Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Slavski spijuni.jpg
Corona spies


Nothing is perfect in this World. Neither good nor bad. Is there then anything good in this hell of life that the plutocracy has imposed on us through its puppet governments?


The greatest disappointment in this situation is certainly the cowardice of most inside the medical profession in Serbia to oppose the terrible rape of true science and all the experience gained over the centuries. This experience makes it clear that there is no ‘deadly’ virus if there is no markedly excessive mortality. This experience shows that humanity is equipped with an extremely reliable immune system that has enabled it to survive for all these millennia, and that vaccines did not provide that, as the quasi-profession on Bill Gates’ payroll tries to ‘explain’. This experience shows that the story of the virus is just an excuse to completely enslave all the nations on the planet, using medicine as a religion. In the Dark Ages, the same thing was done by the Inquisition using faith.

A large number of doctors in Serbia do their job conscientiously, but they do not dare to oppose the government. They are worried that by telling the truth, they could come under attack from the alienated government, as they can see the example of the Military Medicine Academy chiefs who supported the fraudulent, but opposed to the authorities petition “United against Covid”. But that, on the good side, allows us to see who belongs to the true profession, and who has bought diploma, or sold it for a safe place at the cost of the patients life. This way, you will know better which doctor to visit if you have health problems.

Today, we present a few brave doctors, experts who open questions that you will not hear in the corporate media. Listen first to Dr. Novica Ceranic, a specialist in radiology and oncology with 25 years of experience, from the strongest Serbian reference institution for malignant diseases, the Institute of Oncology and Radiology in Belgrade:

Ништа на овом свету није савршено. Ни добро ни лоше. Има ли онда и нешто добро у овом паклу од живота који нам је плутократија наметнула преко својих марионетских влада?


Највеће разочарење у овој ситуацији свакако представља кукавичлук највећег дела медицинске струке у Србији да се супротстави страшном силовању истинске науке и свег искуства накупљеног вековима. То искуство јасно говори да не постоји ‘смртоносни’ вирус ако нема изразито повишене смртности. То искуство говори да је човечанство опремљено изванредно поузданим имунолошким системом који му је омогућио опстанак за све ове миленијуме, а то никако нису обезбедиле вакцине, како квази-струка на платном списку Била Гејтса покушава да ‘објасни’. То искуство говори да је прича о вирусу само изговор за потпуно поробљавање свих народа на планети, коришћењем медицине као религије. У мрачном, средњем веку исти ствар је спроводила инквизиција коришћењем вере.

Велики део лекара у Србији обавља свој посао савесно, али се не усуђују да се супротставе. Они су забринути да би изношењем истине могли доћи под удар отуђене власти, онако како су то осетили начелници ВМА који су подржали преварантску, али властима супротстављену петицију „Уједињени против Ковида“. Али то нам, са оне добре стране, омогућава да видимо ко припада истинској струци, а ко је диплому купио, или продао за безбедно место по цену живота пацијената. Тако ћете убудуће боље знати код кога треба да идете уколико будете имали здравствених проблема.

Данас представљамо неколико храбрих лекара, стручњака који отварају питања која нећете чути у државно-корпоративним медијима. Послушајте прво др Новицу Ћеранића, специјалисту радиологије и онкологије са искуством од 25 година, из најјаче српске референтне куће за малигне болести, Института за онкологију и радиологију у Београду:

Duration / Трајање: 58:38 (Serbian)


So this is the true profession. You can easily conclude that yourself, since no one from the ‘profession’ dares to have a dialogue with them. Nor would it occur to corporate media to organize such a dialogue. The next expert you can see only at the alternative media is primarius prof. Dr. Alek Racic, maxillofacial surgeon of the Clinical Center in Belgrade:

Ово је дакле, истинска струка. То можете лако и сами закључити, пошто се нико из ‘струке’ не усуђује на дијалог с њима. Нити би државно-корпоративним медијима пало на памет да такав дијалог организују. Следећи стручњак кога можете видети једино на алтернативним медијима је примаријус проф. др Алек Рачић, максилофацијални хирург Клиничког центра у Београду:

Duration / Трајање: 1:18:04 (Serbian)


Just retired prof. Dr. Branimir Nestorović, until recently the head of the department of allergology and pulmonology at the University Children’s Clinic in Belgrade, and a fugitive from the crisis headquarters with whose measures he could not agree. As a pensioner, he has no reason to remain silent in public. I wonder how many people have heard his statement that mortality this year is nowhere in Europe higher than last year, or his statement that there are at least 12 drugs that have been shown to be effective against this virus:

Управо пензионисани проф. др Бранимир Несторовић, доскора начелник одељења за алергологију, пулмологију универзитетске дечије клинике у Београду, и бегунац из кризног штаба са чијим мерама није могао да се сложи. Као пензионер више нема разлога да да ћути у јавности. Питам се, колико је људи чуло његову изјаву да смртност ове године нигде у Европи није виша од смртности прошле године, или његову изјаву да постоји бар 12 лекова који су показали ефикасност против овог вируса:


Duration / Трајање: 1:01:50 (Serbian)


These are, indisputably and undoubtedly, experts with authority. Unlike the fraudsters from the crisis headquarters, to whom ‘the behavior of the virus is completely strange’, these people are telling the truth, hoping that someone will hear it and finally stop this tragic farce.

Their hopes will be in vain without your active participation.Ово су, извесно и несумњиво, стручњаци са ауторитетом. За разлику од превараната из кризног штаба којима је ‘понашање вируса потпуно страно’, ови људи говоре истину, надајући се да ће је неко чути и коначно прекинути ову трагичну фарсу.

Нада ће им бити узалудна без вашег активног учешћа.

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Coronavirus: Event 201 and Future EventsHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency