Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

BB20203months.jpg
Source: Institute for Policy Studies


The end of the year is approaching, and that is the traditional time for settling accounts. Let’s see what the bills are and to whom they are issued in the global corona fraud 2020…


We have already sent lists of the biggest winners of the corona fraud on several occasions. Last time in the text about Dan Price under the title “Dan Price – A Renegade Employer” from September 9th this year. The year is not over yet, but on November 24, another limit was crossed: American billionaires increased their wealth in corona fraud, from March 18 this year by over a thousand billion (yes, a trillion) dollars, or even 34%!

Ближи се крај године, и то је традиционално време за свођење рачуна. Да видимо какви су рачуни и коме испостављени у глобалној коронапревари 2020…


Већ смо у неколико наврата слали листе највећих добитника коронапреваре. Последњи пут у тексту о Дену Прајсу под насловом „Ден Прајс – послодавац одметник“ (енг.) од 9. септембра ове године. Година још није завршена, али 24. новембра пређена је још једна граница: Амерички милијардери увећали су своје богатство у коронапревари, од 18. марта ове године за преко хиљаду милијарди (да, билион) долара, или чак 34%!

us_milijarderi_pandemija_0.jpg
Source: Al Jazeera Balkans


Qui bono?

In an analysis published on November 25th by Chuck Collins on the American Institute for Policy Studies website a startling data was presented about how much the ‘crisis’ affected the richest. At the moment when the stock market reached a new peak on November 24th, the wealth of 650 American billionaires reached 4 thousand billion dollars (yes, 4 trillion with a T), since it has grown by a whole trillion since March! The biggest winners are Elon Musk (Tesla, Space X) with over 100 billion in earnings in 8 months, then Jeff Bezos (Amazon) with close to 70 billion, Mark Zuckerberg (Facebook) with 47 billion and the inevitable Bill Gates (Microsoft, Moderna) with ‘mere’ 21 new billion. Stock market speculator Warren Buffett (Berkshire Hathaway) earned almost as much.

So, we have in the open the answer to the famous question from the textbook of Roman law: Qui bono? A question that reveals who had the motive for the crime. Undoubtedly, this criminal group took advantage of the crisis. I can already hear the ‘woke’ sheeple muffled screams under the face mask: “Conspiracy theory! The circumstances worked in their favor!” Did they? So let’s see if there’s any truth in that.

Ко је ту добар?

У анализи коју је 25. новембра објавио Чак Колинс на страници америчког „Института за политичке студије“ изнесен је запрепашћујући податак о томе колико је ‘криза’ погодовала најбогатијима. У тренутку кад је 24. новембра берза досегла нови врхунац, богатство 650 америчких милијардера достигло је 4 хиљаде милијарди долара (4 билиона), пошто је од марта порасло за читав билион! Највећи добитници су Илон Маск (Тесла, Спејс Х) са преко 100 милијарди зараде за 8 месеци, затим Џеф Безос (Амазон) са близу 70 милијарди, Марк Цукерберг (Фејсбук) са 47 милијарди и неизоставни Бил Гејтс (Микрософт, Модерна) са ‘само’ 21 новом милијардом. Скоро толико зарадио је и берзански спекулант Ворен Бафет (Беркшајер Хатавеј).

Дакле, на длану имамо одговор на чувено питање из уџбеника Римског права: Qui bono? Питање које открива ко је имао мотив злочина. Ова група несумњиво се жестоко окористила о кризу. Већ чујем ‘освешћене’ овце како под маском пригушено вриште: „Теорија завере! Само су им околности ишле у корист!“ Је ли? Па да видимо има ли у томе истине.


Comparison with 2008 crisis

Is it normal for the rich to increase their wealth this much in times of crisis? History says that the gap can increase in a crisis, but only by making the rich less impoverished than the poorer part of the population. No one came out of the crisis of 1929 richer than he was before the collapse, and there are very specific data for the crisis of 2008. And the IPS report gives a clear answer to the question:

“This is not normal or predetermined by any means. According to IPS analysis, U.S. billionaires saw their fortunes decline in the years after the 2008 Great Recession along with everyone else. It wasn’t until almost 4 years later, in September 2012, that the total wealth of the Forbes 400 exceeded its 2008 pre-Great Recession levels (see below).”

Поређење с кризом 2008.

Да ли је нормално да у време кризе богати оволико увећају своје богатство? Историја каже да у кризи јаз може да се повећа, али само тако што богати мање осиромаше него сиромашнији део популације. Из кризе 1929. нико није изашао богатији него што је био пре ње, а за кризу из 2008. постоје сасвим конкретни подаци. И ИПС-ов извештај даје јасан одговор на постављено питање:

„То није нормално нити је било чиме предодређено. Према ИПС-овој анализи, америчким милијардерима богатство је опадало после велике рецесије 2008. године, као и свима осталима. Требало је да прође скоро 4 године, до септембра 2012. па да укупно богатство по Форбсу 400 премаши ниво из 2008. пре рецесије (види табелу).

Forbes 400 Total Wealth / Форбсова листа укупног богатства:

     • 2007 $1.54 trillion / билиона
     • 2008 $1.57 trillion / билиона*
     • 2009 $1.27 trillion / билиона
     • 2010 $1.37 trillion / билиона
     • 2011 $1.53 trillion / билиона
     • 2012 $1.70 trillion / билиона

*Wealth measured Aug 2008 — right before market plunge /
Мерено у августу 2008 — пред сам пад берзе


Seized – damned

Indeed, to what extent should one be naive in order to believe in such a series of ‘coincidences’? Anyone wonder how it is possible that China works normally and tourists walk along the Great Wall of China without any restrictions? It is quite obvious that this is a robbery operation of global proportions, the end of which is not in sight. The end can come only when the robbers are brought to justice, and justice is increasingly becoming a matter of survival.

The next time you are offered to elect between two clowns in any country, remember that the true choice is the following: Living in freedom and equality on the entire planet or surrender and letting plutocracy a comfortable life with 500 million selected slaves… as it is written on the Georgia Guidestones…Отето – проклето

Заиста, до које мере треба бити наиван да би се веровало у овакав низ ‘случајности’? Пита ли се ко како то да Кина нормално ради а туристи се шетају Кинеским зидом без било каквих ограничења? Сасвим очигледно је у питању пљачкашка операција глобалних размера којој се крај не назире. Крај може доћи тек кад се пљачкаши приведу правди, а правда све више постаје питање опстанка.

Следећи пут кад вам буду понудили да бирате између два кловна у било којој земљи, сетите се да је прави избор следећи: Живот у слободи и равноправности на читавој планети или препуштање плутократији угодног живота са 500 милиона пробраних робова… онако како пише на водичу уклесаном у Џорџији…

Please, never forget Julian Assange was the first to expose global criminals!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама

Коронапревара: Ствари за размишљање

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency