Cover Up [eng/срп] Заташкавање

FDA-Pfizer-cjepivo.jpg
Source / Извор: logicno.com


One of the most absurd ‘arguments’ in favor of vaccines goes like this: “can't you even consider the possibility that maybe science has advanced to a point where vaccines can be developed a lot quicker?” Well, science may be advancing, but these Covid-19 ‘vaccines’ are certainly not a science!


How can we be sure of that claim? Simply. Science implies learning, research, doubt, controversy and cooperation, which require time. Scientific discoveries are not made in a hurry. They always rely on the discoveries of their predecessors.

Science has no need to defend itself with censorship. True science can only be in freedom. True science contains an unbreakable ethical element – it is always done for the benefit of humanity. There is no science without ethics. This means that scientists present their findings to the public, reveal details to both colleagues and lay people so that their discovery can be verified in detail. Some of them, such as William Campbell and Satoshi Omura, then receive the Nobel Prize for their scientific discovery.

When a Big Pharma corporation covers up by a contracts seeking exemption from liability for their ‘discovery’, and when they won’t disclose to the public anything of their ‘science’ by invoking patent protection, when a scientist who devised the technology on which ‘vaccines’ are made says it is an abuse of science, then you know that it is not about science, but about corruption. And not just any kind of corruption, it’s about the sinister and criminal corruption that currently takes many lives around the world.

Let us now look at the concrete evidence:

FDA and Covid Vaccine Data

In August, a group called ‘Public Health and Medical Professionals for Transparency’ under the US Freedom of Information Act (FOIA) requested the Food and Drug Administration (FDA) to make public the documents under which they issued emergency use authorization for Pfizer’s vaccine. Having been ignored, they filed a lawsuit with the Federal Court in early November, requesting that all documents (329,000 pages) be made available to the public. The answer? On November 15th, the FDA has asked the Federal Judge to provide them with a deadline for publication until – year 2076!

Један од најапсурднијих ‘аргумената’ у корист вакцина гласи овако: „Зар не можете ни да узмете у обзир могућност да је можда наука напредовала до тачке у којој развој вакцина иде много брже?“ Могуће је да наука напредује, али ове ‘вакцине’ против ковида-19 сигурно нису наука!


Како можемо бити сигурни у ту тврдњу? Једноставно. Наука подразумева учење, истраживање, сумњу, полемику и сарадњу, које захтевају време. До научних открића се не долази напречац. Она су увек ослоњена на открића претходника.

Наука нема потребу да се брани цензуром. Истинске науке може бити само у слободи. Истинска наука садржи нераскидиви етички елеменат – она се увек се обавља за добробит човечанства. Без етике нема науке. То подразумева да научници своја открића представе јавности, открију детаље и колегама и лаицима како би њихово откриће могло да буде детаљно проверено. Неки од њих, као на пример Виљем Кемпбел и Сатоши Омура, онда за своје научно откриће добију Нобелову награду.

Кад се фармацеутска корпорација заклања уговорима којима тражи изузеће од одговорности за њихово ‘откриће’ и кад јавности не желе ништа да открију позивајући се на заштиту патента, кад научник који је осмислио технологију на којој су направљене ‘вакцине’ каже да је то злоупотреба науке, онда знате да није реч о науци, већ о корупцији. И то не било каквој корупцији, већ о злокобној и злочиначкој корупцији која тренутно односи много живота широм света.

Погледајмо сад конкретне доказе:

ФДА и подаци о ковид вакцини

У августу је група под називом ‘Професионалци из јавног здравства и медицине за транспарентност’ према америчком Закону о слободи информација (ФОИА) поднела захтев Агенцији за храну и лекове (ФДА) да стави на јавни увид документа по којима су издали одобрења за хитну употребу Фајзерових вакцина. Пошто су били игнорисани, почетком новембра поднели су тужбу Федералном суду тражећи да се сва документа (329.000 страница) стави јавности на увид. Одговор? ФДА је 15. новембра од Савезног судије затражила да им обезбеди рок за објављивање до – 2076. године!


Duration / Трајање: 2:43


FDA-snapshot.jpg

RT: Release of US vaccine data ‘may take till 2076’

Logično.com: FDA traži od suda 55 godina da u potpunosti objavi podatke o Pfizerovom cjepivu protiv COVID-a


But that is not the only evidence. Simultaneously with the report of the highest earnings in the history of that criminal corporation, and while Pfizer is recording new record contracts with the American government – we find out that Pfizer corporation in their clinical trials hid real number of deaths in order to extort approval from the FDA!

How is such a thing even possible? It is possible because just look at how the revolving door works between the FDA as a state agency, and the Big Pharma mafia. The 2017 FDA Commissioner, Scott Gottlieb, is now a Pfizer employee:

Али није то једини доказ. Истовремено са пријавом највеће зараде у историји те криминалне корпорације, и док Фајзер бележи и нове рекордне уговоре са америчком владом – сазнајемо да је та корпорација у клиничким испитивањима скривала праве бројке о смртности како би од ФДА изнудили одобрење!

Како је тако нешто уопште могуће? Могуће је јер погледајте само како раде окретна врата између ФДА као државне агенције, и фармакомафије. Комесар ФДА из 2017. године, Скот Готлиб, сад је Фајзеров службеник:

Skot.jpg
Source / Извор: dossier.substack.com


BREAKING NEWS: Pfizer Hid from Public the Number of Deaths in COVID Clinical Trials


Moreover, all Big Pharma mafia corporations that have received emergency use authorizations for their poisons called ‘vaccines’ are now employing former FDA commissioners!

Штавише, све фармакомафијашке корпорације које су добиле привремена одобрења за своје отрове зване ‘вакцина’ сад запошљавају бивше ФДА комесаре!


Revolving door-th.jpg
Top: Scott Gottlieb
Middle: Stephen Hahn
Down: Mark McClellan
Source / Извор: dossier.substack.com


And so, comparing data on corruption and science, we see that in the fascist symbiosis of corporations and states, evidence of corruption and cover up are ubiquitous, while there is no evidence of science whatsoever.

Do you still want to take the ‘jab’?И тако, упоређујући податке о корупцији и науци, видимо да су у фашистичкој симбиози корпорација и држава, докази о корупцији и заташкавању свеприсутни, док никаквих доказа о науци нема.

Још желите да примите ‘вакцину’?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казнеArchived Coronavirus Files – March 2021

Archived Coronavirus Files – February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency