Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

DeStatis20201215_222832.jpg
Source: DeStatis.de


On Wednesday, December 9th, alegedly 590 people died from Covid in Germany. Terrible… Until you see the Federal Statistical Office (Destatis) data.


Six weeks of ‘moderate’ measures against the corona virus did not give the desired results, so Germany is going to enforce nearly one-month strict lockdown due to the worsening of the epidemiological situation, from Wednesday, December 16. The decision was triggered with a horror propaganda all over corporate media in Germany, and was preceeded by a Chancellor Merkel’s almost hysterical appearance in Bundestag:

У среду, 9. децембра, у Немачкој наводно је 590 људи умрло од Ковида. Ужас… Све док не видите податке Савезног завода за статистику (Дестатис).


Пошто шест недеља „умерених“ мера против вируса короне нису дале жељене резултате, Немачка ће од среде, 16. децембра, услед ‘погоршања’ епидемиолошке ситуације, спровести скоро једномесечно строго затварање. Одлука је покренута хорор пропагандом корпоративних медија широм Немачке, а претходио јој је готово хистеричан наступ канцеларке Меркел у Бундестагу:

Duration / Трајање: 2:02 (енг)


So, there were 590 alleged deaths from Covid in a day. Let’s go back to the past and see how many people died in Germany. Take a look at the table of general mortality comparison from 2016 first:

Дакле, било је 590 наводно умрлих од Ковида за дан. Хајде да се за тренутак вратимо у прошлост и видимо колико је људи иначе умирало у Немачкој. Погледајмо најпре табелу поређења опште смртности од 2016. године:

Germanyweeks20201215_151610.jpg
Source: DeStatis.de


Data for this year, 2020 were collected by November 12th. We see that the overall mortality rate has increased by only one percent compared to last year, and that it is two percent lower than in 2018! How did Germany survive that 2018? Let’s now look at the comparison by months with the previous year:

Подаци су за ови 2020. годину прикупљени до 12. новембра. Видимо да је општа стопа смртности повећана само за један посто у односу на прошлу годину, и да је два посто мања него у 2018! Како ли је Немачка преживела ту 2018? Погледајмо сад поређење по месецима са претходном годином:

Comparison20201215_223039.jpg
Source: DeStatis.de


We see that in Germany, on average, about 2,700 people die every day, and the number of 590 from respiratory diseases at the time of the beginning of the seasonal flu epidemic is nothing unusual or particularly dangerous. It happens every year. It would be worrying that there are 2700+590=3290 deaths per day in Germany. But that simply does not happen. Here is a graph showing how the weekly mortality rate has moved this year compared to the average of the last four years:

Видимо да у Немачкој дневно у просеку умире око 2700 људи, и број од 590 од респираторних болести у време почетка сезонске епидемије грипа није ништа необично нити посебно опасно. То се дешава сваке године. Било би забрињавајуће да се ради о 2700+590=3290 смртних случајева дневно у Немачкој. Али тога једноставно нема. Ево сад и графикона који показује како се стопа смртности недељно кретала ове године у односу на просек последње четири године:

Nemacka20201215_143054.jpg
Source: DeStatis.de

  • Плава линија: Просек последње четири године
  • Светлоплава трака: Распон минимума и максимума
  • Црвена линија: Година 2020.

Look at the tenth week, the middle of March, when corporate media began to spread hysteria en masse, was far below the average and below the mortality rate in March 2019! Until mid-October and the latest recorded data, despite the media campaign and the renaming of the flu to Coronavirus, there is no deviation from the four-year average. Just as stated in the 93-page report of German experts entitled ‘Crisis Management Analysis’ (KM4 Analyse des Krisenmanagements (German)) in which the Corona is characterized as ‘global false alarm.’

Another group of German doctors, led by Dr. Robert Kluger, sent an open letter to Angela Merkel with a demand to put an end to the Covid “Fear Machine”. Instead of an answer, the Orwellian law was pushed through the Bundestag, which practically abolishes the rights and freedoms of the Germans under the pretext of ‘health protection’. Which was probably one of the projected goals of coronavirus hoax, because…

Whoever was ready to destroy the economy and the lives of millions of people for the sake of ‘health protection’, must be either insane, or much more likely – a criminal.

Десета недеља, средина марта кад су медији почели масовно да шире хистерију, била је далеко блажа од просека и од стопе смртности у марту 2019! До средине октобра и последњих забележених података, упркос медијској кампањи и преименовању грипа у корону, нема никаквог одступања од четворогодишњег просека. Баш онако како је наведено у извештају немачких стручњака на 93 стране под насловом „Анализа управљања кризом“ (KM4 Analyse des Krisenmanagements (нем.)) у коме се корона карактерише као ‘глобална лажна узбуна’.

Још једна група немачких лекара предвођених др Робертом Клугером, послала је отворено писмо Ангели Меркел са захтевом да се заустави ‘ковид машинерија застрашивања’. Уместо одговора, кроз Бундестаг прогуран је орвеловски закон којим се под фирмом ‘заштите здравља’ Немцима практично укидају права и слободе (енг.) Што је вероватно и био један од зацртаних циљева коронапреваре, јер…

Когод био спреман да после свега уништи привреду и животе милиона људи зарад ‘заштите здравља’, мора бити или суманут, или много вероватније – злочинац.

Please, never forget Julian Assange was the first to expose global criminals!
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency