Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Dowd-2022-02-21_115926.jpg
Source / Извор: Rumble


Edward Dowd is not just any witness – he is an experienced equity investment executive and former BlackRock portfolio manager.


At that position, he had an insight into things that were loudly proclaimed as ‘conspiracy theory’ in the corporate media. For example, a contact in the biotechnology industry warned him in November that Pfizer had missed the endpoint of all-cause mortality in original clinical trials. This means that there were more deaths in the vaccine group than in the placebo group.

Едвард Дауд није било какав сведок – он је искусан извршни директор за инвестирање и бивши менаџер портфеља корпорације БлекРок.


На том месту имао је увид у ствари које су у корпоративним медијима биле углас проглашаване за ‘теорију завере’. На пример, контакт у биотехнолошкој индустрији у новембру га је упозорио да је Фајзер изоставио укупну смртност од свих узрока у првобитним клиничким испитивањима. То значи да је у групи која је примала вакцину било више смртних случајева него у групи која је примала плацебо.


Duration / Трајање: 46:33

Pfi-2022-02-22_002320.jpg
Source / Извор: Rumble


I’m sorry I can’t give you Serbian translation of the entire video, but here are a few quotes from the text entitled “Former Blackrock Portfolio Manager Exposes the Pfizer Fraud”, which summarizes the main points of Dowd’s testimony:

Covid is the perfect cover for central banks to print money for an “emergency” and also put in place medical tyranny systems as cover for collapse of the financial system to prevent riots, Edward Dowd said in an interview with Kirsti Leigh last week.

The CEO of Moderna has been dumping his stock for the last year and has deleted his twitter account. Although Dowd does not know the reason his twitter account has been deleted, he speculates it may be on legal advice that some of his tweets may come back to haunt Moderna.

Жао ми је што немам српски превод читавог видеа, али ево неколико навода из текста под насловом „Бивши менаџер портфеља у Блекроку разоткрива Фајзерову превару“ у коме се сажето износе главне тачке Даудовог сведочења:

Ковид је савршено покриће за централне банке да штампају новац за „хитне случајеве“, а такође и да уведу системе медицинске тираније као покриће за колапс финансијског система како би спречили немире, рекао је Едвард Дауд у интервјуу са Кирсти Ли прошле недеље.

Генерални директор Модерне распродао је своје акције из последњих годину дана и избрисао свој налог на Твитеру. Иако Дауд не зна зашто је његов твитер налог обрисан, он спекулише да је то учињено по правном савету јер би неки од његових твитова могли компромитовати Модерну.


Bancel sells-2022-02-13_162640.jpg


Dowd also speculates that lawyers are advising Pfizer as Pfizer have recently changed some of the language used in their projections for Q3/Q4. “This is what we call a ‘tell’ in the investment world. When you change disclosure language about something as important as clinical trial data. That’s a huge red flag. It usually means the lawyers are getting nervous, the general counsel is getting nervous,” Dowd said.

“The other tell was what occurred in November of last year. Their CFO, D’Amelio, retired. What’s interesting about this CFO is, he was CFO of Lucent Technologies back in the dot.com era… I think he’s seen this movie before, so he decided to retire. When you retire you can sell all your stock. That’s a tell.

“I also want to make this point that: this fraud could not have occurred without the help of the FDA. Because they’re the trusted third-party institution. That’s why the FDA wants to hide the data for 75 years, it’s fraud.

“And if you go back to the great financial crisis, how did that fraud occur? We had the rating agencies give triple A ratings to a bunch of bonds that were being generated by investment banks that were garbage. And they were corrupted by what I call ‘the institutional imperative’. And the institutional imperative is what Warren Buffet has described as: when the institution starts to act in the interests of the institution rather than the interests of the shareholders or, in the case the FDA, stakeholders.”


Дауд такође нагађа да адвокати саветују Фајзер пошто је Фајзер недавно променио неке формулације коришћене у пројекцијама за 3К/4К. „Ово је оно што ми у свету инвестиција зовемо ‘одавање’. Кад промените језик око нечег тако важног као што су подаци о клиничком испитивању. То је огроман знак упозорења. То обично значи да адвокати постају нервозни, врховни савет постаје нервозан“, рекао је Дауд.

„Друго одавање је из новембра прошле године. Њихов финансијски директор Д’Амелио се пензионисао. Занимљиво је у вези са овим финансијским директором што је он био финансијски директор компаније Lucent Technologies још у dot.com ери… Мислим да је већ гледао овај филм, па је одлучио да се повуче. Кад одете у пензију можете продати све своје акције. То је знак.

„Желим да нагласим и следеће: ова превара не би могла да се догоди без помоћи ФДА. Зато што су они институција од поверења. Зато ФДА жели да сакрије податке 75 година, то је превара.

„А ако се вратите на велику финансијску кризу, како је дошло до те преваре? Имали смо рејтинг агенције да дају троструки А рејтинг гомили безвредних обвезница које су емитовале инвестиционе банке. И били су корумпирани оним што ја називам ‘институционалним императивом’. А институционални императив је оно што је Ворен Бафет описао као: кад институција почне да делује у интересу институције, а не у интересу акционара или, у случају ФДА, заинтересованих страна.“You won’t find Dowd in the corporate media. So it’s no wonder Joe Rogan easily beat all the corporate media together! But don’t forget that you can only bury the corporate media if you completely stop being their consumer.

Дауда нећете наћи у корпоративним медијима. Зато није чудно што је Џо Роган потукао све корпоративне медије заједно! Али не заборавите да корпоративне медије можете сахранити тек ако потпуно престанете да будете њихов конзумент.

The same goes for centralized social monster platforms controlled by the globalist financial plutocracy… drop them.Исто важи и за централизоване друштвене монструм-платформе које контролише глобалистичка финансијска плутократија… напустите их.
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасошаArchived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments
Ecency