Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

London police intervene against anti-vaccine protesters.mp4_snapshot_00.13.248.jpg
London protest Covid passports on July 24th


The Nuremberg Code aimed to protect human subjects from enduring the kind of cruelty and exploitation the prisoners endured at concentration camps. Today, the Nuremberg Code is considered the highest standard of human morality… and was completely suspended after the declaration of Coronavirus Hoax.


The Nuremberg Code (German: Nürnberger Kodex) is a set of research ethics principles for medical purposes human experimentation brought at the time of the trial of doctors from Nazi Germany who inhumanely treated human subjects during medical experiments. The trials were organized by the United States for the area of its occupation zone. At the same time, the Nuremberg trials were held from 1946 to 1949, in which the criminals of Nazi Germany were tried at the end of the Second World War.

The 10 elements of the Nuremberg Code are:

1) The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2) The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3) The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4) The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5) No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6) The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7) Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.

8) The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9) During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

10) During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

Нирнбершки кодекс има за циљ заштиту људских субјеката од окрутности и експлоатације које су претрпели логораши у концентрационим логорима. Данас се Нирнбершки кодекс сматра највишим стандардом људског морала… и потпуно је суспендован по проглашењу коронапреваре.


Нирнбершки кодекс (немачки: Nürnberger Kodex) је скуп принципа истраживачке етике о експериментима на људима у медицинске сврхе, донесен у време суђења лекарима из нацистичке Немачке који су нехумано поступали с људским субјектима приликом медицинских експеримената. Суђења су организовале Сједињене Америчке Државе за подручје своје окупационе зоне. Упоредо су се одржавали Нирнбершки процеси од 1946. до 1949. у којима се судило злочинцима нацистичке Немачке после Другог Светског Рата.

Нирнбершки кодекс има 10 тачака:

1) Добровољни пристанак људског субјекта апсолутно је неопходан. То значи да особа која учествује треба да има правну способност за давање пристанка; треба да буде у таквом положају да може остварити слободу избора, над субјектом се не сме чинити ниједан вид силе, преваре, обмане, принуде, ограничења, прекорачивања овлашћења или другог скривеног облика присиле, и требало би да има довољно знања и разумевања елемената предмета који су укључени како би му се омогућило да донесе разумну одлуку. Овај потоњи елемент захтева да, пре пристанка самог субјекта експеримента, субјект треба да буде упознат с природом, трајањем и циљем експеримента; методама и средствима помоћу којих ће експеримент бити вођен; свих неугодности и ризика које је разумно очекивати; могућих здравствених учинака који се вероватно могу десити услед његовог учешћа у експерименту. Дужност и одговорност за утврђивање квалитета пристанка за учешће у експерименту лежи на свакој појединој особи која покреће, управља или је укључена у извођење експеримента. То је лична дужност и одговорност која се не може пренети на другу особу ради ослобађања одговорности.

2) Експеримент треба да буде тако конципиран да пружи плодоносне резултате за добробит друштва у целини, уколико нису доступни другим методама или средствима, и да експеримент не буде према својој нарави обављен на случајан и непотребан начин.

3) Експеримент треба да буде осмишљен и заснован на експерименатима на животињама и с познавањем природне историје болести или неког другог проблема који је предмет истраживања, а како би предвиђени резултати могли оправдати само извођење експеримента.

4) Експеримент треба водити тако да се избегну непотребне патње и повреде, како физичке, тако и душевне.

5) Ниједан експеримент не би требало спровести ако на његовом почетку постоји било какав разлог о постојању могућности смрти или трајне повреде, осим можда, у оним експериментима где као субјект учествује и сам лекар.

6) Преузети степен ризика никад не треба да прелази границу решавања постављеног проблема по цену бриге за човека у експерименту.

7) За експеримент је потребно извршити правилне припреме и припремити прикладне уређаје како би се заштитио субјект од макар незнатне могућности повреде, онеспособљења или смрти.

8) Експеримент треба да воде само научно квалификоване особе. Од особа које управљају и изводе експеримент треба захтевати највиши степен способности и пажње током извођења експеримента.

9) У случају да субјект досегне оно физичко или душевно стање кад би за њега наставак експеримента постао немогућ, мора му се дозволити право на одлуку хоће ли ће наставити учешће у експерименту.

10) Тoком експеримента одговорни научник мора бити спреман да прекине експеримент у било којој фази, у складу с добром вером, способношћу препознавања и пажљивом проценом, уколико има довољно добрих разлога да поверује како би наставак експеримента могао довести до повреде, инвалидности или смрти субјекта.


All these rules have been forgotten by the ‘Covid experts’ under the influence of Big Pharma mafia payments and aided by the heavy propaganda artillery of the corporate media. The last hope for a peaceful solution to the problem and the arrest of the organizers, instigators and helpers of the Coronavirus Hoax, is the lawsuit of Dr. Reiner Fuellmich against the WHO for crimes against humanity. Listen carefully to his remarks from the great protest against the Covid passports and the new lockdown attempt, held in Trafalgar Square in London, July 24, 2021:

Сва је ова правила ‘ковид струка’ заборавила под утицајем исплата фармакомафије и потпомогнута тешком пропагандном артиљеријом корпоративних медија. Последња нада за мирно решење проблема и хапшење организатора, подстрекача и помагача корпонапреваре, јесте тужба др Рајнера Филмиха против СЗО за злочине против човечности. Послушајте пажљиво његове напомене са великог протеста против ковид пасоша и новог покушаја затварања, одржаног на Трафалгар скверу у Лондону, 24. јула 2021:


Duration / Трајање: 10:34 (српски титл)

Reiner-b683f5.jpg


Somehow it seems to me that a trial will be a more favorable solution for the rulers and their bosses, instead of having this angry mob knocking on their door without a Court:Некако ми се чини да ће суђење бити повољније решење за властодршце и њихове газде него да ова бесна маса без суда покуца на њихова врата:
Duration / Трајање: 2:26

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
13 Comments