia, in the days of the biggest media propaganda about the ‘deadly virus’, the death rate compared to last year until June was 1.4% LESS than in the same period last year. During the Summer months we could see media panic induced around only a few alleged victims (because the Minister of Health himself confirmed that it is not possible to determine why people have died without an autopsy.) And then all of a sudden, in July, the death rate increased by 1.6% compared to last year, or 961 people more.

Извештај о смртности за месец јул 2020. године који је поднео Републички завод за статистику Републике Србије, јасно показује да фарса око ‘пандемије’ убија много више људи него сам вирус. Али то нипошто нису једине жртве ове злочиначке фарсе…


Могли смо видети да је у Србији, у данима највеће медијске пропаганде о ‘смртоносном вирусу’ смртност у односу на прошлу годину све до јуна месеца била 1,4% МАЊА него у истом периоду протекле године. Током летњих месеци могли смо видети медијску панику индуковану око свега неколико наводних жртава (јер је сам министар здравља потврдио да се не може утврдити од чега су људи умрли без обдукције.) И онда одједном, у јулу пораст смртности за 1,6% у односу на прошлу годину, односно 961 особа више.


Jul20200914_090412.jpgIn July, that number, according to the reports of the hysterical media, mostly went from 0 to 4. In July, in the worst case, we could have had 100 to 120 alleged victims. Bearing in mind that the total number of alleged victims in Serbia as of today, September 14, is only 733 (see picture below), this obviously means that the big jump in mortality in July occurred not because of the coronavirus, but because many people, who needed medical help for many other reasons, could not get it precisely because of – the corona farce!

У јулу је тај број према извештајима хистеричних медија углавном ишао од 0 до 4. У јулу смо дакле, у најгорем случају могли имати 100 до 120 наводних жртава. Имајући у виду да је укупан број наводних жртава у Србији закључно са данашњим даном, 14. септембром, тек 733 (види доњу слику), то очигледно значи да је велики скок смртности у јулу наступио не због короне, већ због тога што многи људи, којима је медицинска помоћ била неопходна из многих других разлога, нису могли да је добију управо због – корона фарсе!

Srbija20200914_085017.jpgThe most important victim – your freedom

Also, bearing in mind that the number of alleged victims of coronavirus is not even close to certain victims of, for example, tuberculosis or famine – the media will not tell you anything about it – we must look at the greatest true victim of this corona fraud. This is your FREEDOM. The corporate idiot at the helm of the WHO has practically announced that without virus transmission control (in other words without control of the entire population) the pandemic will not end! How do you like that? A cattle treatment and torture to the death in the announcement…

Најважнија жртва – ваша слобода

Исто тако имајући у виду то што број наводних жртава коронавируса није ни близу сасвим извесним жртвама од, на пример, туберкулозе или глади – медији вам о томе ништа неће рећи – морамо се осврнути на највећу истинску жртву ове коронапреваре. То је ваша СЛОБОДА. Корпоративни идиот на челу СЗО практично је најавио да без контроле преноса вируса (другим речима без контроле целокупне популације) пандемија се неће завршити! (енг.) Како вам се то допада? Третман стоке и тортура до смрти у најави…


The greatest victims – future generations

But the biggest victim of this criminal hoax will be our children. Keep in mind that the previous hoax with swine flu from 2009 served to pass the entire legal regulations without discussion and protest, which will make you slaves by hitting where everyone is most sensitive – at children. The criminals who devised this hoax used the experiences from the previous times of the wars to blackmail the parents and to bring the children into slavery as early as possible, so that they will not remember any other possibilities. You don’t believe it? Listen to the words of Ivo Strujić, a lawyer who specializes in representing parents in court proceedings related to vaccination. He explains quite nicely how the existing judicial system in Serbia is designed not to protect citizens through the Constitution and the Law, but to terrorize all those who do not agree to compulsory vaccination:

Највећа жртва – будуће генерације

Али највећа жртва ове злочиначке подвале, биће наша деца. Имајте на уму да је пертходна подвала са свињским грипом из 2009. послужила је да се без расправе и протеста донесе целокупна законска регулатива која ће од вас учинити робове ударајући тамо где су сви најосетљивији – по деци. Злочинци који су ово осмислили, користили су искуства из претходних времена ратова да уцене родитеље и да децу што ранијег доба уведу у ропство, тако да се она више и неће сећати никакве друге могућности. Не верујете? Послушајте речи адвоката специјализованог за заступање родитеља у судским поступцима везаним за вакцинацију, Иве Струјића. Он сасвим лепо објашњава како је постојећи правосудни систем у Србији направљен не да преко Устава и Закона заштити грађане, већ да терорише све оне који не пристају на принудну вакцинацију:

Vaccine for seizure of children / Вакцина за одузимање деце

Duration / Трајање: 58:53 (Serbian language)And it’s even worse than that. The corporate media skillfully divide the nation into ‘responsible’ (so-called sheep) who are ready to obey any order, no matter how stupid it is, and those ‘irresponsible and dangerous’ who ask questions thinking for themselves. Media are doing so in order to divert attention from the puppet government under the control of foreign colonizers by provoking conflicts among the people. Dr. Jovana Stojković browses the daily press, pointing out this vile plan and once again exposing the hoax:

И још је горе од тога. Корпоративни медији вешто деле народ на ‘одговорне’ (тзв. овце) који су спремни да повинују сваком наређењу ма колико глупо било, и на оне ‘неодговорне и опасне’ који постављају питања размишљајући својом главом. Медији то чине како би скренули пажњу са марионетске власти под контролом страних колонизатора изазивањем сукоба међу народом. Др Јована Стојковић прелистава дневну штампу указујући на овај подли план и још једном разоткривајући превару:

Masks and funerals / Маске и сахране

Duration / Трајање: 47:14 (Serbian language)Of course, from the same media, you will never learn important health facts that can break the coronavirus hoax in an instant. This is not the situation in Serbia only. In all countries, doctors who conscientiously try to do their job are exposed to pressure, threats and media blockade. Here is an example from Croatia, where Dr. Lidija Gajski called on the parliament to protect the constitutional right to freedom of information through a public service, and asked several important questions about which the public must be informed:

• Did you know that tests are not a reliable diagnostic tool?

• Did you know that almost everyone who supposedly die from Covid, would certainly die this year from the existing illnesses?

• Did you know that mortality in Croatia this year is at the level usual for any other year?

• Did you know that autopsies are discouraged, and that autopsies that has been done fit into the typical picture of viral diseases?

• Did you know that at the height of the crisis, hospitals were half-empty everywhere?

• Did you know that there is no evidence that face masks protect against viruses? On the contrary, they can be harmful, especially for the psycho-physical and sociological development of children.

• Did you know that due to the speed of vaccine production, EU citizens are asking the European Commission for detailed data?

• Did you know that the GMO laws in the EU have been relaxed because of the vaccine?

• Do you know that masses of people and numerous groups of doctors and scientists around the world are protesting against the false epidemic, demanding the abolition of measures that endanger physical and mental health, economic and social life and individual rights and freedoms?

Dr. Lidija concludes: “If you are not familiar with what has been listed, it means that you are informed from television and the dominant newspapers and portals, and that you are extremely misinformed. Because you are presented with one-sided, unified and scarce interpretation of this very complex topic. Experts of various profiles who have data that differs from the official ones, and have a different view of the corona crisis, are denied access by the big media. DIFFERENT OPINION IS CENSORED.”

Наравно из истих тих медија нипошто нећете сазнати важне здравствене чињенице које могу да у тренутку разбију коронапревару. Није то ситуација само у Србији. У свим земљама, лекари који савесно покушавају да обављају свој посао изложени су притисцима, претњама и медијској блокади. Ево примера из Хрватске, где је др Лидија Гајски на јавном скупу позвала парламент да преко јавног сервиса заштити уставно право на слободу информација, и поставила више важних питања о којима јавност мора бити обавештена:

• Знате ли да тестовима не може поставити поуздана дијагноза?

• Знате ли да би готово сви наводно умрли од ковида, ове године свакако умрли због постојећих болести?

• Знате ли да је смртност у Хрватској ове године на нивоу уобичајене за било коју другу годину?

• Знате ли да се обдукције обесхрабрују, а да се извршене обдукције уклапају у типичну слику вирусних болести?

• Знате ли да су на врхунцу назови кризе болнице свуда зјапиле полупразне?

• Знате ли да нема никаквих доказа да маске за лице штите од вируса? Напротив, могу бити штетне, поготово за психофизички и социолошки развој деце.

• Знате ли да због брзине производње вакцина грађани траже од Европске Комисије детаљне податке?

• Знате ли да су због вакцине у ЕУ олабављени закони о ГМО?

• Знате ли да широм света масе људи и бројне групе лекара и научника протествују против лажне епидемије тражећи укидање мера које угрожавају телесно и психичко здравље, економски и друштвени живот и индивидуална права и слободе?

Др Лидија закључује: „Ако са овим што је набројано нисте упознати, значи да се информишете с телевизије и доминантних новина и портала, и да сте крајње дезинформисани. Јер вам се представља само једно, односно једнообразно и штуро тумачење ове врло сложене теме. Стручњацима разних профила који располажу подацима који се разликују од службених, и имају другачији поглед на корона кризу, велики медији ускраћују, забрањују приступ. ДРУГАЧИЈЕ ЈЕ МИШЉЕЊЕ ЦЕНЗУРИСАНО.“


dr Lidija Gajski / др Лидија Гајски

Duration / Трајање: 5:56 (Serbian language)
Пошто је овај кратки видео уклоњен са ЈуТјуба, пуну верзију у трајању од 17 минута и 29 секунди можете видети овде:

https://lbry.tv/@ZvoneMartinovic:2/ovo-su-prave-informacije-lidija-gajski:dI always find myself surprised by the frightening ability of the media to manipulate the people on the one hand, and the suicidal apathy of the people capable of enduring everything far beyond the limits of reason.

Can someone explain to me where the limit of patience is?Стално бивам затечен застрашујућом способношћу медија да манипулишу народом с једне стране, и самоубилачком апатијом народа способног да свашта трпи далеко ван граница разума.

Може ли ми неко објаснити где је овде граница стрпљења?

Please, never forget Julian Assange /
Не заборавите Џулијана Асанжа!* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency