Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп] Биткоин: Време за учење


Source/Извор: usa.visa.com


Bitcoin jumped again from $9,200 to $11,000, in the blink of an eye. What happened?

In shortest – the banking sector has started accepting cryptocurrencies. Look carefully at the picture above. On July 22nd, 2020, on the Internet presentation of the financial corporation Visa, a text appeared under the title Advancing our approach to digital currency. This is the key paragraph:

“Visa has been working closely with licensed and regulated digital currency platforms like Coinbase and Fold to provide a bridge between digital currencies and our existing global network of 61 million merchants. Around the world, more than 25 digital currency wallets have linked their services to Visa, giving users an easy way to spend from their digital currency balance using a Visa debit or prepaid credential — anywhere Visa is accepted.”

Almost at the same time, news arrived that the US regulator had allowed banks to hold cryptocurrencies and thus essentially gave the green light to bank-operated crypto custodial services. Aside from the fact that it is not healthy to give banks anything to keep, least of all your cryptocurrency, this practically means opening the door for cryptocurrencies to a huge part of the population that is still tied to banks.

Биткоин је поново, готово за трептај ока, скочио са 9200 на 11.000 долара. Шта се десило?

Најкраће – банкарски сектор започео је прихватање криптовалута. Погледајте пажљиво горњу слику. Дана 22. јула 2020, на Интернет презентацији финансијске корпорације Виза, појавио се текст под насловом Унапређење нашег приступа дигиталној валути (енг.) Кључни пасус је овај:

„Виза блиско сарађује са лиценцираним и регулисаним платформама за дигиталну валуту као што су Коинбејс и Фолд, како би обезбедио мост између дигиталних валута и наше постојеће глобалне мреже са 61 милион трговина. Више од 25 новчаника за дигиталне валуте широм света повезало је своје услуге са Визом, омогућујући корисницима једноставан начин да троше од свог рачуна дигиталне валуте користећи Виза дебитну картицу или унапред плаћени акредитив – где год се Виза прихвата.“

Готово истовремено, стигла је вест да је Амерички регулативни орган допустио банкама да могу држати криптовалуте (енг.) и на тај начин суштински дао зелено светло банкарским услугама чувања кључева криптовалута. На страну чињеница што није здраво банкама дати било шта на чување, најмање криптовалуту, али ово практично значи отварање врата за криптовалуте према огромном делу популације која је још увек везана за банке.Why banks should never be given cryptocurrency for safekeeping?

You should keep your cryptocurrency on the blockchain, and you should never give it to any intermediary, and especially not to a bank, for safekeeping. In the crypto world, the rule is: “Your keys, your bitcoin.” If someone else holds your key, then you do not have a cryptocurrency. Giving it to the banks, you fall into the same fraudulent scheme that was done with gold: “You give us your gold for safekeeping, and we will give you a paper guarantee that we will return it to you with interest." With paper, your traffic is easier anyway.”

This argument may have been valid for gold, but for cryptocurrencies there is no longer any reason to fall into the same trap again. Cryptocurrencies have no weight, traffic is much easier than with paper, and in addition it can be free. You no longer need a mediator. It has always been just a greedy bloodsucker who always takes a commission in one way or another. Besides, look how far the gold-based scam has led – the world is literally in ruins! Just look at this chart showing the frightening amount of printed worthless fiat money and an inconceivable wave of debt looming over the planet, so that you understand that in this economic crisis, the perverted financial world based on the Bretton Woods agreement, will disappear forever.

Given the speed at which events unfold, this is the right time to learn how to store bitcoin yourself. And then search the Internet for lectures on bitcoin by Andreas M. Antonopoulos, without doubt a man who can explain in the clearest way the seemingly difficult-to-understand concepts on which this decentralized protocol is based. All his lectures are in English. You can find the most important excerpts in his collection of lectures entitled “Internet of Money”, which has already reached the third volume. Unfortunately, there will be problems with the Serbian translation. If there is no other way, please contact me in the comments. Twenty people interested in helping with the votes will be enough to start translating volume 1 in Serbian and posting translations at this blog. In the meantime, I am posting a translation of a short video that presents an introduction to the volume 2 with explanations of the profound, and very positive social consequences of this miraculous technology.

Зашто банкама не треба давати криптовалуту на чување?

Своју криптовалуту треба да чувате на блокчеину, и никако је не треба давати никаквом посреднику, а посебно не банци, на чување. У криптосвету важи правило: „Ваши кључеви, ваш биткоин“. Ако вам неко други држи кључ, онда ви немате криптовалуту. Дајући је банкама, падате у исту преварантску шему која је урађена и са златом: „Дајте ви нама ваше злато на чување, а ми ћемо вам дати папирну гаранцију да ћемо вам га вратити са каматом. Са папиром вам је промет ионако лакши“.

Ова аргументација је можда важила за злато, али за криптовалуте више нема ниједног разлога да поново упадате у исту клопку. Криптовалуте немају тежину, промет је много лакши него с папиром, и уз то може бити бесплатан. Посредник вам није више потребан. Он је и досад био тек халапљива крвопија која увек узима провизију на овај или онај начин. Осим тога, погледајте докле је довела превара заснована на злату – свет је буквално у расулу! Довољно је да погледате овај графикон који показује застрашујућу количину наштампаног безвредног новца и непојмљив талас дуга који се надвио над планетом, па да разумете да ће у овој економској кризи заувек нестати изопачени финансијски свет заснован на споразуму из Бретон Вудса.

Имајући у виду брзину којом се догађаји одвијају, ово је прави тренутак да научите како да сами чувате биткоин. А затим потражите на Интернету предавања о биткоину Андреаса М. Антонопулоса, без дилеме човека који на најјаснији начин уме да објасни наизглед тешко разумљиве концепте на којима почива овај децентрализовани протокол. Сва његова предавања су на енглеском. Најважније изводе можете потражити у његовој збирци предавања под насловом „Интернет новца“, која је стигла већ до трећег тома. Нажалост, са српским преводом ће бити проблема. Ако не буде другог начина, јавите се у коментарима. Двадесет заинтересованих да помогну гласовима, биће довољан број да започнем превођење на српски и постављање превода на овај блог. У међувремену, постављам превод кратког видеа који представља упознавање са другим томом са објашњењима дубоких, и веома позитивних друштвених последица ове чудесне технологије.Highlights: The Internet of Money - Vol 2Представљамо: Интернет новца, други том
Duration/Трајање: 3:30Instructions for inserting of Serbian subtitle: Download the above video from YouTube and save it under the desired name, for example Internet of Money v2.mp4. Then copy the subtitle text between the tags into a text editor, and save it as plain ASCII text, naming it identically as the video, you will only add .srt extension – for example Internet of Money v2.srt. Depending on the player you are using, the subtitle will appear immediately, or you may need to activate the subtitle display manually on your version.

Упутство за убацивање српског титла: Преузмите са ЈуТјуба горњи видео и снимите га под жељеним називом, на пример Internet of Money v2.mp4. Копирајте затим текст превода између ознака у текст едитор, и снимите га као чист ASCII текст, именујте га идентично као назив видеа, само ћете на крају ставити наставак .srt – на пример Internet of Money v2.srt. Зависно од програма за репродукцију који користите, титл ће се појавити одмах, или ћете можда морати да активирате приказ титлова ручно на својој верзији.


* * * Почетак превода * * *

1
00:00:01,820 --> 00:00:05,920
ПОСВЕЋЕНО БИТКОИН ЗАЈЕДНИЦИ

2
00:00:06,620 --> 00:00:10,420
Кад сам га открио
провео сам четири месеца

3
00:00:10,680 --> 00:00:14,700
гутајући све што сам могао
осим хране.

4
00:00:15,280 --> 00:00:17,340
Изгубио сам 12 кг

5
00:00:17,340 --> 00:00:22,200
на веома непрепоручљивој
дијети опсесије.

6
00:00:22,200 --> 00:00:26,900
Отворен, неограничен, децентрализован,
отпоран на цензуру…

7
00:00:27,080 --> 00:00:29,560
А разлог што је тако фасцинантан

8
00:00:29,680 --> 00:00:33,940
јесте што он није оно што
на први поглед делује…

9
00:00:34,180 --> 00:00:37,000
СЛОБОДАН

10
00:00:37,180 --> 00:00:43,340
Грчка, Кипар, Шпанија,
Венецуела, Аргентина,

11
00:00:43,500 --> 00:00:49,100
Бразил, Индија, Турска,
Пакистан, Украјина…

12
00:00:49,100 --> 00:00:53,700
Шта све те земље спаја?
Добри људи.

13
00:00:55,380 --> 00:01:00,160
Пробудите се једног дана
и видите све банке затворене…

14
00:01:00,200 --> 00:01:03,200
НЕУТРАЛАН

15
00:01:03,800 --> 00:01:07,200
Ко извлачи корист на крају?

16
00:01:07,980 --> 00:01:09,180
Банке.

17
00:01:09,840 --> 00:01:11,400
Њих спасавају.

18
00:01:11,400 --> 00:01:13,400
Биће вам драго да знате

19
00:01:13,420 --> 00:01:18,480
како том директору овога часа
прети затворска казна.

20
00:01:19,380 --> 00:01:22,280
Не, наравно да му не прети!

21
00:01:22,580 --> 00:01:24,580
’Ајте молим вас.

22
00:01:25,400 --> 00:01:27,400
Где ви живите?

23
00:01:27,700 --> 00:01:30,400
ОТПОРАН НА ЦЕНЗУРУ

24
00:01:31,220 --> 00:01:34,240
Неће дуго проћи, а они ће
изменити историју.

25
00:01:34,820 --> 00:01:39,000
Написаће је како би рекли
да је разлог пропасти банака

26
00:01:39,000 --> 00:01:41,940
и разлог што је економија
у пламену

27
00:01:41,940 --> 00:01:44,800
тај што сте ви обезбедили излаз,

28
00:01:44,800 --> 00:01:47,240
и што биткоин постоји.

29
00:01:47,360 --> 00:01:51,200
Рећи ће да је биткоин запалио жито.

30
00:01:51,200 --> 00:01:53,000
Нисмо ми запалили жито.

31
00:01:53,000 --> 00:01:54,840
Ако је новац говор,

32
00:01:54,940 --> 00:01:57,260
ако је новац језик,

33
00:01:57,380 --> 00:02:00,740
и одвојите га од свих
других медија

34
00:02:00,860 --> 00:02:03,040
и учините чистим говором,

35
00:02:03,040 --> 00:02:04,520
чистим садржајем

36
00:02:04,620 --> 00:02:08,760
типа садржаја на Интернету,
у виду протокола,

37
00:02:09,860 --> 00:02:11,940
новцем преко мреже,

38
00:02:14,200 --> 00:02:18,760
онда га у потпуности одвајате
од свих претходних представа

39
00:02:18,760 --> 00:02:23,260
о нацијама, сувереним
издаваоцима новца

40
00:02:23,260 --> 00:02:25,500
институцијама за контролу…

41
00:02:25,800 --> 00:02:27,500
НЕОГРАНИЧЕН

42
00:02:27,600 --> 00:02:31,200
Биткоин нема намеру

43
00:02:31,700 --> 00:02:36,120
да замени националне валуте.
Никако.

44
00:02:37,200 --> 00:02:40,940
Он ради нешто далеко опасније.

45
00:02:41,080 --> 00:02:47,080
Он подстиче људе са своју
уштеђевину чувају ван система…

46
00:02:47,280 --> 00:02:49,780
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАН

47
00:02:49,880 --> 00:02:54,500
Биткоин представља платформу

48
00:02:54,540 --> 00:02:58,180
на којој можете покренути
валуту као апликацију

49
00:02:58,280 --> 00:03:02,020
на мрежи без икаквих централних
тачака контроле,

50
00:03:02,460 --> 00:03:06,040
систем децентрализован
као сама мрежа.

51
00:03:06,320 --> 00:03:09,320
То није новац Интернета

52
00:03:09,320 --> 00:03:12,280
него интернет новца…

53
00:03:13,040 --> 00:03:18,260
Интернет новца покренут је
 3. јануара 2009. године.

54
00:03:24,600 --> 00:03:28,140
Немојте то потценити…

* * * Крај превода * * *


Internet of Money, Vol.1 (2016) [eng/срп] Интернет новца, први том (енг.) (2016)

Internet of Money, Vol.2 (2017) [eng/срп] Интернет новца, други том (енг.) (2017)

Internet of Money, Vol.3 (2019) [eng/срп] Интернет новца, трећи том (енг.) (2019)


* * *

Повезани текстови:

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency