Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала


Source / Извор: ssup.fr


The ambitious operation of injecting vaccines all over the world began with quite a lot of media noise and suppressing of news about numerous ‘adverse effects’. However, last week, Reuters was forced to publish the figures of the research on the enthusiasm of the herd that should acquire immunity…


Collecting polls from 32 countries over the past few months, Reuters published a text on December 27th entitled “Despite hi-tech advances, many Europeans wary of taking COVID shot.” Behind the ‘wary’ title, the text hides the real news that Europeans are less and less interested in the vaccine. The truth is inevitably breaking through the alternative media that the disease is not deadly at all, which official statistics confirm in all countries of the world. The same disease has existed since the existence of the human race, only before it was called – the flu! The same was confirmed by the French Nobel laureate Luc Montagnier, who literally said the following in an interview with ‘France Soir’:

Host: Will you get vaccinated?
Prof. Montagnier: No, of course not. I was vaccinated as a child, but I won't now!
Host: So not now against Covid?
Prof. Montagnier: No, I won’t. If I get flu symptoms, I will take azithromycin and plaquelin (hydroxychloroquine).

Амбициозна операција убризгавања вакцина читавом свету започела је уз прилично велику медијску галаму и гушење вести о бројним ‘нежељеним ефектима’. Ипак, прошле недеље ‘Ројтерс’ је био принуђен да објави бројке истраживања о расположењу стада које треба да стекне имунитет…


Сакупљајући анкете из 32 државе током последњих неколико месеци, Ројтерс је 27. децембра објавио текст под насловом „Упркос технолошком напретку, многи Европљани су опрезни око примања Ковид вакцине.“ Иза ‘опрезног’ наслова, у тексту се крије права вест да су Европљани све мање заинтересовани за вакцину. Преко алтернативних медија неумитно се пробија истина да болест уопште није смртоносна, што званична статистика потврђује у свим државама света. Иста болест је постојала откад постоји људски род, само се раније звала – грип! Исто то потврдио је и француски нобеловац Лик Монтањер, који је у интервјуу за ‘Франс Соар’ дословно рекао следеће:

Водитељ: Хоћете ли се вакцинисати?
Проф. Монтањер: Не, наравно да нећу. Вакцинисан сам у детињству али сад нећу!
Водитељ: Значи, не сад против Ковид-а?
Проф. Монтањер: Не, нећу. Ако добијем симптоме грипa узећу ацитромицин и плаквелин (хидроксихлорокин).

Luc Montagnier against the vaccine / Лик Монтањер притив вакцине
Duration / Трајање: 5:03 (French and Serbian / француски и српски)Complete interview in French / Цео интервју на француском:


So, if a Nobel laureate, a virus expert, says that the vaccine is untested, that it was approved too quickly and that completely unforeseen consequences could occur, then everyone should think twice and thrice when 'experts' advise him on the TV screen that the vaccine is the only one. solution. And here is what Reuters says in its text:

“An IPSOS survey of 15 countries published on Nov. 5 showed then that 54% of French would have a COVID vaccine if one were available. The figure was 64% in Italy and Spain, 79% in Britain and 87% in China.

A later IFOP poll – which did not have comparative data for other countries – showed that only 41% people in France would take the shot.”

However, the French info channel BFMTV published an extensive survey from 32 European countries, conducted by the renowned house BVA. Here are the results printed in Le Journal Du Dimanche on December 27th:

Дакле, ако нобеловац, стручњак за вирусе каже да је вакцина непроверена, да је пребрзо добила одобрење и да би се могле појавити потпуно непредвиђене последице, онда свако треба да двапут и трипут размисли кад му са ТВ екрана ‘стручњаци’ саветују како је вакцина једино решење. А ево шта у свом тексту каже ‘Ројтерс’:

„ИПСОС истраживање у 15 земаља објављено 5. новембра показало је тада да би 54% Француза примило Ковид вакцину да је била доступна. Бројка је била 64% у Италији и Шпанији, 79% у Британији и 87% у Кини.

Каснија анкета ИФОП-а – која није имала упоредне податке за друге земље – показала је да би само 41% људи у Француској примило инјекцију.“

Међутим, француски инфо канал БФМТВ објавио је опсежну анкету из 32 европске земље, коју је направила реномирана кућа БВА. Ево резултата штампаних у Le Journal Du Dimanche на дан 27. децембра:


Source / Извор: Le Journal Du Dimanche


Judging by their percentages, despite a certain decline, intimidation propaganda across the planet continues to yield significant results. We will see how effective it will be when the following news breaks through to the public:

Судећи по њиховим процентима, упркос одређеном опадању, пропаганда застрашивања широм планете и даље даје значајне резултате. Видећемо колико ће бити ефикасна кад се буду у јавност пробиле и овакве вести:


Duration / Трајање: 3:20


Or, for example, a scientific study published in the Medical Journal of New England, entitled “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine”, which shows that a fraud was committed that significantly affected the results and interpretation of the data. You can read more about this in the excellent text sent by our @stayoutoftherz entitled “Protocol violations and fraud in the Pfizer/Biontech COVID-19 vaccine study!”

Along with liberation from fear, many people who have lost their livelihoods are growing angry with the media and the authorities, who are practically endangering their existence with lies about ‘fighting for their lives’. I can’t even think what will happen when that ulcer breaks…

Или на пример научна студија објављена у ‘Медицинском журналу Нове Енглеске’, под насловом „Безбедност и ефикасност BNT162b2 mRNA Covid-19 вакцине (енг.)“, из које се види да је почињена превара која је веома значајно утицала на резултате и интерпретацију података. Више о томе можете прочитати у одличном тексту који је послао наш @stayoutoftherz под насловом „Protocol violations and fraud in the Pfizer/Biontech COVID-19 vaccine study!“

Заједно са ослобађањем од страха, код многих људи који су остали без средстава за живот, расте бес према медијима и властима које им практично угрожавају егзистенцију лажима како се ‘боре за њихове животе’. Не смем ни да помислим шта ће се десити кад тај чир пукне…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments
Ecency