Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Kovid19photo_20200716_202017.jpg
Стопа преживљавања


The uprising that began in Serbia has seemingly subsided. It must continue. The government has already prepared a high treason on the issue of Kosovo and Metohija, and has again announced the compulsory vaccination. If this announcement sounds dramatic to you, keep the following in mind…


The media space is polluted with lies to the point of full saturation. Three days ago, on July 13, the news spread around Serbia that the autopsy of 17 patients with coronavirus at the Institute of Pathology showed frightening results. You could see the following headlines: “Young and healthy die in two days: Serbia performed 17 autopsies of those who died from the corona.” The news was transmitted by a certain retired cardiac surgeon named Miljko Ristić, on the favorite Serbian trash media called “Pink”. The president immediately responded by introducing the obligatory wearing of masks, again threatening curfew and forced vaccination with vaccines that have not yet been invented, but he is in negotiations “with one reliable country”. Yesterday, however, we could hear a convincing denial: Prof. Dr. Duško Dunđerović, acting Director of the Institute of Pathology of the Faculty of Medicine, announced that there were no autopsies and that the Institute for Public Health “Batut” gave a recommendation that autopsies of those who died of Covid-19 should not be performed for epidemiological reasons, but also due to insufficient equipment of institutions. He added, no institution in Great Britain, let alone in Serbia, has the conditions to safely perform the autopsy of the deceased from Covid-19.

So, Miljko is full of it, and in that lie, the media, like the aforementioned trash “Pink” and other state-corporate media that have conveyed fake news without checking – help him all the way. Let’s ask ourselves why?

Completely incompetent and the largely illegal government, whose mandate expired on June 3, has already economically destroyed Serbia, prepared the high treason regarding Kosovo and Metohija, now needs a ‘second wave’ to avoid the lynching of the angry people. That is why the ‘measures’ will get even more insane, with greater terror against anyone who dares to use common sense. Masks serve no purpose, and are actually proven to be harmful. American journalist Ben Swan, also reporting on Hive as our @benswann, made an extensive review of scientific research on masks, and came to a clear conclusion: masks not only do not protect your health, but are in fact harmful!

Побуна која је почела у Србији, наизглед је спласнула. Она се мора наставити. Власт је већ спремила велеиздају по питању Косова и Метохије, и поново најавила принудну вакцинацију. Ако вам ова најава звучи драматично, имајте у виду следеће…


Медијски простор загађен је лажима до засићења. Пре три дана, 13. јула, Србију је обишла вест да је обукција извршена на Институту за патологију над 17 оболелих од коронавируса показала застрашујуће резултате. Могли сте видети овакве наслове: „Млади и здрави умиру за два дана: Србија урадила 17 обдукција преминулих од короне“. Вест је пренео извесни пензионисани кардиохирург звани Миљко Ристић, на омиљеном српском ђубретарском медију „Пинку“. Председник се одмах јавио заводећи обавезно ношење маски, поново претећи полицијским часом и принудном вакцинацијом вакцинама које још нису измишљене, али је он у преговорима „са једном поузданом земљом“. Јуче смо, међутим, могли да чујемо убедљив демантиј: проф. др Душко Дунђеровић, в.д. управника Института за патологију Медицинског факултета, објавио је да никаквих обдукција није било и да је Институт за јавно здравље „Батут“ дао препоруку да се обдукције преминулих од ковида 19 не раде из епидемиолошких разлога, али и због недовољне опремљености установа. Kако је рекао, ниједна установа у Великој Британији, а камоли у Србији, нема услове да безбедно обави обдукцију преминулих од ковида 19.

Дакле, Миљко дебело лаже, а у тој лажи му медији попут поменутог ђубретарског „Пинка“ и других државно-корпоративних медија који су исту лажну вест објавили без провере – својски помажу. Хајде да се упитамо зашто?

Потпуно неспособна, и увелико нелегална влада којој је мандат истекао још 3. јуна, већ је економски разорила Србију, припремила велеиздају Косова и Метохије, и сад јој је до потпуног распада неопходан ‘други талас’ како би избегла линч бесног народа. Зато ће ‘мере’ постајати све луђе, уз већи терор према сваком ко се усуди да се служи здравим разумом. Маске не служе ничему, и заправо су доказано штетне. Амерички новинар Бен Свон, пријављен и на Хајву као наш @benswann, направио је обиман преглед научних истраживања о маскама, и дошао до јасног закључка: маске не само што не штите ваше здравље, већ су и штетне!


Science about masks / Наука о маскама (енг.)

Duration / Трајање 12:36So, not only do medical masks not prevent the spread of the virus, but a 1995 study proves that wearing a cloth mask can put you at greater risk for infection! Does the government want to kill us? Not before it robs us! Through the purchase of dangerous face masks and the punishment of those who refuse to commit suicide, the government apparently intends to eliminate any rebellion that would call a criminal lie into question.

All this despite the obvious facts that you can find everywhere – except in the corporate media! For example, here is the WHO Technical Lead COVID-19, Dr. Maria Van Kerkhofe, who explains that ‘asymptomatic cases’ do not transmit the infection:

Дакле, не само што медицинске маске не спречавају ширење вируса, већ је истраживањем из 1995. доказано да вас ношење платнених маски излаже већем ризику од инфекције! Жели ли то влада да нас поубија? Не пре него што нас опљачка! Кроз куповину опасних маски и кажњавање оних који одбијају да изврше самоубиство, влада очигледно има намеру да елиминише сваку побуну која би злочиначку лаж довела у питање.

Све то упркос очевидним чињеницама које можете наћи свуда – осим на корпоративним медијима! На пример, ево техничког представника СЗО, др Марије Ван Керкхофе, која објашњава да ‘асимптоматски случајеви’ не преносе заразу:

Asymptomatic Cases Not Infectious / Асимптоматски случајеви не преносе заразу (енг.)

Duration / Трајање 3:03
Comment by Dr. David Samadi / Коментар др Дејвида Самадија (енг.)

Duration / Трајање 3:06This was said on June 14th, but everyone in the media is still pretending that it is not true! Instead of this being the front page title!

But that's not all. Tests are also a terrible fraud in the function of misinformation, because they are completely unreliable, as is clearly shown by the Belgian, Dr. Pascal Sacre in his extensive professional text entitled “The Test Set: Another Brick in the COVID-19 Disinformation Game Plan.”

Since the tests can be interpreted completely arbitrarily, they probably serve to ‘tune’ the numbers as needed, that is, to manipulate the second, third, fourth and who knows how many waves. You will remember how this scam was effectively destroyed by Tanzanian President John Magufuli…

Here is Ben Swan again, who in this video documented that the numbers around the coronavirus were inflated beyond measure and that the virus is not dangerous at all for the vast majority of the population. How big majority? See title chart. He also explains why contact tracing makes no health sense:

Ово је било изречено још 14. јуна, али се сви по медијима и даље претварају као да то није истина! Уместо да ово буде вест за насловне стране!

Али ни то није све. Тестови су такође стравична превара у функцији дезинформисања, јер су у потпуности непоуздани, како то јасно показује Белгијанац, др Паскал Сакре у свом опширном стручном тексту под насловом „Тестови: Још једна цигла у зиду планиране игре дезинформисања око ковида 19“ (енг.)

Пошто се тестови могу потпуно произвољно тумачити, они вероватно и служе за ‘штеловање’ бројева по потреби, односно манипулацију другим, трећим, четвртим и ко зна којим таласом. Сетићете се како је ту превару ефикасно разорио Танзанијски председник Џон Магуфули…

Ево поново Бена Свона који у овом видеу документовано објашњава да су бројеви око коронавируса напумпани преко сваке мере и да вирус уопште није опасан за огромну већину становништва. Колику већину? Погледајте насловни графикон. Он такође објашњава зашто праћење контаката нема никаквог здравственог смисла:


No deaths surge. Here’s Why / Нема повећане смртности. Ево зашто.

Duration / Трајање: 11:06If wearing face masks, lockdown and vaccinations do not help, why do you think your ‘dear’ politicians do that to you?Ако ношење маски, затварање и вакцинисање не помажу, шта ви мислите, зашто вам ваши ‘драги’ политичари то раде?Zapataphoto_20200716_211303.jpg


If there is no justice for people, let there be no peace for government


Stay tuned [eng/срп] Останите с нама


Please, don’t forget Julian Assange!* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency