Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине


ТВ те п*ца у мозак


Recently, a petition called “United against Covid” (Serbian), which was signed by almost 3,000 doctors, caused a big storm in Serbia. If you thought that a true profession was awakening in Serbia as well, you were mistaken…


After the conscientious doctors outraged by the massive disinformation campaign have stepped up and held a press conference in New York, where they explained that there is no epidemic, and that there is a cure for the virus, a synchronized censorship campaign was carried out in a flash in the corporate media and on centralized social platforms.

One hole is clogged but another is open – more than a hundred doctors from all over the world gathered in Madrid, and held a press conference entitled “Doctors for the Truth”. The conclusions were as follows: “This is a world dictatorship with a sanitary excuse,” was stressed at the end of the meeting. Doctors agreed that:

• Coronavirus victims did not outnumber last year’s seasonal flu deaths.
• Figures were exaggerated by altering medical protocols.
• The confinement of the healthy and the forced use of masks have no scientific basis.
• The disease known as Covid-19 does not have a single infectious pattern, but a combination of them.

So, all doctors with a conscience, who are otherwise denied access to corporate media, point to the fact that the pandemic is a lie. In Serbia, however, doctors are asking for the responsibility of the so-called ‘Crisis Headquarters’ (which is fine), but look at their key reason:

“Complete easing of anti-epidemic measures in the pre-election period (rallies, football matches, tournaments, celebrations, etc.) has led to a loss of control over the epidemiological situation and this can in no way be justified by professional motives. The confusion regarding the number of sick and deceased was caused by disagreement with statistical and epidemiological expectations, knowledge from everyday work, and contradictory statements in public.”

They therefore believe that anti-epidemic measures should not have been relaxed, and that the crisis headquarters is actually hiding the number of deaths from Covid. Unbelievable! Let’s explain why it’s so unbelievable…

Недавно је у Србији велику буру изазвала петиција под називом „Уједињени против ковида“, коју је потписало скоро 3000 лекара. Ако сте помислили да се и у Србији буди истинска струка, преварили сте се…


После иступа лекара са савешћу, који су у Њујорку одржали конференцију за штампу озлојеђени масовном кампањом дезинформисања, где су објаснили да никакве епидемије нема, и да лек против вируса постоји, муњевито је спроведена синхронизована кампања цензуре у корпоративним медијима и на централизованим друштвеним платформама.

Једна рупа је запушена, али отворена је друга – у Мадриду, више од стотину савесних лекара из целог света, окупили су се и одржали конференцију за штампу под називом „Лекари за истину“ (енг). Закључци су били следећи: „Ово је светска диктатура под здравственим изговором“, нагласили су на крају састанка. Лекари су се сложили да:

• Број жртава коронавируса није премашио број умрлих од прошлогодишње сезонске епидемије грипа.
• Бројке су преувеличане изменом медицинских протокола.
• Затварање здравих и принуда око ношења маски немају научну основу.
• Болест знана као Ковид-19 нема јединствен образац заразе, већ је комбинација више њих.

Дакле, сви лекари са савешћу, којима је иначе приступ корпоративним медијима ускраћен, указују на чињеницу да је пандемија лаж. У Србији, међутим, лекари својом петицијом Уједињени против ковида траже одговорност тзв. ‘Кризног штаба’ (што је у реду), али погледајте њихов основни разлог:

„Потпуно попуштање противепидемијских мера у предизборном периоду (митинзи, утакмице, турнири, прославе и сл.) довело је до губитка контроле над епидемиолошком ситуацијом и то се никако не може оправдати стручним мотивима. Kонфузија поводом броја оболелих и преминулих је изазвана неслагањем са статистичким и епидемиолошким очекивањима, сазнањима из свакодневног рада, те контрадикторним изјавама у јавности.“

Они дакле сматрају да противепидемијске мере није требало попуштати, и да кризни штаб заправо крије број умрлих од Ковида. Невероватно! Идемо на објашњење зашто је то невероватно…

UPK20200811_142409.jpgFalse media alert

Among the signatories of the above-mentioned petition was a young Serbian doctor, an epidemiologist with employment in the Netherlands, Ivana Prokić. In an interview with the globalist outlet N1, she stated that the April imprisonment of people in their homes and curfew in Serbia “was an absolutely wrong measure.”

Лажна медијска узбуна

Међу потписницима горе поменуте петиције, нашла се и млада српска лекарка, епидемиолог са запослењем у Холандији, Ивана Прокић. Она је у интервјуу глобалистичком гласилу N1 изјавила да је априлско затварање људи у куће и полицијски час у Србији „била апсолутно погрешна мера“.Although her views are no less radical on certain issues, this seems to have been enough for a local mud slinging tabloid called “Alo” to attack Ivana. Of course, they did not attack her on the basis of professional mistakes, but in the most mundane way possible – in the ‘best’ manners of a mud slinging tabloid – by provoking: “What do you know when ‘your’ Netherlands has a much worse result”. And they even set up a ‘scoreboard’ with official data:

Иако ни њени ставови нису ништа мање радикални по одређеним питањима, ово је изгледа било довољно да Ивана дође под удар локалног блатоида под називом „Ало“. Наравно, нису је напали на основу стручних грешака, већ на најприземнији могући начин – у ‘најбољем’ стилу блатоида – провокацијом: „Шта ти знаш кад ‘твоја’ Холандија има много гори резултат“. И поставили су ‘семафор’ са званичним подацима:

Semafor20200810_083003.jpgLet’s analyze this table a bit. So, in the absence of the lethality of this ‘deadly disease’, the corporate media and accompanying mud tabloids have switched to expressing the number of dead in relation to one million inhabitants, because that way some small growth can still be noticed, enough to maintain the atmosphere of fear. But if we just look at the percentages…

Seasonal flu – World
900 per 1,000,000 inhabitants = 0.09%

Covid-19 – Serbia
71 per 1,000,000 inhabitants = 0.0071%

Covid-19 – Netherlands
359 per 1,000,000 population = 0.0359%

…we see that the death rate for Covid-19 is far, far smaller than seasonal flu. Actually, numbers clearly show that THERE IS NO PANDEMIC.

If we could not expect the tabloid media to tell us the truth, it is tragic that we can’t hear it from those who were educated to help people.

Анализирајмо мало ову табелу. Дакле, у недостатку смртоносности ове ‘смртоносне болести’, корпоративни медији и пратећи блатоиди прешли су на изражавање броја мртвих у односу на милион становника, јер тако још увек може да се забележи некакав мали раст, довољан за одржавање атмосфере страха. Али ако једноставно погледамо проценте…

Сезонски грип – Свет
900 на 1.000.000 становника = 0,09%

Ковид-19 – Србија
71 на 1.000.000 становника = 0,0071%

Ковид-19 – Холандија
359 на 1.000.000 становника = 0,0359%

…видимо да је стопа смртности од Ковида-19 много, много нижа него од сезонског грипа. Бројеви јасно показују како НИКАКВЕ ПАНДЕМИЈЕ НЕМА.

Ако од блатоида и нисмо могли очекивати да нам каже истину, трагично је што њу не можемо чути ни од оних који су се школовали да би људима помагали.Unfortunately, this circus would not be possible in Serbia or anywhere in the world, if it was not consciously or unconsciously, still supported by most of the doctors. This truth requires active struggle, because if a lie becomes truth, then there is no going back…Нажалост, овај циркус ни у Србији нити било где у свету не би био могућ да га свесно или несвесно, и даље не подржава већина лекара. Ова истина захтева активну борбу, јер ако лаж постане истина, онда више нема повратка…

Please, never forget Julian Assange /
Молим вас, не заборавите Џулијана Асанжа* * *

Related posts / Повезани текстови:

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments
Ecency