Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?


Ana Frank-2021-09-23_235637(2).jpg

Source / Извор: BorbaZaIstinu.rs

People who hid Anne Frank were breaking the law.
Inhumans who killed her respected the Law.
The Law is not a moral compass


Whenever I get tired of repeating obvious truths and posting documents about it, a new reason for continuation arises. This time it was another TV appearance with a shameless woman who introduced herself as a pediatrician, and who cheered for the mandatory children vaccination…


Attempts of a forced ‘vaccination’, either through some laws, regulations, or simply blackmail through denying access to basic necessities, are crimes against humanity, for which Nuremberg Code was once brought. Just remember the Nazi crimes (see cover image) and everything should be clear.

If we go back a little bit in history, we will remember that at the beginning of the twentieth century, King Leopold II of Belgium legalized cutting off the hands and arms of domicile residents who did not have a good ‘performance’ in slave labor. The essence of that law and today’s compulsion to vaccinate is the same: this is an obvious violation of bodily integrity guaranteed by the Constitutions of almost all countries of the world. Unfortunately, almost all countries in the world today are led by criminals on the payroll of the Big Pharma mafia, who do not care about history or Law at all.

That the comparisons with the Nazis are not exaggerated can be seen from the latest discoveries of the ‘Project Veritas’. In the first part, you can see a hidden video of Dr. Maria Gonzalez, a doctor in the emergency department of the Indian Medical Center in Phoenix, where she repeatedly emphasizes that the vaccine is full of… ehm… garbage that causes myocarditis:

Увек кад ме замори понављање очигледних истина и постављање докумената о томе, појави се нови разлог да наставим. Овог пута био је то још један ТВ наступ са бесрамном женом која се представила као педијатар, и која је својски навијала за обавезну вакцинацију деце…


Покушај насилне ‘вакцинације’, било преко некаквих закона, уредби, или просто уцена преко онемогућавања приступа основним потрепштинама, представља злочин против човечности, због каквих је својевремено и донет Нирнбершки кодекс. Довољно је подсетити се нацистичких злочина (види насловну слику) и све би морало бити јасно.

Ако се вратимо још мало у историју, сетићемо се да је почетком двадесетог века белгијски краљ Леополд II озаконио одсецање руку домицилним становницима који нису имали добар ‘учинак’ у робовском раду. Суштина тог закона и данашње принуде на вакцинацију је иста: ради се о очигледној повреди телесног интегритета коју гарантују Устави скоро свих држава света. Нажалост, скоро све државе света данас воде криминалци на платном списку фармацеутске мафије, који уопште не хају ни за историју ни за право.

Да поређења са нацистима нису претерана, може се видети и из најновијих открића ‘Пројекта Веритас’. У првом делу можете видети скривени снимак др Марије Гонзалес, доктора у хитној служби Индијанског Медицинског Центра у Фениксу, где она више пута наглашава да је вакцина пуна… ехм… ђубра које изазива миокардитис:


Duration / Трајање: 13:08 (енглески)


In the second part, you can see Taylor Lee, an employee of the Food and Drug Administration (FDA), who suggests that the vaccine be injected violently into African Americans, even if it means blow dart them! This bastard is aware that it ‘looks a lot like Nazi Germany’:

У другом делу можете видети Тејлора Лија, запосленог у Агенцији за храну и лекове (ФДА), који предлаже да се Афроамериканцима вакцина убризгава насилно, макар стрелицом из дуваљке на даљину! Овај гад је свестан да то ‘много личи на нацистичку Немачку’:


Duration / Трајање: 13:08 (енглески)


The most terrible problem of this global hoax lies in the fact that a huge number of people simply do not know anything previously stated, and in blind belief in corporate media, they do not want to know. Nor do they want to wonder why the 3,000 health workers in France does not want to receive the vaccine at the cost of being fired, and are willing to fight the police instead:

Најужаснији проблем ове глобалне преваре лежи у томе што огроман број људи ово горе једноставно не зна, и у слепом веровању корпоративним медијима, не жели да зна. Нити жели да се запита због чега то 3000 здравствених радника у Француској не жели да прими вакцину по цену отпуштања с посла, и спремни су радије да се потуку с полицијом:


Duration / Трајање: 3:04 (енглески)


Before you rush to get vaccinated, ask yourself why people who, by the nature of their work know the most about it, are refusing to get it? Ask yourself why none of the owners of pharmaceutical corporations and their CEOs have been vaccinated? Ask yourself why none of these pharmaceutical corporations are responsible for the huge number of deaths AFTER the vaccination. Israel, as the country with the highest number of vaccinated, is the darkest example:

Пре него што се залетите на вакцинацију, запитајте се зашто то одбијају људи који по природи посла о томе највише знају? Запитајте се зашто нико од власника фармацеутских корпорација и њихових шефова није вакцинисан? Запитајте се зашто нико из тих фармацеутских корпорација не одговара за огроман број смртних случајева НАКОН вакцинације. Израел је, као држава с највишим бројем вакцинисаних управо најмрачнији пример:Remember, these are not scammers from the corporate media TV stations, these are people who work directly with patients and know well acquanted with the condition of both the vaccinated and the unvaccinated:

Не заборавите, то нису преваранти са ТВ екрана, то су људи који директно раде с пацијентима и веома добро знају у каквом им стању долазе и вакцинисани и невакцинисани:


Duration / Трајање: 3:04 (Languages: French, Serbian)

Висе-93e31e.jpg

English transcript:

We have lost many old people. People die from the vaccine. Vaccine does not protect us from the virus. On the contrary, it creates many heart and lung problems. People are actually dying from the vaccine. We have more deaths from the vaccine than from Covid itself. There was no Covid patient in the hospitals more than six months. Covid is over, it is gone. But now we have all the adverse effect of the vaccines. All those people has heart problems. Young people are dying. Vaccinated pregnant women are dying a few days after the vaccination. In France we have 18,000 deaths from the vaccine…


Duration / Трајање: 2:09 (Languages: English, Serbian)

bcd5d3.jpg


Ask yourself why construction workers in Australia staged violent demonstrations in Melbourne after the construction sites were closed. Many of them know that mortality from Covid is lower than mortality in traffic accidents (remember, before vaccination it was only 0.0233%), while mortality from starvation is still 100%!

Запитајте се и зашто су грађевински радници у Аустралији направили жестоке демонстрације у Мелбурну после затварања градилишта. Многи од њих знају да је смртност од ковида мања од смртности у саобраћају (сећате се, пре вакцинације износила је само 0,0233%), док је смртност од глади још увек 100%!


Duration / Трајање: 2:27 (енглески)


Finally, before you decide, check the site of the vaccination victims and how it looked like when an American corporate media outlet invited people to share their experiences about the closest deceased because they were not vaccinated. The answer might come as a surprise to anyone who still believes in Coronavirus hoax…

How long can you endure monstrous lie?И на крају, пре него што одлучите, проверите још и сајт жртава вакцинације и како је изгледало кад је једна америчка корпоративна медијска кућа позвала људе да пренесу своја искуства о најближима умрлим јер се нису вакцинисали. Одговор би могао деловати изненађујуће за све који још верују у коронапревару…

Докле ћете трпети чудовишну лаж?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency