Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

ACU202020201018_080550.jpg


Censorship is an essential attempt to cover up a reality that the rulers do not like. Introduction of censorship through global media is a certain sign that there is already a global government in the shadows. How to oppose it?


There was a channel called “Marija S” on YouTube, where you could find news from the ‘other side’, the one that calls into question the official story about the deadly virus, with Serbian subtitles. Some of these videos had over 100,000 views. A few days ago, it was canceled after posting a video where 16 doctors, from several countries around the world, describe coronavirus hoax. We can’t say for sure that the channel was canceled because of that video, but the video itself, in which doctors, experts describe the reality, dispelling the deception about the ‘deadly’ virus, was cancelled with astonishing speed. At the same time, all corporate media channels are racing for interviews with Bill Gates, who has nothing to do with medicine, who has not graduated from any college (he is a Harvard reject), but – he loves to talk about medicine and vaccines! And no one cancels those interviews on centralized social platforms! To anyone who still has a shred of critical thougt, something like this must be very suspicious.

This was not the only channel that was canceled on YouTube at the same time. The great purge began with the ‘cleansing’ of at least 24 channels, including ‘X22 Report’, ‘RedPill78’, ‘The Patriot Hour’, ‘SpaceShot’, ‘WokeSociety’… The great purge, however, shouldn’t discourage you in any way. Conversely, it means that the degree of truth within the criminal centralized media has reached an unacceptable level. That is a very good sign after which you just need to take the next logical steps. The first step is to move to decentralized social media where censorship is not possible, or at least temporarily to centralized ones where there is no censorship.

The best choice right now is 3Speak, but you can also use dLive, or Library, Bitchute or Rumble. Mentioned channel “Marija S”, which was removed from YouTube, can now be found at this link.

And now even better news. Apparently, the aforementiond mentioned “Marija S” channel was cancelled because those 16 doctors from the countries all around the world not only described coronavirus hoax, but also announced the future organization of a parallel health system where help will be provided to people who cannot get health care while all the state health institutions act in the corona hoax theater. They also announced the organization of chains of exempted shops where people will be able to buy without face masks, as well as creation of a legal network that will protect people under the attack of the renegade government. THAT IS THE WAY. You can see full video here:

Цензура је суштински покушај прикривања реалности која се владаоцима не допада. Завођење цензуре преко глобалних медија, сигуран је знак да већ постоји глобална влада у сенци. Како јој се супротставити?


Постојао је на ЈуТјубу канал „Марија С“, на коме сте могли наћи вести са ‘друге стране’, оне која доводи у сумњу званичну причу о смртоносном вирусу са преводима на српски језик. Неки од тих записа имали су преко 100.000 прегледа. Пре неколико дана укинут је после постављања видео записа где 16 лекара из више земаља широм света описује коронапревару. Не можемо са сигурношћу рећи да је канал укинут баш због тог видеа, али запањујућа је брзина којом је скинут видео у коме лекари, стручњаци описују реалност, растурајући превару о ‘смртоносном’ вирусу. Истовремено, сви канали корпоративних медија утркују се за интервјуе са Билом Гејтсом, који са медицином нема никакве везе, који никакав факултет није завршио (напустио је Харвард), али – много воли да прича о медицини и вакцинама! И нико те интервјуе на централизованим друштвеним платформама не укида! Свакоме ко још има трун критичког мишљења, овако нешто мора бити веома сумњиво.

Није то једини канал који је у исто време укинут на ЈуТјубу. Велика чистка почела је чишћењем чак 24 канала, међу којима су ‘X22 Report’, ‘RedPill78’, ‘The Patriot Hour’, ‘SpaceShot’, ‘WokeSociety’… Велика чистка, међутим, никако не треба да вас обесхрабри. Обрнуто – она значи да је степен истине унутар злочиначких централизованих медија дошао до неприхватљивог нивоа. То јесте јако добар знак после кога само треба предузети наредне логичне кораке. Први корак је прелазак на децентрализоване друштвене медије на којима цензура није могућа, или бар привремено на оне централизоване где цензуре нема.

Најбољи избор тренутно је 3Спик, али можете се послужити и дЛајвом, или користити ‘Библиотеку’ Library, Битшут или Рамбл. Поменути канал „Марија С“, који је уклоњен са ЈуТјуба, сад се може наћи на овом линку.

А сад још боље вести. Поменути канал Марије С, укинут је по свему судећи због тога што тих 16 лекара из земаља широм света није само описало коронапревару, већ су и најавили будућу организацију паралелног здравственог система где ће се пружати помоћ људима који сад не могу да добију здравствену заштиту због тога што све државне здравствене институције глуме у коронатеатру. Они су такође најавили организацију ланаца слободних продавница где ће људи моћи да купују без маски, као и стварање правне мреже која ће штитити људе под ударом одметнуте државе. ТО ЈЕ НАЧИН. Читав видео можете видети овде:

Duration / Трајање: 18:17 (eng)Исти видео са српским титлом на овом линку: 18:17

https://lbry.tv/@MarijaS:8/SVETSKI-SAVEZ-LEKARA-PROTIV-MEDICINSKE-TIRANIJE:8


Needless to say, the next step is you have to leave the centralized corporate and social media, and switch to alternative media where you can see the true news. For example, you can find them here, at Hive, in the Deep Dives community. If you know any of the ten languages from the cover image you can follow the news directly from the The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss). You can follow news from Covileaks, or Dr. Vernon Coleman, who you can read more about in Why the Coronavirus Hoax is a Hoax. The good news is that the alternative media flourish at high speed everywhere in the World, because under Covid terror it is simply not possible to live.

Не треба ни понављати, следећи корак јесте да морате напустити централизоване корпоративне и друштвене медије, и прећи на алтернативне медије где једино можете видети истините вести. Њих, на пример, можете наћи овде у Deep Dives заједници. Уколико знате било који од десет језика са насловне слике можете пратити вести директно из Ванпарламентарне истражне комисије за Ковид-19. Можете пратити вести са Ковиликса, или доктора Вернона Коулмена о коме више можете прочитати у тексту Зашто је Коронапревара превара. Добра вест је да алтернатива државним лажима буја великом брзином свуда у свету, јер под Ковид терором једноставно није могуће живети.


After the announcement of the class action lawsuit that Dr. Reiner Fuellmich will file before the American and German courts against the World Health Organization, the CDC, and organizations related to the CDC, we can say that a tidal wave is finally coming. Serbian jurists, lawyers from Serbia and the diaspora also joined this lawsuit, who will include in the lawsuit the names of fraudsters from the Serbian crisis headquarters and representatives of the WHO in charge of ruthlessly harassing citizens with Covid terrorism.

После најаве велике колективне тужбе коју ће др Рајнер Фуелмих поднети пред америчким и немачким судовима против Светске здравствене организације, ЦДЦ-а, и организацијама сродним ЦДЦ-у, можемо рећи да је талас коначно кренуо. Овој тужби прикључили су се и српски правници, адвокати из Србије и дијаспоре, који ће унети у тужбу имена превараната из српског кризног штаба и представника СЗО задужених за немилосрдно малтретирање грађана Ковид терором.

Duration / Трајање: 1:38:11 (Serbian language)

The video was taken down from YouTube in a flash and you can watch it here:

Видео је муњевито скинут са ЈуТјуба и можете га погледати овде:

https://lbry.tv/@trenutnoueu:f/Srbija-se-pridruzuje-kolektivnoj-svetskoj-tuzbi-protiv-tira-1:4


If you yearn for freedom, you’ll join this revolution.Ако жудите за слободом, овој револуцији морате се прикључити

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies! /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency