Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

DSCF0119_cr_prva-hive.jpg


As part of the awakening of Serbian people and the survival struggle, on the eve of the Orthodox holiday called the Day of the Cross, the Citizens Association “Dedovina” (Serbian) on Sunday, September 26th in Smederevo organized a procession of the National Assembly for the salvation of the Serbian people…


The President of the Citizens Association “Dedovina”, Djordje Petrović, first addressed the gathered brothers and sisters on the central town square, briefly referring to the rules of conduct during the procession and read a prayer to Archangel Michael, St. George and St. Nicholas. After that, the choir of the Rukumija Monastery ‘St. Romanos the Melodist’ opened the procession at with a song, just as Orthodox and patriotic songs will accompany the procession from beginning to end.

У склопу буђења народа у Србији и борбе за опстанак, а уочи православног празника Крстовдана, Удружење грађана „Дедовина“ у недељу, 26. септембра у Смедереву организовало је Крсни ход свенародног сабрања за спас народа српског…


Окупљеној браћи и сестрама на централном градском тргу најпре се обратио председник удружења грађана „Дедовина“, Ђорђе Петровић, упућујући укратко на правила понашања током крсног хода и очитао молитву Архангелу Михаилу, Светом Георгију и Светом Николи. Потом је хор ‘Свети Роман Слаткопојац’ при манастиру Рукумија отворио литију песмом, као што ће песме православне и родољубиве пратити литију од почетка до краја.


DSCF0094_cr-narod-hive.jpg

DSCF0095-fs-narod-hive.JPG

DSCF0083-fs_cr-narod-hive.jpg

DSCF0079_cr-Dordje-hive.jpgPresident of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF0092-hor-hive.JPG
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0091-hor-hive.JPGChoir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0088-hor(D)-hive.JPGChoir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0086-hor(Z)-hive.JPGChoir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0101_crfs-hor-hive.jpgTeodora / Теодора

It started, as it should, with icons and flags of saints at the head of the column. A member of the choir, Milan Nikolić, brought a beautiful icon of Three-handed Holy Mother of God, and in front of it was a cross and flags with Orthodox saints:

Кренуло се, како доликује, са иконама и заставама светаца на челу колоне. Члан хора, Милан Николић, носио је прелепу икону Пресвете Богородице Тројеручице, а пред њом је био крст и барјаци са православним свецима:


DSCF0077_crfs-Mica-hive.jpg
Three-handed Holy Mother of God / Пресвета Богородица Тројеручица

DSCF0146-zastave-hive.JPG

DSCF0145-zastave-hive.JPG

DSCF0148-zastave-hive.JPG

DSCF0147-zastave-hive.JPG

DSCF0105-zastave-hive.JPG

DSCF0107_cr-hive.jpg

DSCF0120-narod-hive.JPG

DSCF0117-rot-narod-hive.JPG

The best thing of all at this event is that there were many young people in the procession. A new generation that, despite the horrible propaganda, knows where its roots are and is ready to stick to them. The procession was greeted by those who could not join it:

Најлепше од свега јесте што је у литији било много младих људи. Нова генерација која, упркос стравичној пропаганди, зна где су јој корени и спремна је да их се држи. Молитвену поворку поздрављали су и они који нису могли да јој се прикључе:


DSCF0119_cr-narod-hive.jpg

DSCF0109-narod-hive.JPG

DSCF0110-hive.JPG

DSCF0133-narod-hive.JPG

DSCF0123_crfs-narod-hive.jpg


As this was not a political gathering, the absence of ‘official’ state-corporate media was noticeable. However, that enabled independent media and individuals to exclusively transmit information about the awakening of Serbia in Smederevo. This procession was followed by the strongest Serbian free media Srbin.info, whose editor, Mr. Dejan Petar Zlatanović, directly streamed the event on their YouTube page:

Пошто ово није био политички скуп, уочљиво је било одсуство ‘званичних’ државно-корпоративних медија. То је, међутим, омогућило независним медијима и појединцима да ексклузивно пренесу информацију о буђењу Србије у Смедереву. Овај крсни ход испратио је и најјачи српски слободни медиј Србин.инфо, чији је уредник, господин Дејан Петар Златановић, директно стримовао догађај на своју ЈуТјуб страну:


Duration / Трајање: 1:33:09DSCF0082-Dejan-hive.JPG
Dejan Petar Zlatanović / Дејан Петар Златановић

DSCF0136-mediji-hive.JPG

DSCF0114_cr-mediji-hive.jpg
Reporters of CA “Dedovina” / Извештачи УГ „Дедовина“

DSCF0115_cr-mediji-Steva-hive.jpg
Our @stevosrbija / Наш @stevosrbija

DSCF0116-fs_cr-Zoran-hive.jpg
Our @hadzijaz / Наш @hadzijaz


Passing the main Smederevo street leads to a small square named by the historic Karadjordje’s Mulberry.

Пролазак главном смедеревском улицом води до малог трга названом по историјском Карађорђевом дуду.


DSCF0132_cr-narod-hive.jpg

DSCF0137_cr-narod-hive.jpg

DSCF0139-narod-hive.JPG

DSCF0144-fs-narod-hive.JPG


There, Mr. Petrović read the prayer of repentance, and the choir sang a mix of songs once again:

Ту је господин Петровић прочитао молитву покајања, а хор је поново отпевао сплет песама:


DSCF0157-molitva-hive.JPG

DSCF0154-zastave-hive.JPG

DSCF0152-hor-hive.JPG

DSCF0155-narod-hive.JPG

DSCF0160-narod-hive.JPGThe procession ends at the place from which it started – we return to the main city square in front of the Cathedral of St. George and we part in the hope that we will soon be gathering in even greater numbers:

Литија се завршава на месту са кога је кренула – враћамо се на главни градски трг испред Саборног храма Светог Георгија и растајемо у нади да ћемо се ускоро окупити у још већем броју:


DSCF0162-narod-hive.JPG

DSCF0164-narod-hive.JPG

DSCF0165_cr-narod-hive.jpg

DSCF0166-hor-hive.JPG

DSCF0169-hor-hive.JPG

DSCF0167-narod-hive.JPG

DSCF0168_cr-narod-hive.jpg

DSCF0171-hor-hive.JPG

DSCF0174-Dedovina-hive.JPG


Smederevo shone on this beautiful September evening. Hope is awakened in these depressing times, and it is no small feat. All the merits and gratitude go first of all to the organizers, the Association of Citizens “Dedovina” who finally did what should have been done in Smederevo a long time ago, then the choir “St. Romanos the Melodist” from the Rukumija monastery, as well as all those who made this event great with their presence. The wave raised by the Serbian people in Montenegro has finally arrived in our country as well. That is a good guarantee for the future.

Блистало је Смедерево ове лепе септембарске вечери. Нада је пробуђена у ова депресивна времена, а то није мали подвиг. Заслуге и захвалност иду пре свих на адресу организатора, Удружења грађана „Дедовина“ који су најзад учинили оно што је одавно требало чинити у Смедереву, затим хора „Свети Роман Слаткопојац“ из манастира Рукумија, као и свих који су својим присуством увеличали овај догађај. И код нас је најзад стигао талас који је подигао српски народ у Црној Гори. То је добра гаранција за будућност.


DSCF0175-Smederevo-hive.JPG

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency