Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

endemic.jpg
Source / Извор: BBC

Dave Cullen: Is The Narrative Beginning to Collapse?
Duration / Трајање: 24:01 (енг)

Narrative-snapshot.jpg


Anyone who has followed the texts within the deepdives community undoubtedly understands that the p(l)andemic is only a phase in the execution of The Great Reset plan. The Coronavirus Hoax has fulfilled its purpose, which, however, does not mean that it is over. On the contrary, it will never be over until the organizers are held criminally liable. Within the Coronavirus Hoax narrative, this is just a period of easing, as explained in Naomi Klein’s many times mentioned book ‘The Shock Doctrine – The Rise of Disaster Capitalism’.

Свако ко је пратио текстове у оквиру deepdives заједнице несумњиво разуме да је п(л)андемија само фаза у остварењу великог ресетовања. Коронапревара је испунила своју сврху, што међутим не значи да је завршена. Напротив, она никад неће бити завршена док организатори не буду кривично одговарали. У оквиру сценарија коронапреваре, ово је само период попуштања према правилима из много пута помињане књиге Наоми Клајн, ‘Доктрина шока’.


Duration / Трајање: 1:18:58 (енг)


So what are the signals that the scenario will continue? There are more of them and they all point to the further development of the plan. For example, the Supreme Court of the United States abolished mandatory vaccination in companies with over 100 employees regulated by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), but not on the basis of human rights, leaving the doors open for corporations to prescribe vaccination themselves!

Који су то, дакле, сигнали да ће сценарио бити настављен? Има их више и сви указују на даљи развој плана. На пример, Врховни Суд Сједињених Држава укинуо је обавезно вакцинисање у фирмама са преко 100 запослених које је прописала Служба за безбедност на раду и здравље радника, али не на основу људских права, остављајући простор корпорацијама да саме прописују вакцинацију!


Duration / Трајање: 11:56 (енг)


In the United Kingdom, Sajid Javid, the Secretary of State for Health and Social Care, announced that the government would abolish Covid passes as unnecessary at the end of January. A ‘Partygate affair’ was immediately launched, which discredited Boris Johnson as someone who does not adhere to his own rules. Today, the announcement about the abolition of Covid passes was confirmed, and Boris Johnson tried to defend himself by making the biggest rival a counter-affair:

У Великој Британији, Саџид Џавид, министар здравља и социјалне заштите, најавио је да ће влада крајем јануара укинути ковид пропуснице као непотребне. Одмах је лансирана ‘афера журка’, којом је Борис Џонсон дискредитован као неко ко се не придржава сопствених правила. Данас је најава о укидању ковид пропусница потврђена а Борис Џонсон покушао је да се одбрани правећи највећем ривалу контра-аферу:


Duration / Трајање: 3:31 (енг)


The government-corporate media followed all this with polls and comments about hypocrisy, but no media even tried to explain the essence to the sheeple: The government (as well as the projected opposition) does not adhere to its own measures because it knows all the time that it is a hoax!

The narrative has therefore not been abandoned, but has entered the phase of fortification the legal infrastructure established by Hoax. Everything is going as described in Kit Knightley’s excellent text entitled “What it really means to ‘live with a Covid’.”

“‘Living with Covid’ does not have to mean reversing every protective measure. If better ventilation and face masks reduce the impact of winter respiratory illnesses, that is a positive, even if the NHS is no longer under imminent threat of being overwhelmed. We will also need to remain vigilant about the threat from new variants, which could still cause big setbacks. There is no guarantee that another variant, more infectious and more virulent than Omicron, could emerge in the future. Scientists say that supporting global vaccination efforts will be crucial to securing the path to normality.”

As you can see, you won’t get your normalcy back again by any means. Everything is ready for the new, and even greater harassment whenever someone from the Big Pharma mafia concludes that its profits are not big enough. You can be sure of that knowing that in the whole wide World there are practically no political parties and personalities who have a program in their campaigns to abolish testing, masks, Covid passports, forced vaccinations, quarantine… Instead, a government decree was passed in Serbia on establishing Covid camps and obligations of ‘patients’ to accept quarantine! (Serbian language) Not one opposition leader reacted.

No, the Coronavirus Hoax narrative is not crumbling, it is just changing its sinister shape. And it will never stop without the rebellion of the people.Државно-корпоративни медији су све то пропратили анкетама и коментарима о лицемерју, али ниједан медиј није ни покушао да објасни овцама суштину: Власт се (као и пројектована опозиција) не придржава сопствених мера јер све време зна да је у питању превара!

Сценарио дакле није напуштен, већ је прешао у фазу утврђивања законске инфраструктуре установљене преваром. Све се одвија онако како је описано у одличном тексту Кита Најтлија под насловом „Шта заиста значи ‘живети с ковидом’“ (енг).

„‘Живети са ковидом’ не мора да значи поништавање заштитних мера. Ако боља вентилација и маске за лице смање утицај зимских респираторних болести, то је позитивно, чак и ако НХС више није под непосредном претњом да буде преоптерећен. Такође ћемо морати да будемо опрезни у погледу претњи од нових сојева, који би и даље могле да изазову велике проблеме. Нема гаранције да се у будућности не би могао појавити нови сој, заразнији и вирулентнији од Омикрона. Научници кажу да ће подршка глобалним напорима за вакцинацију бити кључна за обезбеђивање пута ка нормалности.“

Као што видите, нема од нормалности ништа. Све је спремно за ново, и још веће малтретирање кадгод неко из фармакомафије закључи да му профит није довољно велики. Гаранција томе је што нигде у свету практично не постоје политичке странке и личности које у својим кампањама имају програм укидања тестирања, маски, ковид пасоша, принудне вакцинације, карантина… Уместо тога, и у Србији је донесена владина уредба о формирању ковид логора и обавези ‘оболелих’ да прихвате карантин! Ниједан опозициони лидер није реаговао.

Не, сценарио коронапреваре се не руши, већ само мења свој злокобни облик. И неће никад стати без народне побуне.Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болницаArchived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency