Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

PfizerVaccineNewscom800x4502.jpg


Immediately after the media proclamation of the democratic candidate at the position of president, the same corporate media ‘delighted’ the public with the announcement that the Pfizer/BioNTek conglomerate had successfully completed the development of a vaccine against the ‘deadly’ virus. Hallelujah!


Conspiracy theorists would certainly say that it was enough to terminate Donald Trump from the position of president, and life will return to normal, right? But not everything is like it seems. At first glance, it is easy to conclude that the news about the Pfizer/BioNTek vaccine is, to put it mildly, exaggerated.

Quite logically, as soon as the news was published, shares of the pharmaceutical corporation Pfizer jumped 15%. And at the same time with that news, it was learned that the CEO of Pfizer, Albert Bourla, immediately sold his shares worth $5.6 million! How interesting. Doesn’t it seem to you that the boss doesn’t believe in the further growth and success of his company despite a new vaccine made with revolutionary technology?

Even more interesting is the defense used by a certain biotech analyst, Brian Skorney, to defend Bourla, calling the sale “highlight of how capitalism can work at its best.”

> “What’s great about the biopharma industry is that there’s an incentive scheme for private industry to come up with drugs that meaningfully change the health-care dynamic in the country,” he said in a phone interview. “I don’t know that there’s even an example, certainly not in my lifetime that I can point to, where something will have such a drastic positive effect on the whole world as a vaccine for Covid.”

Of course, he didn’t remember to mention the incentive scheme in the form of savage extraction of extraprofits by scaring sheeple with coronaviruses every year, and raising the price without any questioning, because – for God’s sake – human lives are at stake! About the prices a little bit later…

Looking further about this ‘miracle’ vaccine, we are quickly finding out that there are several ‘small’ problems with that vaccine. For example, the problem is that the vaccine must be stored at -70°C! Which makes it practically unusable, since only 15% of transport companies have the means to transport goods at -70°C (which is the temperature as at the South Pole), and only 60% can provide transport at -20°C. In addition, dry ice, necessary to maintain the temperature, is a hazardeous material, which is why it is banned on airplanes. This logistical nightmare means that the distribution of the ‘miracle’ vaccine will not be practically possible, and no other than – Bill Gates – tried to confirm that immediately!

Непосредно након медијског постављања демократског кандидата на место председника, исти ти корпоративни медији ‘обрадовали’ су јавност најавом да је конгломерат Фајзер/БиоНТек успешно привео крају развој вакцине против ‘смртоносног’ вируса. Алелуја!


Теоретичари завере свакако би рекли како је само било довољно смакнути Доналда Трампа са места председника, и живот ће се вратити у нормалу, зар не? Али није баш све тако. На други поглед, лако се може закључити да је вест о Фајзер/БиоНТек вакцини најблаже речено – преувеличана.

Сасвим логично, чим је вест објављена, акције фармацеутске корпорације Фајзер скочиле су 15%. А истовремено с том вешћу, сазнало се и да је извршни директор Фајзера Алберт Бурла одмах продао своје акције у вредности од 5,6 милиона долара! (енг) Занимљиво. Зар вам то не делује као да шеф не верује у даљи раст и успех своје фирме упркос вакцини направљеној револуционарном технологијом?

Још је занимљивија одбрана којом је извесни аналитичар биотехнологија, Брајан Скорни, бранио Бурлу називајући продају „врхунцем капиталистичког функционисања у најбољем издању.“

„Сјајно је што у индустрији биофармације постоји шема подстицаја за приватну индустрију да осмисли лекове који значајно мењају здравствену динамику у земљи“, рекао је он у телефонском интервјуу. „Не знам да ли постоји чак и пример, сигурно не у мом животу на који бих могао да укажем, где ће нешто имати тако драстичан позитиван ефекат на цео свет као вакцина за Ковид.“

Наравно, није се сетио да помене подстицај у виду дивљачког извлачења екстрапрофита на плашењу оваца корона вирусима сваке године, и дизања цене без било каквог оитања, јер – побогу – у питању су људски животи! Али о ценама мало касније…

Трагајући даље о тој ‘чудесној’ вакцини, убрзо сазнајемо да са том вакцином има неколико ‘ситних’ проблема. Рецимо проблем да се вакцина мора складиштити на температури од -70°C! Што је практично чини неупотребљивом, пошто свега 15% транспортних компанија располаже средствима за транспорт робе на -70°C (што је температура као на Јужном полу), а свега 60% може да обезбеди транспорт на -20°C. Уз то, за одржавање температуре неопходан је суви лед, који је материјал високог ризика, због чега је забранјен на авионима. Овај логистички кошмар значи да дистрибуција ‘чудесне’ вакцине неће бити могућа, а то се потрудио да одмах потврди и нико други до – Бил Гејтс!

Logistical nightmare / Логистички кошмар
(енглески - Duration: / Трајање: 3:06)


And here is how Gates generously offers his vaccine, which is as much as 94.5% effective, unlike Pfizer’s, which is only 90% effective. At the same time, no one explains what efficiency of 90% means. Does 10% not survive? Have no protection? What are the consequences of the vaccine? How is that percentage determined when we don’t even know if the research has been completed? Nor on how many people the research was done… If it was done. Interestingly, for the only registered vaccine that has passed all the tests, the Russian Sputnik V, the price has not been determined yet. It was only said that it will be significantly lower than competing products from the West. And products from the west have the following prices:

Ето тако, Гејтс великодушно нуди своју вакцину, која је чак 94,5% ефикасна, за разлику од Фајзерове, која је ефикасна само 90%. При томе нико не објашњава шта значи ефикасност од 90%. Зар 10% не преживи? Нема заштиту? Какве су последице? Како је тај проценат одређен кад не знамо ни јесу ли истраживања завршена? Нити на колико особа су истраживања обављена… Ако су обављена. Интересантно, за једину регистровану вакцину која је прошла сва испитивања, руску Спутњик V, цена још није одређена. Само је речено да ће она бити знатно нижа од конкурентских производа са запада. А производи са запада имају следеће цене:

Moderna price

Moderna20201122_225158.jpg


“Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower.”

In the meantime, the price of the Sputnik V vaccine arrived. It is $13 – which means it costs $26 for both doses. So, the only registered, tested and readily available cheap Russian vaccine is not recognized in the West. It perfectly reveals the coronavirus hoax. And at the same time it shows how much capitalism cares about health, and how much about profit. In this final stage of capitalism before the new collapse of civilization, everything has been turned into a naked scam fiercely promoted through the deafening noise of the corporate media and through a select ‘experts’ who has a monopoly on appearing at these media.

And the last thing – if the Pfizer vaccine is not stored at -70°C, it becomes even worse poison. But who would really care to guarantee you a proper healthy vaccine?„У преводу са језика фармацеутске мафије: најављена цена Фајзера од 19,50 долара и Модерне од 25 до 37 долара по дози заправо значи њихову цену од 39 до 50 до 74 долара по особи. Две дозе су потребне по особи за вакцине Фајзер, Спутњик V и Модерна. Цена Спутњика V биће много нижа.“

У међувремену стигла је и цена за обе дозе вакцине Спутњик V – она кошта 26 долара. Дакле, једина регистрована, проверена и јефтина руска вакцина, на западу није призната. То савршено лепо разоткрива коронапревару. И истовремено показује колико је капитализму стало до здравља а колико до профита. У овом, завршном стадијуму капитализма пред ново урушавање цивилизације, све је претворено у огољену превару жестоко промовисану кроз заглушујућу буку корпоративних медија и преко пробране ‘струке’ која има монопол да се на њима појављује.

И последња ситница – ако се Фајзерова вакцина не чува на -70°C она постаје још гори отров. Али кога је уопште брига да вам гарантује исправну вакцину?

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies! /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Coronavirus: Event 201 and Future EventsHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency