Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Graphene-2021-07-31_003039.jpg


Since ‘the conspiracy theories’ are being implemented ever faster in real life, let’s try a new game – the game of verification.


What is being done by fact-checking censorship is not a verification, but an attempt to bury the obvious truths with a bunch of lies. A ‘conspiracy theory’ would be something that is not obvious, that must be verified, such as the claim that graphene is found in vaccines. But how many ordinary people even know what graphene is? What is it for and how can it be used? Is there anything in vaccines that can be criminally abused? Let’s look at what scientists who work on this technology say:

Пошто се ‘теорије завере’ све брже остварују у пракси, хајде да покушамо једну нову игру – игру провере.


Оно што се ради фактчекерском цензуром није никаква провера, већ покушај да се очигледне истине затрпају лажима. ‘Теорија завере’ било би нешто што није очигледно, што се мора проверити, као на пример тврдња да се у вакцинама налази графен. Али колико обичних људи уопште зна шта је графен? Чему то служи и како се може искористити? Налази ли се у вакцинама нешто што се може злочиначки злоупотребити? Да погледамо шта кажу научници који се тиме баве:

Duration / Трајање: 4:30

DARPA-2021-07-31_003247.jpg


So, they brag that they have already provided a technology called ‘Teslaphoresis’, with remotely controlled self-assembling morgellons. And that it can be used in biomedicine. In vaccines, for example. But how can we know if that technology will be misused? Very easy. To this day, no technology in the West has been invented without first being abused as a weapon. None. Everything was first developed for the war, and then found peacetime applications. Including medicine, which once existed as a science, and has now been taken over by evil clowns like this one here:

Дакле, они се сами хвале да су технологију звану ‘Теслафореза’, са даљински контролисаним самоспајајућим моргелонима већ обезбедили. И да се она може користити у биомедицини. На пример у вакцинама. Али како можемо знати хоће ли та технологија бити злоупотребљена? Врло лако. Ниједна технологија на западу до данашњег дана није измишљена а да најпре није употребљена као оружје. Ниједна. Све се прво развија за рат, па онда налази мирнодопске примене. Укључујући и медицину, која је као наука некад постојала, а сад су је преузели зли кловнови као овај овде:


Fauci-snapshot.jpg


That false, criminal ‘medicine’ is now destroying with its vaccines the natural antibodies that protect our body from disease. How do we know that? This was announced by the Red Cross of the United States, looking for blood donors who have not been vaccinated, because the vaccinated can no longer donate blood!

Та лажна, злочиначка ‘медицина’ сад вакцинама уништава природна антитела која штите наш организам од болести. Како то знамо? То је саопштио Црвени Крст САД, тражећи даваоце крви који нису вакцинисани, јер вакцинисани више не могу да дају крв!


Severe blood shortage-2021-07-31_105931.jpg


You can read more about graphene oxide and covid vaccines in the text posted by our @richq11 under the title “The devil is in the details”. Of course you need to verify that one too. The real conspiracy theory that a 5G network is necessary for the activation of graphene oxide is constantly running through the texts. Not true. Anyone who invented technology can, just like Tesla many years ago when the 5G network was not even in the imagination, activate it with the third or fourth generation, radio waves, radars, Elon Musk’s ‘Starlink’ network (which is not 5G) and everything else that can emit variable frequencies. The 5G network has never been a problem – the problem was how to scare people so much that you can inject the poison into their bodies with their consent!

When you receive the vaccine of the Big Pharma corporations, for whose safety there are no guarantees whatsoever, you have left your life in the hands of criminals. What do you think they will do with it?Више о графен оксиду и ковид вакцинама можете прочитати у тексту који је поставио наш @richq11 под насловом „Ђаво је у детаљима“. Наравно да и то треба да проверите. Стално се кроз текстове провлачи права теорија завере да је за активирање графен оксида неопходна 5Г мрежа. Није истина. Онај ко је технологију смислио, може баш као и Тесла пре много година кад 5Г мреже није било ни у машти, да активирање изврши трећом или четвртом генерацијом, радио таласима, радарима, Масковом ‘Старлинк’ мрежом (која није 5Г) и свиме осталим што може да емитује променљиве фреквенције. Никад није проблем била 5Г мрежа – проблем је како уплашити људе толико да им можете убризгати у тело тај отров уз њихов пристанак!

Кад примите вакцину најкрупније фармакомафије за чију безбедност нема никаквих гаранција, препустили сте свој живот у руке злочинцима. Шта мислите, шта ће они с њиме чинити?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments
Ecency