Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

mhoikk78_antilockdownlondonafp650_625x300_26_June_21.jpg
Source / Извор: ndtv.com


We have new wave of mass protests against Covid policies all over the World again. What is different this time?


Before I explain the big difference which lead to another wave of awakening, I have to say that I never considered ‘Russia Today’ (RT) an ideal media outlet. They were far more professional than their fully propagandistic Western counterparts, but they had their fair share of mistakes. Unfortunately, a report on the new wave of mass protests against Covid policies was not a mistake – it was a shameful Coronavirus hoax propaganda, completely in line with the Western corporate media. Let’s see where the biggest hotspots were this week:

Поново имамо талас протеста широм света против ковид мера. У чему се овај пут разликују?


Пре него што објасним велику разлику која је довела до новог таласа буђења, морам да кажем да „Русију данас“ (РТ) никада нисам сматрао идеалним медијем. Били су далеко професионалнији од својих потпуно пропагандистичких западних пандана, али имали су позамашан удео у грешкама. На несрећу, извештај о новом таласу масовних протеста против ковид мера није био грешка – то је била срамна пропаганда коронапреваре, потпуно у складу са западним корпоративним медијима. Да видимо где су била највећа жаришта ове недеље:


Greece / Грчка


France / Француска


Italy / Италија


United Kingdom / Велика Британија


Tunisia / Тунис


Australia / Аустралија


And then comes the report of the RT reporter, Murad Gazdiev, who concludes that people are tired of measures and want freedom and equality, and then… he concludes that the irritation has turned into anger and lunacy! Because, imagine that, they are protesting against the measures while the disease takes millions of lives!

А онда долази извештај РТ репортера, Мурада Газдијева, који закључује да су људи уморни од мера и да желе слободу и јединство, а онда… закључује како је иритација прерасла у бес и лудило! Јер, замислите, они се буне против мера док болест односи милионе живота!


Duration / Трајање: 4:29


So, he repeats the corporate media mantra about the ‘deadly disease’, which in reality is not deadly at all – but RT will not tell you that either. Nor will it tell you that the number of ‘cases’ found by a fraudulent PCR test also means nothing. As they will not tell you that the number of victims of Coronavirus is highly controversial, because of the methodology which says that every death within 28 days of a positive fraudulent PCR test is recorded as death from Covid, although there is no evidence for that. And RT won’t tell you that autopsies at Stanford University in the United States and in Italy have determined that the true possible number of victims is only 1% to 6% of what John Hopkins of Bloomberg University states. And they will not show you the Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which excludes compulsory vaccination as an uncivilized act. And it will not tell you anything about the fact that there are effective and cheap drugs that completely eliminate the danger of Covid, as well as the need for any measures and vaccines.

But this wave of protests contains one very important difference compared to previous protests: many vaccinated people are now taking part in them! So, all those who went for vaccination hoping for a normal life, are now personally convinced that there is not a trace from a promised normal life and freedom. Neither the vaccine protects, nor will the authorities let them live as they once did. There is no better way to open their eyes and understand that this is no concern for human health at all, but a frightening combination of robbery, taking liberties and destruction of a good part of the population who will no longer have anything to support themselves, while the number of deaths after vaccination is growing unstoppably. RT does not report on that either.

Professor Slobodan Reljić stated that only six corporations own 97% of the world’s media, and all the World’s media is owned by only 18 people. He then asked: ‘Do you understand how easy it is for these people to agree on their interests through one Zoom conference?’ This is a sad truth that leads to only one, very unpleasant conclusion:

Unfortunately, this situation will not be resolved without violence…

Дакле, он понавља мантру корпоративних медија о ‘смртоносној болести’ која у реалности уопште није смртоносна – али то вам ни РТ неће саопштити. Као што вам неће рећи да број ‘случајева’ установљених преварним ПЦР тестом такође не значи ништа. Као што вам неће рећи да је број жртава коронавируса високо споран, јер је методологија таква да се свака смрт у року од 28 дана од позитивног преварног ПЦР теста бележи као смрт од ковида иако за то нема никаквих доказа. И неће вам рећи да је аутопсијама на универзитету Стенфорд у САД, и у Италији утврђено да је истински могући број жртава само од 1% до 6% онога што наводи Блумбергов универзитет Џон Хопкинс. И неће вам показати Резолуцију парламентарне скупштине Савета Европе која искључује обавезну вакцинацију као нецивилизацијски чин. И неће вам ништа рећи о томе да постоје ефикасни и јефтини лекови који потпуно елиминишу опасност од ковида, као и потребу за било каквим мерама и вакцинама.

Али овај талас протеста садржи једну веома важну разлику у односу на претходне протесте: у њима сад учествују и многи вакцинисани људи! Дакле, сви они који су се вакцинисали надајући се нормалном животу, на личном примеру могли су да се увере да од нормалног живота и слободе нема ништа. Нити вакцина штити, нити ће их власти пустити да живе као некад. Нема бољег начина да им се отворе очи и да схвате како уопште није у питању никаква брига за здравље људи, већ застрашујућа комбинација пљачке, одузимања слободе и уништења доброг дела популације која више неће имати од чега да се издржава, док бројеви умрлих после вакцинације незадрживо расту. Ни о томе РТ не извештава.

Професор Слободан Рељић изнео је податак да само шест корпорација држи у власништву 97% светских медија, а сви медији света имају за власнике само 18 људи. Затим је упитао: ‘Знате ли колико је лако да се ти људи договоре око својих интереса преко једне Зум конференције?’ То је тужна истина која наводи на само један, веома непријатан закључак:

Да се ова ситуација нажалост неће разрешити без насиља…


Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency