Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Animal farm.jpg


“He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name.”
— Revelation 13:16, 17


With the beginning of the corona deception, the Revelation ceased to be a prophecy. Your @lighteye already lives the Revelation, in a World where he cannot enter a grocery store or pharmacy and buy food and medicine without a face mask. Of course, no one wants to hear stories about lung diseases of those who can’t wear masks for health reasons – they are threatened with a hefty fine if they let them into the facility at any time without a face mask. And no one will risk their own business for the truth, which is revealed, for example, by Dr. Roger Hodkinson, a virologist who has held many prestigious positions in medical institutions across Canada. Today, the company he is a CEO sells PCR tests, so he can tell you with authority about their lack of efficiency in diagnosing the disease. Listen to his public address before the Edmonton City Council, Canada:

„И учини све, мале и велике, богате и сиромашне, слободњаке и робове, те им даде жиг на десној руци њиховој или на челима њиховим, да нико не може ни купити ни продати, осим ко има жиг, или име звери, или број имена њеног.“
— Откривење Јованово 13:16, 17


Почетком коронапреваре, Откривење Јованово престало је да буде пророчанство. Ваш @lighteye већ живи Откривење Јованово, у свету где не може ући у бакалницу или апотеку и купити храну и лекове без маске. Нико наравно не жели да слуша приче о плућним болестима оних који не могу да носе маске из здравствених разлога – њима је запрећено папреном новчаном казном ако пусте у објекат било кога без маске. И нико неће ризиковати сопствени посао зарад истине, коју на пример открива др Роџер Ходкинсон, вирусолог који је заузимао многе престижне функције у медицинским установама широм Канаде. Данас фирма на чијем је челу продаје ПЦР тестове, па он може са ауторитетом да вам прича о њиховом недостатку ефикасности за дијагностиковање болести. Послушајте његов отворени наступ пред градском скупштином Едмондтона, Канада:

Duration / Трајање: 5:26 (енглески)

Dr Roger Hodkinson160b6f.mp4_snapshot_01.00.568.jpg


If you are not English speaker and can’t follow the statement in English, you can read the translation in Serbian of what he said in the text entitled “Covid19 is the greatest hoax ever perpetrated on unsuspected public.” (Serbian) on the Srbin.info news portal. A few brief quotations perfectly describe his attitude towards coronavirus hoax:

“There is utterly unfounded public hysteria in the public, driven the media and politicians. This is outrageous. This the greatest hoax ever perpetrated on unsuspected public.”

Here is his opinion on face masks:

“Masks are utterly useless. There is no evidence of their effectivness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue signaling. They’re not even worn effectively most of the time. It’s utterly ridiculous. seeing these unfortunate, uneducated people – I’m not saying this in a pejorative sense – walking around like lemmings, obeying without any knowledge based to put a masks on their face.”

And here’s what he thinks about PCR tests:

“I do want to emphasize that a positive test result do not, underlined, mean a clinical infection. It’s simply driving public hysteria and all testing should stop, unles you are admitted to hospital with some respiratory problem.”

Dr. Hodkinson concludes:

“I’m absolutely outraged that this has reached this level. It should all stop tomorrow.”

Dr. Hodkinson is one of hundreds of thousands of signatories to the Great Barrington Declaration which gathered that huge part of true experts who were denied access to corporate media, because with their testimony, coronavirus hoax would be shattered into pieces. They are a part of the profession that knows very well that viruses never return in stronger waves. Covid-19 did not return as more deadly than it was last spring. It is a virus that has adapted to the environment to this day and will remain among us in the future, doing no greater damage than its relatives have done since the beginning of the world until 2020. It is simply not a deadly virus. Therefore, in the absence of mortality, the hoax is transferred into a ‘number of cases’, using new, and quite natural wave of seasonal flu, which each year at a certain time leads to increased mortality with a peak that usually lasts from late February to late March:

Уколико не можете да пратите изјаву на енглеском, превод онога што је рекао можете прочитати у тексту под насловом „Корона највећа подвала неупућеној јавности у историји“ на порталу Србин.инфо. Неколико кратких навода савршено описују његов став према коронапревари:

„У јавности влада потпуно неоснована хистерија иза које стоје медији и политичари. Нечувено. Ово је највећа подвала неупућеној јавности у историји.“

Ово је његово мишљење о маскама:

„Маске су потпуно бескорисне. Нема никаквих доказа њихове ефикасности. Папирне и платнене маске нису ништа друго до јавно исказивање морално-политичке подобности. Најчешће их ни не носе правилно. Права комедија. Сироти, неупућени људи – не говорим то у подругљивом смислу – ходају попут леминга, покорно стављајући маске на лице, немајући притом појма зашто.“

А ево шта он мисли о ПЦР тестовима:

„Позитиван резултат теста не значи, наглашавам: НЕ ЗНАЧИ, клиничку инфекцију. Треба престати с тестирањем, јер погрешне бројке стварају хистерију у јавности“.

Др Ходкинсон закључује:

„Потпуно ми је несхватљиво да је све достигло овакве размере. С овим би требало завршити већ сутра.“

Др Ходкинсон је један од стотина хиљада потписника Декларације из Великог Барингтона која је окупила онај огроман део истинских стручњака којима је приступ корпоративним медијима ускраћен, јер би њиховим сведочењем коронапревара прсла у парампарчад. Онај део струке који добро зна да се вируси никад не враћају у јачим таласима. Није се ни Ковид-19 вратио као смртоноснији него што је то био пролетос. То је вирус који се до данас прилагодио околини и остаће међу нама и убудуће, не чинећи ништа већу штету од оне какву су чинили његови сродници од постанка света до 2020. То једноставно није смртоносан вирус. Зато је у недостатку смртности, превара преведена на ‘број случајева’ до новог, и сасвим природног таласа сезонског грипа, који сваке године у одређено доба доводи до повећане смртности са врхунцем који обично траје од краја фебруара до краја марта:

no-epidemic.jpg


This chart is completely identical for all countries of the World and deviates only along the time line depending on whether the geographical position of the country is further North or South, and whether the country is in the Northern or Southern hemisphere.

Here is a comparison from Dr. Lee Merritt’s lecture graph for the city of New York and the state of Sweden (yellow line) with approximately similar number of inhabitants:

Овај графикон је потпуно идентичан за све државе света и одступа само по временској линији у зависности од тога је ли географски положај државе северније или јужније, и да ли је држава на северној и јужној полулопти.

Ево поређења из предавања др Ли Мерит графикона за град Њујорк и државу Шведску (жута линија) са приближно истим бројем становника:

Death curveDr Lee Merritbcc763.mp4_snapshot_14.25.042.jpg


The chart has the same shape regardless of the different approaches to ‘health measures’ against coronavirus. Here is a comparison of Great Britain and Sweden:

Графикон је исти без обзира на различите приступе ‘здравствених мера’ против коронавируса. Ево поређења Велике Британије и Шведске:

UKSWEphoto_20200516_190626.jpg


Choose any country, any approach, and the chart will always be the same. This is exactly what the globalist scum uses to produce a new wave of coronavirus hoax. Knowing that the flu season is coming and somewhat increased mortality from it, the corporate media has raised the hysteria to a deafening level, using PCR deceit to flood the public with frightening numbers of ‘cases’ on a daily basis, which has no basis in reality.

One example of media fear mongering is the emphasis on the global death level of one person ‘from coronavirus’ every minute. Terrible, isn’t it? Only if you know nothing except to trust the same deceitful corporate media. If we simply multiply the number of minutes per day (24x60) by the number of days until the end of the year (about 40), we get a total of 57,600, which is ridiculous on the global population level. Let’s not forget that an average of about 3,500 people die in traffic accidents every day in 1440 minutes a day, which is two and a half times more! Where is the action against the pandemic of ‘deadly’ traffic?

In addition, all these numbers of ‘cases’ are pure manipulation, as PCR tests are a complete hoax. Here’s an expressive explanation of the use and misuse of PCR tests:

Изаберите било коју државу, било какав приступ, и графикон ће увек бити исти. Управо је то оно што глобалистички шљам користи да произведе нови талас преваре. Знајући да долази сезона грипа и нешто повишена смртност од њега, корпоративни медији дигли су хистерију до заглушујућег нивоа, користећи превару са ПЦР тестовима како би свакодневно засипали јавност застрашујућим бројевима ‘случајева’, који нема никакву подлогу у реалности.

Један од примера медијског застрашивања је наглашавање како глобално сваког минута умре по једна особа ‘од короне’. Страшно, зар не? Само ако не знате ништа друго него да верујете истим тим лажљивим корпоративним медијима. Ако просто помножимо број минута дневно (24х60) са бројем дана до краја године (око 40), добијамо укупан број 57.600, што је смешно на глобалну популацију. Не заборавимо да дневно просечно у саобраћајним удесима гине око – 3500 људи на дневних 1440 минута, што је два ипо пута више! Где је акција против пандемије ‘смртоносног’ саобраћаја?

Уз то, све те бројке у ‘случајевима’ чиста су манипулација, јер су ПЦР тестови потпуна подвала. Ево како изгледа сликовито објашњење употребе и злоупотребе ПЦР тестова:

Duration / Трајање: 4:59 (German and Serbian languages)


This abuse was personally witnessed by Elon Musk, who was tested four times in one day, and was twice positive, and twice negative! The unforgettable was the way in which the President of Tanzania, John Magufuli, exposed the fraud: he sent swabs of animals, fruits and motor oil for testing, and – several tests were returned positive!

Through lies and manipulations, the corporate media gives an alibi to puppet globalist governments to implement the darkest fascist dictatorship. If this still seem to be exaggerated to you, please take a look at the intrusion into the house and the arrest of Dr. Andreas Noack, whose only sin was that he provided assistance to injured people protesting against the new corona measures in Germany:

У ову злоупотребу лично се уверио и Илон Маск, коме је у четири теста двапут утврђено да је позитиван а двапут негативан! Незабораван је и начин на који је председник Танзаније Џон Магуфули разоткрио превару: послао је на тест брисеве животиња, воћа и моторног уља, и – неколико тестова је враћено позитивно!

Лажима и манипулацијама, корпоративни медији дају алиби марионетским глобалистичким владама за завођење најцрње фашистичке диктатуре. Ако вам се и даље чини да претерујем, молим вас погледајте како изгледа упад у кућу и хапшење доктора Андреаса Ноака, чији је једини грех то што је пружао помоћ повређеним људима који су протествовали против нових корона мера у Немачкој:

Duration / Трајање: 2:47 (German language)


So, an armed raid in the middle of a livestream! Please someone explain to me how different this is from the methods used by the Gestapo.

If this video is taken down from YouTube, you can find it at Twitter and lbry.tv.

Let’s go back to masks and Revelation. They are not yet the ‘mark of the beast’, but they are the way to the mark. By complying to them, you show unconditional obedience that leads to the next level – vaccination and everything that goes with it, including the patented quantum dot – which is a true mark of the beast. So, bullying with masks will not only take time to make your life completely unbearable, but you or your children can cost lives! At this link you can see the German doctor Bodo Schiffman, who reports in tears that three children died in Germany in a week due to the obligatory wearing of a mask. And he calls for awaking.

Дакле, оружани упад усред емисије која иде уживо! Нека ми неко објасни колико се ово разликује од метода које је користио Гестапо.

Ако овај видео нестане са ЈуТјуба, можете га наћи на Твитеру и lbry.tv.

Вратимо се маскама и откривењу. Оне још нису ‘жиг звери’, али јесу пут до жига. Пристајањем на њих показујете безусловну покорност која води на следећи ниво – вакцинацију и све што уз њу иде, укључујући и патентирану квантну тачку – која јесте прави жиг звери. Дакле, малтретирање маскама не само што ће потрајати како би вам живот учинило потпуно неподношљивим, него вас или вашу децу може коштати живота! На овом линку можете видети немачког доктора Бода Шифмана, који у сузама извештава да су у Немачкој за недељу дана три детета умрла због обавезног ношења маске. И он позива на буђење.

Ovca s linijom.jpg


Even if you survive the totalitarian harassment until the vaccine, you have to ask yourself at some point – is living in fear worth living?Чак и ако преживите тоталитарно малтретирање до вакцине, морате се у неком тренутку запитати – колико је живот у страху вредан живљења?

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Coronavirus: Event 201 and Future EventsHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments