A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Doctors-2021-12-30_011853.jpg
Source / Извор: Doctors for Covid Ethics


At the Interdisciplinary Symposium II, organized by the Doctors for COVID Ethics under the title Gold Standard Covid Science in Practice, held on December 10th 2021, we saw the first presented result of a histopathologic analysis with a clear conclusion: Yes, ‘vaccines’ do kill!


The authors of the analysis, Dr. Sucharit Bhakdi and Dr. Arne Burkhard have presented a documented histopathologic analyses have been performed on the organs of 15 persons who died after vaccination, and not a single death was brought into any possible association with the vaccination by the coroner or the public prosecutor.

На II Интердисциплинарном симпозијуму који су организовали Лекари за КОВИД етику под називом Златни стандард Ковид науке у пракси, одржаном 10. децембра 2021. године, видели смо први представљени резултат хистопатолошке анализе са јасним закључком: Да, 'вакцине' убијају!


Аутори анализе, др Сухарит Бакди и др Арне Буркхард, представили су документоване хистопатолошке анализе органа 15 особа умрлих након вакцинације, од којих ниједан смртни случај није доведен у било какву могућу везу са вакцинацијом од стране патолога или јавног тужиоца.

zrtve-2021-12-30_025911.jpg


As shocking as they are, the results are not unexpected. Here is their conclusion:

Conclusion

“Histopathologic analysis show clear evidence of vaccine-induced autoimmune-like pathology in multiple organs. That myriad adverse events deriving from such auto-attack processes must be expected to very frequently occur in all individuals, particularly following booster injections, is self-evident.

Beyond any doubt, injection of gene-based COVID-19 vaccines places lives under threat of illness and death. We note that both mRNA and vector-based vaccines are represented among these cases, as are all four major manufacturers.”


Professor Dr Bhakdi summed up the results in a document available under the title “On COVID vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination”, and in the presentation in the first 16 minutes of the conference:

Колико год да су шокантни, резултати нису неочекивани. Ево и њиховог закључка:

Закључак

„Хистопатолошка анализа показује јасне доказе о аутоимуној патологији изазваној вакцином у више органа. Очигледно је да се безброј нежељених догађаја који произилазе из оваквих процеса аутонапада врло често дешавају код свих појединаца, посебно након ињекција појачавача.

Без сваке сумње, убризгавање вакцина против Ковида-19 заснованих на генима доводи животе у опасност од болести и смрти. Примећујемо да су и мРНА и вакцине засноване на векторима заступљене међу овим случајевима, као и код сва четири главна произвођача.“


Професор др Бакди сумирао је резултате у документу расположивом под насловом „О Ковид вакцинама: Зашто не могу да делују, и непобитни докази о њиховој узрочној улози у смртима након вакцинације“, и у излагању у првих 16 минута конференције:


Dr. Sucharit Bhakdi: Organs of dead vaccinated proves autoimmune attack.
Duration / Трајање: 16:37 (енг)

93 percent-2021-12-30_003701.jpg


If you want to attend the entire symposium lasting four hours, it is set in English in the video below:

Уколико желите да испратите читав симпозијум у трајању од четири сата, он је на енглеском постављен у доњем видеу:


Full Symposium. Duration / Трајање: 3:58:24 (енг)

Doctors-2021-12-30_011853.jpg


The authors of this analysis are highly regarded scientists whose opinion should be heard in a real health crisis.

Dr. Sucharit Bhakdi has spent his life practicing, teaching and researching medical microbiology and infectious diseases. He chaired the Institute of Medical Microbiology and Hygiene at the Johannes Gutenberg Unversity of Mainz, Germany, from 1990 until his retirement in 2012. He has published over 300 research articles in the fields of immunology, bacteriology, virology and parasitology, and served from 1990 to 2012 as Editor-in-Chief of Medical Microbiology and Immunology, one of the first scientific journals of this field that was founded by Robert Koch in 1887.

Dr. Arne Burkhardt is a pathologist who has taught at the Universities of Hamburg, Berne and Tübingen. He was invited for visiting professorships/study visits in Japan (Nihon University), the United States (Brookhaven National Institute), Korea, Sweden, Malaysia and Turkey. He headed the Institute of Pathology in Reutlingen for 18 years. Subsquently, he worked as an independent practicing pathologist with consulting contracts with laboratories in the US. Burkhardt has published more than 150 scientific articles in German and international scientific journals as well as contributions to handbooks in German, English and Japanese. Over many years he has audited and certified institutes of pathology in Germany.

The fact that they are censored by the corporate media, unfortunately indicates that this is an attempt to organize a perfect crime against humanity under the guise of ‘health protection’ with unimaginable number of victims. Unfortunately, compilations like this are no longer a joke. It is now quite clear that the corporate organizers and perpetrators of this mass crime are planning a great war in order to avoid responsibility. States no longer exist because they are in fact in their criminal hands.

Аутори ове анализе високо су цењени научници чије би мишљење морало да се чује у истинској здравственој кризи.

Др Сухарит Бакди провео је живот практикујући, подучавајући и истражујући медицинску микробиологију и заразне болести. Председавао је Институтом за медицинску микробиологију и хигијену на Универзитету Јохана Гутенберга у Мајнцу, Немачка, од 1990. до пензионисања 2012. Објавио је преко 300 истраживачких чланака из области имунологије, бактериологије, вирусологије и паразитологије, а радио је од 1990. до 2012. године као главни уредник медицинске микробиологије и имунологије, једног од првих научних часописа из ове области који је основао Роберт Kох 1887. године.

Др Арне Бурхарт је патолог који је предавао на универзитетима у Хамбургу, Берну и Тибингену. Био је гостујући професор у Јапану (Универзитет Нихон), Сједињеним Државама (Национални институт Брукхејвен), Kореји, Шведској, Малезији и Турској. Био је на челу Института за патологију у Ројтлингену 18 година. Након тога, радио је као независни патолог са консултантским уговорима са лабораторијама у САД. Бурхарт је објавио више од 150 научних чланака у немачким и међународним научним часописима, као и прилоге у приручницима на немачком, енглеском и јапанском језику. Дуги низ година врши ревизију и сертификовање института за патологију у Немачкој.

То што их корпоративни медији цензуришу, нажалост указује да је у питању покушај организовања савршеног злочина против човечности под маском ‘заштите здравља’ са несагледивим жртвама. Нажалост, овакве компилације више нису шала. Сад је већ сасвим јасно да корпоративни организатори и извршиоци овог масовног злочина планирају велики рат како би избегли одговорност. Државе више не постоје јер су фактички у њиховим злочиначким рукама.


It depends on you, and only on you people, whether the criminal plan will succeed and what will be the number of victims at the very end…Једино од вас, народе, зависи хоће ли злочиначки план успети и колики ће бити број жртава на крају…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIIIArchived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments
Ecency