THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

GermPol-maxresdefault.jpg
Source / Извор: ScreenShot


In early April, I made an assessment that the conflict from Ukraine would spread to Europe, and that Poland would be the next to be pushed into Russia. In the meantime, new moments appeared…


Considering Poland’s complete subjugation to United States, the appetite for certain territories in Ukraine that Poland considers historically its own, and the rapid armament, at the time the conclusion made seemed completely logical. what happened then? The first important fact – Germany also announced accelerated armament with the ambition to create the strongest army in Europe! Historical reasons make all European countries shudder at this prospect. Almost immediately, paranoid reactions were recorded in – Warsaw.

With the news that 1,000 tanks and 600 howitzers from South Korea will arrive in Poland in the coming years, as well as the most modern American planes, the story began to circulate that the Polish parliament is preparing a resolution demanding war reparations from Germany for the damage done in World War II. The rumors turned out to be true, as Poland presented the document – ​​quite symbolically – on September 1st. It requires Germany to pay $1.3 trillion in war reparations. The Polish Parliament officially adopted this document on September 14th. Germany’s answer was that it considered the issue of reparations finished the moment Poland received the German eastern territories after the capitulation in 1945. The problem is that Poland fears that a heavily armed Germany will come again for those territories…

Blog visitors from the Serbian language area can hear the details of German-Polish relations in Nikola Vrzić’s excellent show “War Reparations and New Frontlines in the EU”:

Почетком априла изнео сам процену да ће се сукоб из Украјине проширити на Европу, и да ће Пољска бити следећа гурнута на Русију. У међувремену, појавили су се нови моменти…


Имајући у виду потпуну потчињеност Пољске Америци, апетит ка одређеним територијама у Украјини које Пољска сматра историјски својим и убрзано наоружавање, у то време изведени закључак деловао је потпуно логично. шта се онда десило? Прва важна чињеница – Немачка је такође најавила убрзано наоружавање са амбицијом да направи најјачу војску у Европи! Историјски разлози наводе све европске државе да задрхте пред овом перспективом. Параноичне реакције истог тренутка забележене су у – Варшави.

Уз вести да ће Пољској у наредним годинама стићи 1000 текнова и 600 хаубица из Јужне Кореје, као и најмодернији амерички авиони, почела је да кружи прича како пољски парламент припрема резолуцију којом се од Немачке захтева ратна одштета за штету учињену у Другом светском рату. Гласине су се показале тачним, јер је Пољска документ представила – сасвим симболично – 1. септембра. У њему се од Немачке захтева да исплати ратне репарације у вредности од 1,3 билиона долара. Пољски парламент званично је овај документ усвојио 14. септембра. Одговор Немачке био је да ствар о одштети сматра завршеном оног тренутка кад је Пољска добила Немачке источне територије након капитулације 1945. Проблем је што Пољска зазире да ће наоружана Немачка доћи поново по те територије…

Посетиоци блога са српског језичког подручја детаље немачко-пољских односа могу чути у одличној емисији Николе Врзића „Ратне репарације и нови фронтови у ЕУ“:


Duration / Трајање: 1:03:30 (Serbian language)

Reparations-snapshot.jpg


Then a confidential document appeared dated January 25, 2022, the work of the RAND Corporation (which does analytics for the Pentagon and the CIA) entitled “Weakening Germany, Strengthening the USA” which described a psychological psychological operation of the controlled collapse of Europe by causing war in Ukraine and destroying the EU engine – Germany. All this in order to cause hyperinflation and collapse the world financial system in order to implement the ‘Great Reset’ plan and the introduction of one world government. The document is only a few pages long, and you can view them here:

Онда се појавио поверљиви документ од 25. јануара 2022, дело РАНД корпорације (која ради аналитику за Пентагон и ЦИА-у) под насловом „Слабљење Немачке, јачање САД” у коме је описана психолошка операција контролисаног обрушавања Европе преко изазивања рата у Украјини и уништења мотора ЕУ – Немачке. Све то ради изазивања хиперинфлације и обрушавања светског финансијског система ради спровођења плана о ‘великом ресетовању’ и увођења светске владе. Документ има само неколико страна, и можете их видети овде:

01-90aabdd8-3514-478f-950a-e61bc385d134_960x1280.jpg

02-bcd36a42-54d4-49a2-9004-23489ca6568e_960x1280.jpg

03-3d5063c3-ee71-41f4-83fd-fee7fa5f54d3_960x1280.jpg

04-f0d95254-389d-4c7c-ab4d-ef93e0fd8efe_960x1280.jpg

05-e8f8a458-8635-430b-934c-2100dcd2db4a_960x1280.jpg

06-5c332e84-3948-4fc9-9a21-c0ec12b972fb_960x1280.jpg


The RAND Corporation immediately denied the authenticity of the document and offered as evidence the ‘real’ document dated March 6th, when the Russian special operation in Ukraine had already begun in earnest. There are several problems with this ‘evidence’:

First, when a branch of the CIA denies something, you can hardly believe it, because their job is to lie, steal and cheat:

РАНД корпорација одмах је демантовала аутентичност документа и понудила као доказ ‘прави’ документ датиран 6. марта, кад је руска специјална операција у Украјини већ увелико почела. Са овим ‘доказом’ има неколико проблема:

Прво, кад огранак ЦИА нешто демантује, тешко можете у то веровати, јер је њихов посао да лажу, краду и варају:


Duration / Трајање: 1:23 (енг.)


Second, Poland would never have dared to mention revision of the Second World War results without the support of the US.

Third – everything that has happened so far has followed the script from the first (‘fake’) document.

Fourth: On September 1st, the Vatican called on all its citizens and legal entities to transfer all their funds to the Vatican City by October 1st, 2022. Do they know something we don’t? Which will happen very soon? And what suspiciously exactly matches the 'fake' RAND document?

In addition to all that, the European Commission declared Hungary an undemocratic state, denying it further funds because of this, and Poland stepped in to defend Hungary!

Even a blind man would see that a ‘perfect storm’ is brewing that threatens to destroy Europe…

We’ll see how controlled the demolition will be, but if I were in Germany, I wouldn’t be too optimistic…Друго, Пољска се никад не би усудила да помене ревизију резултата Другог светског рата без подршке САД.

Треће – баш све што се досад дешавало, ишло је тачно по сценарију из првог (‘лажног’) документа.

Четврто: Ватикан је 1. септембра позвао све своје грађане и правна лица да до 1. октобра 2022. пребаце сва новчана средства у Ватикан. Знају ли они нешто што ми не знамо? Што ће се десити веома брзо? И што се сумњиво тачно поклапа са ‘лажним’ РАНД-овим документом?

Уз све то, Европска Комисија прогласила је Мађарску за недемократску државу ускраћујући јој даља средства због тога, а у одбрану Мађарске ступила је – Пољска!

И слепац би видео да се ствара ‘савршена олуја’ која прети да разори Европу…

Видећемо колико ће тај распад бити контролисан, али да сам у Немачкој, не бих био оптимиста…


Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:


Related links:

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djoković’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency