BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници

Wallets-MTc5Mjk3Nzg1ODA4MTY4NTk5.jpg
Source / Извор: Bitcoin Magazine


Yesterday I got a simple question with a topic I haven’t covered so far: How safe hardware wallets are?


It is a real opportunity to continue the series of texts with practical questions and answers about bitcoin and blockchain in Serbian language, but also to peek into the philosophy of hardware wallet security. If we would splitting hairs, demanding absolute safety, I am afraid we will never find something like that.

Nothing is perfect…

Hardware wallets are the safest way to store decentralized cryptocurrencies, albeit they are not perfect. All the most famous wallets, which have been in use for a relatively long time, had weak points and security flaws. For English-speaking readers, I recommend an excellent series of articles on the security of hardware wallets written for Bitcoin Magazine by Vlad Costea:

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 3

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 2

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 1

Before I give an explanation for Serbian language readers, I must say that so far I have not had any experience with hardware wallets, because I have never had any significant amount of cryptocurrency that would justify the investment. But I am trying to follow that area, because very soon savings will no longer be possible other than through decentralized cryptocurrencies.

Manufacturers of hardware wallets presented in the texts have different approaches to securing them. Ledger is based on the principle of "black box" – access to chips is difficult, and in case of detection of a flaw, you must trust that the Ledger company will take measures to prevent theft.

The Trezor has the complete opposite – open access approach, and relies on a large community (in which there are many very capable developers) that reacts extremely quickly to detected omissions. Quite logical, because they protect their own interest.

As a manufacturer of hardware wallets, KeepKey is somewhere between Trezor and Ledger: It is not as open as Trezor, but it is not as closed as the Ledger.

Coldcard Mk3 and BitBox02 (which has been on the market for just under two years) are still ‘exterminating’ the detected flaws, so their development should be monitored and not used for the time being to hold larger amounts of cryptocurrency.

So, this was bad news – there are omissions. Should that worry you and how much?

Јуче сам добио једноставно питање са темом коју досад нисам обрађивао: Колико су безбедни хардверски новчаници?


То је права прилика да се настави серија текстова са практичним питањима и одговорима о биткоину и блокчеину, али и да се завири и у филозофију безбедности. Ако будемо тражили длаку у јајету, захтевајући апсолутну безбедност, тако нешто, бојим се, никад нећемо наћи.

Ништа није савршено…

Хардверски новчаници јесу најбезбеднији вид чувања децентрализованих криптовалута, мада нису савршени. Сви најпознатији новчаници, који су у употреби релативно дуго, имали су слабе тачке и безбедносне пропусте. За читаоце са енглеског језичког подручја, препоручујем изврсну серију текстова о безбедности хардверских новчаника коју је за Биткоин магазин написао Влад Костеа:

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 3

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 2

Bitcoin Wallet Reviews: What’s the Best Hardware Wallet on the Market? Part 1

Пре него што дам објашњење за читаоце са српског језичког подручја, морам рећи да нисам досад имао никакво искуство са хардверским новчаницима, јер никад нисам имао никакву значајну количину криптовалуте која би оправдала улагање. Али покушавам да пратим то подручје, јер ускоро штедња неће више бити могућа на други начин осим преко децентрализованих криптовалута.

Произвођачи хардверских новчаника представљених у текстовима имају различите приступе њиховом обезбеђењу. Леџер је заснован на принципу ‘црне кутије’ – чиповима је приступ отежан, а у случају откривања пропуста, морате имати поверења да ће компанија предузети мере и спречити крађу.

Трезор има потпуно супротан – отворен приступ, и ослања се на велику заједницу (у којој има много изузетно способних програмера) која изванредно брзо реагује на откривене пропусте. Сасвим логично, јер тиме штите сопствени интерес.

КипКи се као произвођач хардверских новчаника налази негде између Трезора и Леџера: Није тако отворен као Трезор, али није ни толико затворен као Леџер.

Колдкард Мк3 и БитБокс02 (који је тек нешто мање од две године на тржишту), још увек ‘истребљују’ откривене пропусте па њихов развој ваља пратити и не користити их засад за држање већих свота криптовалуте.

Дакле, ово су биле лоше вести – пропуста има. Да ли то треба да вас брине и колико?

LvsT-snapshot.jpg


…but relative safety is at the highest level!

Now comes the good news. Although they are not perfectly safe, they are the best means of providing security to your gained value in the history of the World. Bitcoin was created because your value was in the hands of bank thieves whose only task was to make their robbery acceptable through various ‘financial instruments’. Even a wallet on your mobile phone is safer than a banker. Hardware wallets are – provided, of course, you know how to keep your keys – much safer than holding gold. Remember how the Jewish community, which saved their assets in gold, fared in the first half of the 20th century in Germany. With decentralized cryptocurrencies, something like that cannot happen to you.

Hardware wallets are so secure that you have a much higher chance of losing keys (accidentally or through fraud) or the device itself than losing your funds due to a flaw in wallet technology. In the latter case, the keys are more important than the device itself, because the device can be replaced and the keys will work on another device as well. By losing the keys, you lose funds irretrievably, because – if you remember – with the absolute freedom comes absolute responsibility. But if you lose the Ledger device, due to the possibility of someone hacking the chip, you should transfer the funds to a new account as soon as possible.

You should know that wallets are so-called ‘cold storage’, ie they are not connected to the Internet or exchange data online, so it is not possible to hack your device. It is also practically impossible for someone to withdraw funds from your account during a short transaction session.

…али релативна безбедност је на највишем нивоу!

Сад иду добре вести. Без обзира што нису савршено безбедни, они су најбоље средство обезбеђења вредности у историји света. Биткоин је настао због тога што је ваша вредност била у рукама банкарских лопужа чији је једини задатак да своју пљачку прикажу прихватљивом кроз ратноврсне ‘финансијске инструменте’. Од банкара је безбеднији чак и новчаник на вашем мобилном телефону. Хардверски новчаници су – под условом, наравно, да умете да чувате своје кључеве – много безбеднији од држања злата. Сетите се како је у првој половини 20. века прошла јеврејска заједница која је у Немачкој штедела у злату. Са децентрализованим криптовалутама тако нешто не може да вам се деси.

Хардверски новчаници толико су безбедни да имате много веће шансе за губљење кључева (случајно или на превару) или самог уређаја него за губљење средстава због пропуста у технологији новчаника. У потоњем случају, кључеви су важнији од уређаја, јер се уређај може заменити и кључеви ће радити и на другом уређају. Губљењем кључева губите средства неповратно, јер – сећате се – са апсолутном слободом долази и апсолутна одговорност. Али уколико изгубите Леџер уређај, због могућности да неко провали чип, треба да у што је могуће краћем року пребаците средства на нови рачун.

Треба да знате да су новчаници такозвано ‘хладно одлагање’, односно они нису закачени за Интернет нити размењују податке на мрежи, те стога није могуће хаковање вашег уређаја. Практично је немогуће да вам неко током кратке сеансе трансакције скине средства са рачуна.


Duration / Трајање: 16:14 (енг)


Which one should I choose?

Personally, the idea of ​​collective, open source safety care is much more acceptable to me than the idea of ​​trust in the manufacturer. The manufacturer is much more prone to corruption than the device. So I advise beginners to start with the cheapest Trezor device called Trezor One, which is the longest on the market, built on the philosophy of decentralized security like Bitcoin itself, and over time has proven to be extremely reliable. The downside could be the relatively small selection of cryptocurrencies you can keep on it. If you want a cryptocurrency that is not in the selection of Trezor One, the newer model Trezor T can store over 1600 cryptocurrencies!

The lucky ones who will have larger quantities to keep, can try all the wallets by dividing the funds among them, and in that way absolutely secure their funds. In that case, the only problem will be keeping all the keys from all the devices.

Који да изаберем?

Лично ми је много прихватљивија идеја колективне бриге о безбедности него идеја поверења у произвођача. Произвођач је кварењу много склонији од уређаја. Зато почетницима саветујем да крену с најјефтинијим Трезор уређајем званим Трезор Један, који је најдуже на тржишту, израђен је на филозофији децентрализоване безбедности као и сам Биткоин, и временом се показао као екстремно поуздан. Мана би могла бити релативно мали избор криптовалута које можете чувати на њему. Уколико желите неку криптовалуту које нема у избору Трезора Један, новији модел Трезор Т може да чува преко 1600 криптовалута!

Срећници који буду имали веће количине за чување, могу да испробају све новчанике поделом средстава међу њима, и на тај начин апсолутно обезбеде своја средства. У том случају, једини проблем ће вам бити чување кључева са свих уређаја.


Duration / Трајање: 9:43 (енг)


Important notes

Finally, two important notes regarding the purchase of a hardware wallet. The first is to buy only the original wallets sealed with a hologram, as shown in the previous video. The second note concerns the purchase process itself: if you can, buy the device directly in the store of an authorized dealer for cash. This way, you will not have to provide information about yourself when shopping and you endanger your personal safety.

Важне напомене

За крај две важне напомене везане за куповину хардверског новчаника. Прва гласи да купујете само оригинал запечаћен холограмом, као што је приказано у претходном видеу. Друга напомена тиче се саме куповине: ако можете, купите уређај директно у продавници овлашћеног трговца за готов новац. Тако нећете морати да дајете податке о себи при куповини и излажете опасности личну безбедност.


What if I don’t have fiat to buy cryptocurrency?

In this case, you can join Hive and earn cryptocurrency with your valuable content that you can offer to the community without any financial investment. Through Hive and its cryptocurrency you can reach any other coins using automatic decentralized exchanges such as SimpleSwap or StealthEX

Feel free to ask what is not clear, I will answer as much as I know.

Good luck!Шта ако немам папира да купим криптовалуту?

У овом случају, придружите се Хајву и без икаквих финансијских улагања зарадите криптовалуту вредним садржајем који можете да понудите заједници. Преко Хајва и његове криптовалуте можете доћи до било које друге преко аутоматски децентрализованих мењачница као што су SimpleSwap или StealthEX

Слободно питајте шта није јасно, одговорићу онолико колико и сам знам.

Срећно!


Wallets-MTc5Mjk3ODUyMzc5MTEzMTEx.jpg


Sep 6th, 2021. 23:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 28.4776 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments