Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

COE-logo-and-Parliamentary-Assembly.png
Source / Извор: Parliamentary Assembly of the Council of Europe


Have you ever heard of Council of Europe Resolution 2361? Do you know what it refers to? Do you know what the Council of Europe is all about?


According to their official site, the Council of Europe is the continent’s leading human rights organisation. It includes 47 member states, 27 of which are members of the European Union. All Council of Europe member states have signed up to the European Convention on Human Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and the rule of law. The European Court of Human Rights oversees the implementation of the Convention in the member states.

The ‘Founding Fathers’ of the Council of Europe in 1949 were these six men:

Winston Churchill, Prime Minister of the United Kingdom

Konrad Adenauer, Chancellor and Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany

Robert Schuman, French Republic Minister for Foreign Affairs

Paul-Henri Spaak, Prime Minister and Foreign Minister of Belgium in the 40s and 50s

Alcide de Gasperi, Prime Minister of the Republic of Italy

Ernest Bevin, United Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs

Council of Europe has its own bodies like for example Committee of Ministers, Commissioner for Human Rights, Council of Europe Development Bank, Venice Commission and – Parliamentary Assembly. The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council’s 47 member states. They speak on behalf of the 820 million Europeans who elected them. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) is one of the two statutory organs of the Council of Europe, and they are following the state of human rights, democracy and rule of law in the member states in their area of focus, prepare the reports and pass resolutions that are not legally binding. Why is this important? Because, On January 27th, the Council of Europe signed Resolution 2361 passed in the Parliamentary Assembly, entitled “Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations” which states that vaccinations in EU Member States should not be mandatory. You can read full text of the Resolution in English at this link, and for Serbian speakers here is a short explanatory video:

Чули сте некад за Резолуцију 2361 Савета Европе? Знате ли на шта се односи? Знате ли шта је уопште Савет Европе?


Према њиховој званичној страници, Савет Европе је водећа организација за заштиту људских права на континенту. Обухвата 47 држава чланица, од којих су 27 чланице Европске Уније. Све државе чланице Савета Европе потписале су Европску конвенцију о људским правима, уговор створен за заштиту људских права, демократије и владавине закона. Европски суд за људска права надгледа спровођење Конвенције у државама чланицама.

‘Очеви оснивачи’ Савета Европе 1949. године били су ових шест људи:

Винстон Черчил, премијер Велике Британије

Конрад Аденауер, канцелар и министар спољних послова Савезне Републике Немачке

Роберт Шуман, министар спољних послова Француске Републике

Пол-Анри Спак, белгијски премијер и министар спољних послова 40-их и 50-их година

Алсиде де Гаспери, премијер Републике Италије

Ернест Бевин, државни секретар за спољне послове Велике Британије

Савет Европе има своја тела, на пример Комитет министара, Повереника за људска права, Развојну банку Савета Европе, Венецијанску комисији и — Парламентарну скупштину. Парламентарци који чине Парламентарну скупштину Савета Европе потичу из националних парламената 47 држава чланица Савета. Они говоре у име 820 милиона Европљана који су их изабрали. Парламентарна скупштина Савета Европе (ПАЦЕ) један је од два статутарна органа Савета Европе и они прате стање људских права, демократије и владавине права у државама чланицама у њиховом фокусу, припремају извештаје и доносе резолуције које нису правно обавезујуће. Зашто је ово битно? Јер, 27. јануара, Савет Европе потписао је Резолуцију 2361 донету у Парламентарној скупштини под називом „Вакцине Ковид-19: етичка, правна и практична разматрања“ (енг.) у којој се наводи да вакцинације у државама чланицама ЕУ не би требало да буду обавезне. Пун текст Резолуције на енглеском језику можете прочитати на горњем линку, а за чланове са српског говорног подручја, ево кратког видеа са објашњењима:


Key Points in Serbian / Кључне тачке на српском:


Since videos can disappear from YouTube, here is a short translation of the most important points:

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Parliamentary Assembly Resolution 2361 (2021) Text adopted by the Assembly on January 27th, 2021 (5th Sitting).

The resolution calls on the Member States and the European Union to:

• 7.1 With respect to the development of Covid-19 vaccines:
7.1.5 put in place independent vaccine compensation programmes to ensure compensation for undue damage and harm resulting from vaccination;

• 7.3 With respect to ensuring a high vaccine uptake:
7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

• 7.4 With respect to Covid-19 vaccination for children:
7.4.3 ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with their age and maturity;

• 7.5 with respect to ensuring the monitoring of the long-term effects of Covid-19 vaccines and their safety:
7.5.2 use vaccination certificates only for their designated purpose of monitoring vaccine efficacy, potential side effects and adverse events;

True, their voice (because it is the voice of the representatives of the people) is not listened to or respected by anyone, because the law has long ceased to exist in many member states of that body. But their decisions are an important testimony to the times in which we live.

Пошто видео-записи знају да нестану са ЈуТјуба, ево кратког превода најважнијих тачака:

Вакцине Ковид-19: етичка, правна и практична питања

Резолуција 2361 (2021) Парламентарне Скупштине Текст усвојен Конвенцијом на петом заседању 27. јануара 2021.

Резолуција позива државе чланице и Европску унију да:

• 7.1 У погледу развоја вакцине Ковид-19:
7.1.5 успостави независне програме надокнаде (услед) вакцинације, како би се обезбедила надокнадаза неоправдана оштећења и штету ИЗАЗВАНУ вакцинацијом;

• 7.3 у погледу осигурања високог усвајања вакцине:
7.3.1 да осигура да грађани буду обавештени да вакцинација НИЈЕ обавезна и да нико не подлеже политичком, социјалном или другом притиску да се вакцинише ако не жели да се вакцинише.
7.3.2 да осигура да нико не буде дискриминисан јер није вакцинисан, због потенцијалних здравствених ризика или зато што не жели да буде вакцинисан;

• 7.4 у погледу Ковид-19 вакцина за децу:
7.4.3 да осигура да се жеље деце правилно узимају у обзир, у зависности од њихове старости и зрелости;

• 7.5 у погледу осигурања праћења дугорочних ефеката вакцина Ковид-19 и њихове безбедности:
7.5.2 сертификате о вакцинацији користити ИСКЉУЧИВО за предвиђену сврху (а то је) праћење ефикасности вакцине, могућих нежељених ефеката и нежељених реакција;

Истина је, њихов глас (јер је то глас представника народа) нико не слуша и не поштује, јер је право давно престало да постоји у многим државама чланицама тог тела. Али њихове одлуке су важно сведочанство времена у којем живимо.

And what is especially important, this resolution, which corporate media successfully hides, is a testimony to a serious crime that is being committed against us under the pretext of a “health crisis”.

И што је посебно важно, ова резолуција коју корпоративни медији успешно скривају, сведочанство је тешког злочина који се над нама чини под изговором „здравствене кризе“.

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency