‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

HH of Big Pharma-2021-08-17_234110.jpg
Source / Извор: Global Justice Now


In the yesterday post we could see how corporations take over sovereignty from the states by making contracts which abolishes state Law. Today we are going upstream to search for the devil behind this operation…


As always, the best way for search is to follow the trail of money. We had a recent news that BioNTech company, a part of Pfizer corporation, made over a hundred times more money in the second quarter 2021 than in the second quarter 2020:

Second Quarter 2021 Financial Results (unaudited)
Revenues: Total revenues were estimated to be €5,308.5 million for the three months ended June 30, 2021, compared to €41.7 million for the three months ended June 30, 2020.

Quite naturally, Big Pharma mafia has thus give birth to a bunch of new billionaires:

У јучерашњем тексту могли смо видети како корпорације преузимају суверенитет од држава склапањем уговора којима се укида државно право. Данас идемо узводно да видимо ко је ђаво иза ове операције…


Као и увек, најбољи начин потраге јесте да пратите траг новца. Недавно смо имали вест да је компанија БиоНТек, део Фајзер корпорације, зарадила преко сто пута више новца у другом кварталу 2021. године него у другом кварталу 2020:

„Финансијски резултати за други квартал 2021 (неревидиран)
Приходи: Укупни приходи процењени су на 5.308,5 милиона евра за три месеца завршена са 30. јуном 2021. године, у поређењу са 41,7 милиона евра за три месеца завршена 30. јуна 2020. године.”

Сасвим природно, фармакомафија је тиме породила нове милијардере:


New Covid billionaires-E2HKnfvVcAERyER.jpg


But it’s not just Pfizer/BioNTech – the whole Coronavirus Hoax is a giant robbery operation that the global population pays for with both, their money and lives:

Али није ту укључен само Фајзер/БиоНТек – читава коронапревара је гигантска пљачкашка операција коју глобална популација плаћа новцем и животима:


Duration / Трајање: 24:43 (енглески) [15:22] Millionaire Club Grows Despite Pandemic


If you try to find the names of the owners of the Pfizer Corporation, it will be a little harder. You will not find the names of specific people, but you will find the owners in the form of asset management funds. It will be interesting to learn that only two of these financial corporations – Vanguard and BlackRock – hold controlling stakes in almost all pharmaceutical companies and media houses:

Ако покушате да нађете имена власника корпорације Фајзер, то ће ићи мало теже. Имена конкретних особа нећете наћи, али ћете наћи власнике у виду инвестиционих фондова. Биће занимљиво сазнање да само две од ових финансијских корпорација – Вангард и БлекРок – држе контролне пакете готово свих фармацеутских фирми и медијских кућа:

top-owners-of-pfizer-inc.jpeg

blackrock-and-vanguard-own-the-media.jpeg


Keep in mind that these relations change quite quickly and quite often, as well as that mutual funds hold shares with each other. For example, Vanguard is the largest shareholder in BlackRock. This creates a frightening hidden monopoly that has about 20 trillion (20 thousand billion) dollars at its disposal, whose owners are not easy to find. Still, with a bit of effort you can find the famous names behind Rothschild Investment Corp. and Edmond De Rothschild Holding. And in an excellent documentary sent to Bitchute by Truthseeker, among the owners of Vanguard you will find the names of the Bush, Du Pont, Vanderbilt families, the British royal family, the Morgan family and the Italian family Orsini:

Имајте у виду да се ови односи прилично брзо и често мењају, као и да инвестициони фондови држе акције међусобно. На пример, Вангард је највећи деоничар у БлекРоку. Тиме се ствара застрашујући скривени монопол који располаже са око 20 билиона (20 хиљада милијарди) долара, чије власнике није лако наћи. Ипак, уз мало труда можете наћи позната имена иза фирми Rothschild Investment Corp. и Edmond De Rothschild Holding. А у изврсном документарцу који је на Битшут послао Truthseeker, међу власницима Вангарда наћи ћете и имена фамилија Буш, Ду Понт, Вандербилт, британску краљевску фамилију, фамилију Морган и италијанску фамилију Орсини:

Who runs the World? / Ко управља светом? (енг)
Duration / Трајање: 45:23 (енглески)


Monopol-2021-08-17_224923.jpg


BlackRock is even more interesting: That company lends money to the US Federal Reserve (a private organization that plays the role of the central bank of the United States), at the same time it has an advisory role to the FED, and develops software for them!

БлекРок је још занимљивији: Та фирма позамљује новац америчким Федералним Резервама (приватној организацији која игра улогу централне банке Сједињених Држава), истовремено има саветничку улогу и ФЕД-у, и развија им софтвер!


Duration / Трајање: 2:05 (енглески)


Readers from the Serbian language area can start even deeper research through this text, and readers from the English language area can start from here, and can download the “Global Justice” report entitled “The horrible history of Big Pharma”. And the more you learn about this topic, the clearer the criminal nature of Coronavirus Hoax, which arose on the demonic monopoly of this sinister pyramid of financial power.

Should I repeat again that all this is treated with the trial of criminals (ie by force) and with Bitcoin – never to happen again…

У још дубље истраживање читаоци са српског језичког подручја могу кренути преко овог текста, а читаоци са енглеског језичког подручја могу кренути одавде, и могу преузети извештај ‘Глобалне правде’ под насловом „Ужасна историја фармакомафије“ (енг). И што више сазнајете о овој теми, све вам је јаснија злочиначка природа коронапреваре, изникла на демонском монополу ове злокобне пирамиде финансијске моћи.

Треба ли опет да поновим да се све ово лечи суђењем злочинцима (дакле силом) и Биткоином – да се више никад не понови…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency