Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Vrhovni sud - 2021-07-22_014407.jpg
Source / Извор: supremecourt.gov


While everything that was declared a conspiracy theory by the corporate media at the beginning of the coronavirus hoax is rapidly becoming a reality, space is opening up for new ‘conspiracy theories’…


‘Conspiracy theories’ about the unlimited right of state governments to keep the population under permanent lockdowns, about the introduction of vaccination passports and compulsory vaccination are the truth that is being protested around the World as we speak:

Док све оно што је почетком коронапреваре корпоративни медији проглашавали теоријом завере убрзано постаје стварност, отвара се простор за нове ‘теорије завере’…


‘Теорије завере’ о неограниченом праву државних влада да становништво држе под кључем, о увођењу вакциналних пасоша и обавезној вакцинацији данас су истина због које се протестује широм света:


Greece / Грчка


Greece / Грчка. Source / Извор: logicno.com


France / Француска


Source / Извор: winteroak.org.uk

Disobdience! We are not QR codes
Одбијамо! Ми нисмо QR кодови

mon353.webp
Source / Извор: winteroak.org.uk

Our children are not guinea pigs
My body does not belong to medicine
Нису наша деца заморчићи!
Моје тело не припада медицини!

mon368.webp
Source / Извор: winteroak.org.uk

Down with the techno-medical dictatorship!
Доле са техно-медицинском диктатуром!


United Kingdom / Велика Британија


In France, popular protests have been going on for a week and include 130 cities and settlements. Germany joins protests on August 1st (thanks @ luca1777) despite Angela Merkel’s announcement that there will be no mandatory vaccinations. So much for trusting politicians. Because they are the ones who, through corruption, enabled corporations, sheltered behind the bombastic media lies about the war on terrorism, Saddam’s weapons of mass destruction, Russian hackers who brought Trump to power, Chinese theft of technology… to silently push monstrous legislation of which the Nazis would envied. At the same time, the Patriotic Law is just one in a series of acts that fully justified the saying of Frédéric Bastiat:

“When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.”
― Frédéric Bastiat (French economist, philosopher and a member of the French National Assembly)

In this way, for example in Serbia, without any discussion and against the will of the people, laws on the sale of land to the foreign citizens, on the deprivation of children from their birth parents, on forced vaccination, on gender equality, were forcibly pushed through… But all this transformed from a ‘conspiracy theory’ into a harsh reality. Today, we are reminding of a decision of the Supreme Court of the USA from 2013, which opens space for a new ‘conspiracy theory’ which can very quickly become a demonic reality.

This decision No. 12–398. applies to Section 101 of the U.S. Patent Law, which provides: “Whoever invents or discovers any new and useful … composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” The decision was made at the request of the Association for Molecular Pathology, which considered that human deoxyribonucleic acid (DNA) cannot be patented because it is a natural product, as allowed by the District Court in the case of the so-called ‘Complementary DNA’ obtained by Miriad Genetics using mRNA technology. Sounds familiar? Here is the key part of the Court’s decision in legal terms:

“Respondent Myriad Genetics, Inc. (Myriad), obtained several patents after discovering the precise location and sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes, mutations of which can dramatically in-crease the risk of breast and ovarian cancer. This knowledge allowed Myriad to determine the genes’ typical nucleotide sequence, which, in turn, enabled it to develop medical tests useful for detecting mutations in these genes in a particular patient to assess the patient’s cancer risk. If valid, Myriad’s patents would give it the exclusive right to isolate an individual’s BRCA1 and BRCA2 genes, and would give Myriad the exclusive right to synthetically create BRCA cDNA. Petitioners filed suit, seeking a declaration that Myriad’s patents are invalid under 35 U. S. C. §101. As relevant here, the District Court granted summary judgment to petitioners, concluding that Myriad’s claims were invalid because they covered products of nature. The Federal Circuit initially reversed, but on remand in light of Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, the Circuit found both isolated DNA and cDNA patent eligible.”

У Француској народни протести трају већ недељу дана а обухватају 130 градова и насеља. Немачка се протестима прикључује 1. августа (хвала @luca1777) упркос најави Ангеле Меркел да обавезне вакцинације неће бити. Толико о поверењу у политичаре. Јер они су ти који су кроз корупцију омогућили корпорацијама да заклоњени бомбастичним медијским лажима о рату против тероризма, Садамовом оружју за масовно уништавање, Руским хакерима који су довели Трампа на власт, Кинеској крађи технологије… у тишини прогурају монструозно законодавство на коме би им и нацисти позавидели. При томе, Патриотски Закон само је један у низу аката који су у потпуности оправдали изреку Фредерика Бастијата:

„Кад пљачка постане начин живота групе људи у друштву, временом они за себе стварају правни систем којим ту пљачку озакоњују и морални кодекс којим је величају.“
― Фредерик Бастијат (Француски економиста, филозоф и члан парламента)

На тај начин су, на пример у Србији, без било какве расправе и противно народној вољи, насилно прогурани закони о продаји земље странцима, о одузимању деце родитељима, о принудној вакцинацији, о родној равноправности… Али све је то већ од ‘теорије завере’ постало сурова стварност. Данас подсећамо на једну одлуку Врховног суда САД из 2013. године, која отвара простор за нову ‘теорију завере’ која врло брзо може постати демонска стварност.

Ова одлука Бр. 12–398 (енг) односи се на члан 101 Закона о патентима САД који предвиђа: „Ко измисли или открије било који нови и корисни … састав материје или било које ново и корисно побољшање исте, може за то добити патент, под условима и захтевима овог наслова.“ Одлука је донесена по захтеву Удружења за молекуларну патологију, које је сматрало да се људска дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК) не може патентирати јер је природан производ, као што је то Окружни суд допустио у случају тзв. ‘комплементарне ДНА’ коју је Мириад Генетикс добио помоћу мРНА технологије. Звучи познато? Ево како правнички формулисано гласи кључни део те одлуке суда (енг):

„Одговорни Мириад Генетикс, Инц. (Мириад), добио је неколико патената након откривања тачне локације и секвенце гена БРЦА1 и БРЦА2, чије мутације могу драматично повећати ризик од рака дојке и јајника. Ово знање омогућило је Мириаду да одреди типичну нуклеотидну секвенцу гена, што је заузврат омогућило да развије медицинске тестове корисне за откривање мутација у тим генима код одређеног пацијента како би проценио ризик од карцинома. Ако је валидно, Мириадови патенти би му дали ексклузивно право да изолује БРЦА1 и БРЦА2 гене појединца, а Мириаду би дали ексклузивно право да синтетички креира БРЦА цДНА. Подносиоци представке поднели су тужбу тражећи изјаву да су патенти Мириада неважећи према 35. У.С.Ц. §101. Као релевантно овде, Окружни суд пресудио је подносиоцима захтева закључивши да су Мириадове тврдње неваљане јер су обухватале природне производе. Федерално веће је одлуку преиначило, али је на жалбу у светлу Сарадничких услуга Мејо против Прометеус Лабораторија, Инц., 566 САД ___, веће утврдило да су изоловани ДНК и цДНА патенти прихватљиви.“Opinion-2021-07-23_011103.jpg
Source / Извор: supremecourt.gov


So, theoretically – since in Precedent law system, law is created by a Court decision – in the future, corporations that use mRNA vaccines can treat the DNA of vaccinated persons as their property by referring to this decision! How about that ‘conspiracy theory’?

How long do you think it will be until this one also becomes true?

Дакле, теоретски – пошто се у прецедентном праву судском одлуком креира право – убудуће корпорације које користе мРНА вакцине могу позвањем на ову одлуку третирати ДНК вакцинисане особе као њихово власништво! Шта кажете на ту ‘теорију завере’?

И шта мислите, колико ће још времена проћи док и она не постане истина?

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency