DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

Vaccine is a virus-1.jpg
Source / Извор: Twitter (screenshot)


Bearing in mind how difficult it is for people to read and search sensitive documents, especially if they are in a foreign language, we will share a few details from the discovery of ‘Project Veritas’…


The essence goes as follows: Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has refused further research and financing of biological weapons, the development of the so-called a chimera virus that could be transmitted from a bat to a human as too dangerous. However, the proponents of the rejected Project Defuse, the EcoHealth Alliance, turned to the National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) under Anthony Fauchi, which approved funding for a secret continuation of research at the Wuhan Institute of Virology in China. It’s a fact. Fauci will not reveal in whose interest, until he receives a court order.

The Veritas project obtained a separate report to the Inspector General of the Ministry of Defense written by U.S. Marine Corp Major, Joseph Murphy, a former DARPA Fellow, detailing great concerns about the COVID-19 function development program, concealment of documents, suppression of potential drugs such as Ivermectin and Hydroxychloroquine, and mRNA vaccines. It is the last of the five documents posted in the links of a previous text in English language, and also you can find it at the official Project Veritas page.

“SARS-CoV-2 is an American-created recombinant bat vaccine, or its precursor virus. It was created by an EcoHealth Alliance program at the Wuhan Institute of virology (WIV), as suggested by the reporting surrounding the lab leak hypothesis.” (See cover picture)

According to Murphy's report, the development of the virus itself as a biological weapon was not successful. Otherwise, certain, informed governments would not behave in this way:

Имајући у виду колико је људима тешко читање и претраживање осетљивих докумената, поготово ако су на страном језику, поделићемо поново неколико детаља из открића ‘Пројекта Веритас’…


Суштина је у следећем: Агенција за истраживање напредних пројеката одбране (ДАРПА) одбила је даље истраживање и финансирање биолошког оружја, развоја тзв. химера вируса који би могао да се пренесе са слепог миша на човека, као превише опасно. Међутим, предлагачи одбијеног пројекта ‘Гашење фитиља’, ЕкоХелт Алијанса, обратили су се Националном институту за алергије и инфективне болести (НИАИД) под управом Ентонија Фаучија, који је одобрио финансијска средства за тајни наставак истраживања на Институту за вирусологију у Вухану, у Кини. То је чињеница. Фаучи неће открити у чијем интересу, све док не добије судски налог.

Пројекат Веритас прибавио је засебан извештај генералном инспектору Министарства одбране који је написао мајор америчке морнарице Џозеф Марфи, бивши члан ДАРПА-е, у којем се детаљно наводи велика забринутост због програма развоја функције ковида-19, прикривања докумената, сузбијања потенцијалних лекова, као што су ивермектин и хидроксихлорокин, и мРНА вакцине. То је последњи од пет докумената постављених у линковима у претходном тексту на енглеском, или на оригиналној страници Пројекта Веритас.

SARS-CoV-2 америчка је креација, то је рекомбинантна вакцина слепих мишева, или њен прекурсорски вирус. Направљен је кроз програм ЕкоХелт Алијансе на Институту за вирусологију у Вухану, као што сугеришу извештаји око хипотезе о цурењу из лабораторије.“ (види уводну слику)

Судећи по Марфијевом извештају, развој самог вируса као биолошког оружја није био успешан. Иначе се одређене, обавештене владе не би понашале на овај начин:But the description of the ‘vaccine’ reveals the frightening truth and the horrific scale of the crime:

“The gene-encoded, or ‘mRNA’ vaccines work poorly because they are synthetic replications of the already-synthetic SARSr-CoV-WIV spike proteins and possess no other epitopes. The mRNA instructs the cells to produce synthetic copies of the SARSr-CoV-WIV synthetic spike protein directly into the bloodstream, wherein they spread and produce the same ACE2 immune storm that the recombinant vaccine does. Many doctors in the country have identified that the symptoms of vaccine reactions mirror the symptoms of the disease, which corroborates with the similar synthetic nature and function of the respective spike proteins.

The vaccine recipient has no defense against the bloodstream entry, but their nose protects them from the recombinant spike protein quasispecies during "natural infection" (better termed as aerosolized inoculation).”


The report practically says that the ‘vaccine’ is a virus! Or perhaps better said, the continuation of the failed development of biological weapons, its improvement through a series of mass experiments on the world's population! But that’s not all. The program was practically continued despite the millions of victims and despite the fact that the medicines were clearly recognized!

Али зато опис ‘вакцина’ открива стравичну истину и застрашујуће размере злочина:

„Генетски кодиране вакцине или ‘мРНК’ функционишу лоше јер су оне синтетичке репликације већ синтетичких протеина SARSr-CoV-WIV и немају друге епитопе. мРНК налаже ћелијама да производе синтетичке копије SARSr-CoV-WIV синтетичког шиљатог протеина директно у крвоток, при чему се шире и производе исту АЦЕ2 имунолошку олују као и рекомбинантна вакцина. Многи лекари идентификовали су да симптоми реакција на вакцину одражавају симптоме болести, што потврђује сличну синтетичку природу и функцију одговарајућих шиљатих протеина.

Прималац вакцине нема одбрану од уласка у крвоток, али нос га штити од квазиврста рекомбинантног шиљатог протеина током „природне инфекције“ (боље речено инокулације у виду аеросола).“


Извештај практично каже да је ‘вакцина’ вирус! Или можда боље речено, наставак неуспелог развоја биолошког оружја, његово усавршавање кроз серију масовних експеримената на светској популацији! Али ни то није све. Програм је практично настављен упркос милионима жртава и упркос томе што су лекови били јасно препознати!

Vaccine is a virus-2.jpg


“Ivermectin (identified as curative in April 2020) works throughout all phases of illness because it both inhibits viral replication and modulates the immune response. Of note, chloroquine phosphate (Hydroxychloroquine, identified April 2020 as curative) is identified in the proposal as a SARSr-CoV inhibitor, as is interferon (identified May 2020 as curative).”

So, we have another confirmation from military documents that no ‘health measures’ were needed and that effective drugs against the ‘unknown virus’ were practically known from the very beginning. That is why the questions asked by the editor and CEO of the Project Veritas portal, James O’Keefe, are quite reasonable:

“Who at DARPA made the decision to bury the original report? They could have raised red flags to the Pentagon, the White House, or Congress, which may have prevented this entire pandemic that has led to the deaths of 5.4 million people worldwide and caused much pain and suffering to many millions more.”

Now the only question remains: Is there a state and its judiciary before which Anthony Fauci must be found responsible, or our lives are completely in the hands of Big Pharma mafia corporations?„Ивермектин (идентификован као лек у априлу 2020.) делује у свим фазама болести јер истовремено инхибира репликацију вируса и модулира имуни одговор. Треба напоменути да је хлорокин фосфат (Хидроксихлорокин, идентификован у априлу 2020. као лек) идентификован у предлогу као инхибитор SARSr-CoV, као и интерферон (идентификован у мају 2020. као лек). “

Дакле, имамо још једну потврду из војних докумената да никакве ‘здравствене мере’ нису биле потребне и да су ефикасни лекови против ‘непознатог вируса’ практично били познати од самог почетка. Зато су сасвим разумна питања која поставља уредник и шеф портала Пројект Веритас, Џемс О’Киф:

„Ко је у ДАРПА-и донео одлуку да се оригинални извештај сакрије? Могли су да упозоре Пентагон, Белу кућу или Конгрес, што би можда спречило целу ову пандемију која је довела до смрти 5,4 милиона људи широм света и изазвала много бола и патње небројеним милионима.“

Сад још само остаје питање: Постојe ли држава и судство пред којим Ентони Фаучи мора да одговара, или су наши животи потпуно у рукама фармакомафијашких корпорација?

In English, more details from Murphy’s report can be found in the text entitled “Excerpts from a DARPA document regarding COVID-19 origins” posted by our @rocket47На енглеском језику више детаља из Марфијевог извештаја можете наћи у тексту под насловом „Изводи из ДАРПА докумената о пореклу ковида-19“ који је поставио наш @rocket47Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIIIArchived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments
Ecency