Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Eleonora-snapshot.jpg


Have you heard a phrase Internet of bodies (IoB)? If you haven’t already, that’s the ‘bright’ future which the ‘philanthropists’ from the World Economic Forum are preparing for you…


For starters, check out this 2018 video. It features Eleonore Pauwels, Director of the Anticipatory Intelligence (AI) Laboratory, co-author (with Sarah W. Denton) of an article published in the Woodrow Wilson Center Quarterly Magazine, entitled: “Searching for Privacy in the Internet of Bodies”. She is also an international expert on scientific policy, specializing in the governance and democratization of converging technologies. If it sounds too vague, she is preparing a soup paste that we will taste in the future. According to her, the following awaits us in the future:

“We will be under assessment — we will be under measure of computation — in every aspect of our lives in the future. From what you eat, who you date, what you buy on the internet, how much energy you use. But also, what are your vital signs, what are you doing in terms of health? What kind of specific genetic quirks do you have? What’s your genome telling about your health, about your mental health, about how well you are doing, how well you are aging…”

Јесте ли чули за Интернет тела? Ако још нисте, то је ‘блистава’ будућност коју вам спремају ‘филантропи’ из Светског Економског Форума…


За почетак, погледајте овај видео из 2018. године. У њему се појављује Елеонора Пауелс, директор лабораторије за Предвиђајућу интелигенцију, коаутор (са Саром В. Дентон) чланка објављеног у кварталном часопису Центра Вудро Вилсон, под насловом: „Потрага за приватношћу на Интернету тела“. Она је истовремено и међународни стручњак за научну политику, специјализован за управљање и демократизацију конвергентних технологија. Ако звучи превише нејасно, она спрема запршку за чорбу коју ћемо убудуће кусати. И према њеним речима у будућности нас чека следеће:

„Бићемо под проценом – под прорачуном – у сваком аспекту нашег живота у будућности. На основу онога што једете, с ким излазите, шта купујете на интернету, колико енергије трошите. Али такође, који су ваши витални знаци, шта радите у смислу здравља? Какве специфичне генетске потешкоће имате? Шта ваш геном говори о вашем здрављу, о вашем менталном здрављу, о томе колико добро радите, колико добро старите…“


Wilson Quarterly Spotlight: AI and the “Internet of Bodies”

Duration / Трајање: 21:45 (енглески)


Article in English / Чланак на енглеском
Searching for Privacy in the Internet of Bodies

By Eleonore Pauwels & Sarah W. Denton
https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/living-with-artificial-intelligence/searching-for-privacy-in-the-internet-of-bodies/


Oh, joy. Total control. She doesn’t even hide that people will be treated as ‘devices’. All, of course, is confirmed and promoted by the World Economic Forum (Klaus Schwab) in a text from June 4th last year (2020) entitled “The Internet of Bodies is here. This is how it could change our lives.” The text openly announces the abolition of all privacy through devices that can be ‘implanted, swallowed or worn’. All, of course, for the purpose of ‘protection from Covid’. Having such a ‘philanthropists’ caring about our health, who needs psychopathic mass murderers?

Try to imagine life in a world of complete control, without a shred of privacy. Here is one, relatively mild variant:

О, радости. Потпуна контрола. Она чак и не крије да ће људе третирати као ствари. Све, наравно потврђује и промовише Светски Економски Форум (Клаус Шваб) у тексту од 4. јуна прошле године под насловом „Интернет тела је овде. Ево како ће променити наш живот“. У тексту се отворено најављује укидање сваке приватности преко уређаја који се могу ‘имплантирати, прогутати или носити’. Све, наравно у циљу ‘заштите од ковида’. Поред таквих ‘филантропа’ што брину о нашем здрављу, коме још требају психопатске масовне убице?

Пробајте да замислите живот у свету потпуне контроле, без труна приватности. Ево једне, релативно благе варијанте:


Plurality / Плуралитет. Duration / Трајање: 13:20 (енглески)


Foundation for optimism

Never in the history of the world have such dark minds gained so much power. Is there then a basis for optimism? I must say that evil cannot win in this showdown. But it can do a horrific damage if people are scared and indifferent. However, there are signs of awakening. Aside of the protests we have already announced, a good sign is viewership of alternative channels hosted by true experts. A month ago, on the Balkan Info channel, the guest was prof. Dr. Branimir Nestorović, a former member of the ‘crisis HQ’ who left the dance after seeing the proportions of a hoax. The conversation with him has had over a million views so far! (Serbian language)

Основ за оптимизам

Никад у историји света нису тако мрачни умови стекли тако велику количину моћи. Има ли онда основа за оптимизам? Морам рећи да зло не може победити у овом обрачуну. Али може да нанесе стравичну штету уколико људи буду уплашени и равнодушни. Ипак, јављају се знаци буђења. Осим протеста које смо већ најавили, добар знак је и гледаност алтернативних канала на којима гостују истински стручњаци. Пре месец дана, на каналу Балкан Инфо, гост је био проф. др Бранимир Несторовић, бивши члан ‘кризног штаба’ који је игранку напустио увидевши превару. Разговор с њим досад је имао преко милион прегледа!


Milion-2021-09-24_160944.jpg


He was a guest in the same studio again yesterday, and has already reached 142,354 views. These are probably spectators from the entire area of the former Yugoslavia, but the sum is still impressive. It is obvious that more and more people are looking for the truth outside the state&corporate media. That is the foundation of hope, but action must follow before psychopaths do the aforementioned, horrific damage

Personally, I am already forced to defend myself from such people with all available means…Јуче је поново гостовао у истом студију, и већ је стигао до 142.354 прегледа. Вероватно су у питању гледаоци са читавог подручја бивше Југославије, али збир је свеједно импресиван. Очигледно је да све више људи истину тражи ван државно-корпоративних медија. То јесте основ за наду, али акција мора да уследи пре него што психопате направе поменуту, стравичну штету

Лично, већ сам принуђен да се од таквих браним свим расположивим средствима…
Duration / Трајање: 1:59:17 (Serbian)

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency