Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију


AstraZeneca over 55-snapshot_01.25.606.jpg


Not so long ago, just last November, Britain’s Prime Minister Boris Johnson assured the nation: “There will be no compulsory vaccination. That’s not the way we do things in this country.” Well, that might be just another… detour from truth.


In a highly controversial decision European Court of Human Rights (ECHR) ruled against several Czech families who had refused to give their children compulsory vaccinations. There are several problems with this decision.

First, it is irrational, because it presumes that all the vaccines are good, despite the growing number of deaths caused by the Covid-19 ‘vaccines’ and despite the dismal record of the Big Pharma corporations in false claims on their products, drug or medical equipment safety violations, corruption, kickbacks and bribery.

It is immoral, because it presumes that unvaccinated people are somehow an existential danger to society, and can be used to destroy families which refuse to vaccinate their children.

It is inhuman because you can’t force people to ‘vaccination’ with an experimental substance that can kill even by the data of the European Medicines Agency (EMA).

AstraZeneca had the worst media presentation because of their ‘vaccine’. First they had to admit the efficacy is not 92% but 76% (at best), then after a number of registered ‘adverse effects’ they admitted the dose was too high, then they prolonged a period for the second dose, then they said their ‘vaccine’ is safe for all under 65 of age… But the ‘cases’ of sudden deaths were stubbornly piling up, and they had to do something really big – they changed the name of their ‘vaccine!’

So, this line of events should at least be suspicious to every normal person, but it is not suspicious to the judges of the ECHR. Following this decision, it can be said that the ECHR is a corrupt part of the globalist machinery aimed to bring more profits to the Big Pharma corporations at the cost of your lives. Just as is EMA, which is in spite of their own findings, continued the insane story of ‘benefits that outwieghts the risks’:

Недавно, крајем прошлог новембра, британски премијер Борис Џонсон уверавао је нацију: „Неће бити обавезне вакцинације. То се у овој земљи не ради“ (енг). Ето, и то би могло бити још једно… заобилажење истине.


У веома контроверзној одлуци Европски суд за људска права (ECHR) пресудио је против неколико чешких породица које су одбиле обавезну вакцинацију своје деце. Постоји неколико проблема са овом одлуком.

Најпре, она је ирационална, јер претпоставља да су све вакцине добре, упркос растућем броју смртних случајева изазваним Ковид-19 ‘вакцинама’ и упркос суморној евиденцији великих фармацеутских корпорација по питању лажних тврдњи о њиховим производима, кршењу безбедносних прописа код лекова и медицинске опреме, корупцији, повраћају новца и подмићивању.

Она је неморална, јер претпоставља да су невакцинисани на неки начин егзистенцијална опасност за друштво, и може се искористити за уништавање породица које одбијају да вакцинишу своју децу.

Она је нехумана јер не можете принудити људе на ‘вакцинацију’ експерименталном супстанцом која их може убити чак и према подацима саме Европске агенције за лекове (EMA).

АстраЗенека је имала најгоре медијско представљање због своје „вакцине“. Прво су морали да признају да ефикасност није 92%, већ 76% (у најбољем случају), затим су након низа регистрованих „нежељених ефеката“ признали да је доза превисока, затим су продужили период за другу дозу, затим су рекли њихова ‘вакцина’ како је безбедна за све млађе од 65 година… Али, ‘случајеви’ изненадних смрти тврдоглаво су се гомилали, и произвођач је био принуђен на нешто велико – променили су име ‘вакцине!’

Дакле, овакав низ догађаја морао би сваком нормалном човеку макар да буде сумњив, али он то ипак није судијама ЕЦХР-а. Након ове одлуке може се рећи да је ЕЦХР корумпирани део глобалистичке машинерије чији је циљ да донесе профит великим фармацеутским корпорацијама по цену ваших живота. Баш као што је и ЕМА, која је упркос сопственим сазнањима, наставила сулуду причу о „благодатима које превазилазе ризике“:

Duration / Трајање: 3:19 (енг.)


You can safely bet both your kidneys that this ECHR decision will be used for enforcing the vaccination. In Serbia, health minister Zlatibor Lončar already announced that ‘experts are suggesting mandatory vaccination’.

Meanwhile, AstraZeneca is now proposing that their ‘vaccine’ be used again only for those over 55! Has it already been forgotten that they switched to vaccinating younger people because there were an unusually large number of deaths in nursing homes after vaccination? Isn’t it doubtful that AstraZeneca (without any regulatory impediment ) is returning to ‘vaccination’ of the elderly, where it is much easier to 'cover' sudden death with natural causes? Profit at the cost of the lives of the most gullible…

Можете се безбедно кладити у оба бубрега да ће се ова одлука Суда за људска права користити за спровођење принудне вакцинације. У Србији је министар здравља Златибор Лончар већ најавио да „стручњаци предлажу обавезно вакцинисање“.

У међувремену, АстраЗенека сад предлаже да се њихова ‘вакцина’ опет користи само за старије од 55 година! Зар је већ заборављено да су прешли на вакцинисање млађих особа зато што је у старачким домовима после вакцинације био неуобичајено велик број смртних случајева? Зар није сумњиво што се АстраЗенека (без икакве регулативне препреке) поново враћа вакцинисању старијих особа, где је много лакше изненадну смрт покрити природним узроцима? Профит по цену живота најнаивнијих…

Duration / Трајање: 4:01 (енг.)


Unfortunately, in the whole of Europe, the hoax has already succeeded: We are talking exclusively about vaccines, about more or less trust in this or that vaccine, and which one will be used to jab you. No one pays attention to the fact that there is no pandemic anymore, as the data from United Kingdom clearly show:

Нажалост, у целој Европи подвала је већ успела: Говори се искључиво о вакцинама, о мањем или већем поверењу у ову или ону вакцину, и којом ће кога избости. Више нико не обраћа пажњу на чињеницу да никакве пандемије нема, као што јасно показују подаци из Велике Британије:

UK Stats-2021-04-09_101701_cr.jpg
Deaths in the UK from 1990 to 2020. Source / Извор: UK Office of National Statistics


You can download stats in Excell format at this link.

As can be seen from official data, in the last 30 years, as many as 19 have had higher mortality per 100,000 population than 2020!

Who will you trust more? Your own eyes or television propaganda?

Статистику у ексел формату можете преузети са овог линка.

Као што се из званичних података може видети, у последњих 30 година, чак 19 је имало већу смртност на 100.000 становника од 2020!

Коме ћете више веровати? Својим очима или телевизијској пропаганди?


Big thanks to our @jonboka for the link to the UK stats.
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency