Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

DSCF0048_tn.jpg
Off with the masks!


As far as I know, Sunday’s protest against medical tyranny was the first organized protest of its kind in Smederevo. It passed peacefully and without much crowd…


Let us remind that the protest was organized after the media announced mandatory vaccinations and tests for school children and teachers before the start of the new school year, the obligation to wear masks in class and the segregation of unvaccinated children. It can be said that this was the last moment to raise a voice against the madness of the regime.

There could have been about 300 to 400 people in the square, among whom, I can confirm, there were also vaccinated people who came to support the protest. The manifestation security was provided by the private company “Petković team”, and that guys, thank God, did not have a job. The program was opened with a patriotic song dedicated to Kosovo and Metohija.

Колико је мени познато, недељни протест против медицинска тираније био је први организовани протест те врсте у Смедереву. Прошао је мирно и без велике гужве…


Подсетимо да је протест организован после медијских најава обавезне вакцинације и тестирања за школску децу и наставнике пред почетак нове школске године, обавезе ношења маски на часовима и сегрегацију невакцинисане деце. Може се рећи да је ово био последњи час да се дигне глас против махнитости режима.

Могло је на тргу бити око 300 до 400 људи, међу којима је, потврђено, било и вакцинисаних који су дошли да подрже протест. Манифестацију је обезбеђивала приватна фирма ‘Петковић тим’, и момци Богу хвала, нису имали посла. Програм је отворен родољубивом песмом посвећеном Косову и Метохији.

DSCF0041-rot_tn.JPG

DSCF0042_tn.jpg


The protest was opened by the president of the citizens’ association “Dedovina”, bookkeeper Djordje Petrović. In his speech, he insisted on the unity of citizens and peaceful resistance to measures that are illogical, unconstitutional and illegal. He also read the articles of the Constitution and the laws that the regime ruthlessly tramples on with its measures, as well as the articles of the Nuremberg Code, which represents the highest standard of morality and international law. He also called for a dialogue with experts who do not agree with the measures of the crisis headquarters, because no one from the regime and its media has ever tried to organize an expert round table at which opinions would be seriously exchanged.

Протест је својим говором отворио председник удружења грађана „Дедовина“, књиговођа Ђорђе Петровић. Он је у свом говору инсистирао на јединству грађана и мирном отпору мерама које су нелогичне, неуставне и незаконите. Прочитао је и чланове Устава и закона које режим својим мерама немилосрдно гази, као и чланове Нирнбершког кодекса који представља највиши стандард морала и међународног права. Позвао је и на дијалог са стручњацима који се са мерама кризног штаба не слажу, јер нико из режима и његових медија никад није ни покушао да организује стручни округли сто на коме би се озбиљно разменила мишљења.

DSCF0046_tn.JPG

DSCF0043_tn.jpg

DSCF0044_tn.JPG
• When injustice becomes the Law, resistance is an obligation!
• Unity will defeat the devil


Then Miroslav Ilic, a retired director of the school in Drugovac, described how he refused a similar blackmail during the swine flu hoax in 2009 and called on school principals to act according to their conscience and not on the orders of the regime and contrary to the Constitution and laws.

Затим је Мирослав Илић, пензионисани директор школе у Друговцу, описао како је сличну уцену одбио током преваре са свињским грипом 2009. године и позвао директоре школа да поступе по својој савести а не по наређењу режима и противно Уставу и законима.

DSCF0052_tn.jpg

DSCF0045_tn.jpg
Let’s bring old normalcy back!
• You speak in vain, crisis HQ
• Serbs belong to Christ, and not afraid of death


Between speeches, we listened to patriotic folk songs dedicated to Kosovo and Metohija sung by young girls in folk costumes, Kristina and Teodora:

Између говора слушали смо родољубиве народне песме посвећене Косову и Метохији које су певале младе девојке у народним ношњама, Кристина и Теодора:

DSCF0056-fs_tn.JPG

DSCF0051_tn.JPG


Filip Despić, an entrepreneur, a native of Kovin who now lives in Zemun, reminded of all the illogicalities of the measures by asking many questions to which the regime has no answers.

Филип Деспић, предузетник, родом из Kовина, који данас живи у Земуну, подсетио је на све нелогичности мера постављајући мноштво питања на која режим нема одговоре.

DSCF0053_tn.jpg

DSCF0050_tn.jpg
Let the freedom virus outbreaks from Smederevo


The last speaker was Sanja Nešić, a religious education teacher at the “Saint Sava” Elementary School, who called on parents not to succumb to media pressure and ask for their children to be vaccinated, because it is not only unnecessary, but also carries a higher risk than the alleged disease.

Последња на говорници била је Сања Нешић, наставница веронауке у Основној школи „Свети Сава“, која је позвала родитеље да не подлежу медијском притиску и траже вакцинацију деце, јер она није само непотребна, већ носи ризик по њих већи него што носи наводна болест.

DSCF0059_tn.jpg

DSCF0057-fs_tn.JPG


You can interpret this protest as you wish, but do not take it as a failed ‘final warning’ to the regime. It was neither. This was the first peaceful call to reason and dialogue. If the regime turns a deaf ear to such a calm and decent call, we will probably see each other again…

Можете тумачити овај протест како желите, али немојте га схватити као неуспешно ‘последње упозорење’ режиму. Није он био ни једно ни друго. Ово је био први миран позив на разум и дијалог. Ако се режим оглуши на овако миран и пристојан позив, вероватно ћемо се видети поново…

DSCF0047_tn.jpg


All photos by your @lighteye

You can read more details about this protest on the page of the Association of Citizens “Dedovina”, as well as on the portal Srbin.info.

Here is a video report from the YouTube channel of the Association of Citizens “Dedovina”:

Све фотографије снимио ваш @lighteye

Више детаља о овом протесту можете прочитати на страници Удружења грађана „Дедовина”, као и на порталу Србин.инфо.

Ево и видео извештаја са ЈуТјуб канала Удружења грађана „Дедовина”:

Duration / Трајање: 49:04 (Serbian language)

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency