THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

majakovski-2.jpg
Vladimir Mayakovsky. Source / Извор: NarodniFront.org.rs


The hot war has just begun. Bearing in mind Lenin’s truism “Either revolution prevents war, or war will cause revolution”, a logical question arises: Is revolution awaiting us? And when can we expect it?


It is best to ask this question to the visionaries of those countries that had the experience of revolution. For example, the greatest revolution in the world, the October Revolution of 1917, did not come overnight. The conditions were created for a long time, many saw what was coming, but only a few dared to tell the truth.

In 1909 the poet Vladimir Mayakovsky threw THE TEN MESSAGES OF REVOLUTION into his fellow citizens’ face, for which he spent 10 months imprisoned. In 1917 the revolution during its ten days gave ten responses to the ten messages – ten responses that have altered the world. Since then ten times ten years passed by. People, is there anyone today with a message for the revolution? Or is slavery that comfortable? Is it comfortable to listen to these ten messages of revolution? Or there is but A Cloud in your Trousers?

1. THE REVOLUTION BEGINS – when people no longer accept dissatisfaction as a normal state, and you remain silent, citizens!

2. THE REVOLUTION BEGINS – when the anger of the hungry cannot be bought with the money of the full, and you are hungry, citizens!

3. THE REVOLUTION BEGINS – when the workers refuse to be slaves and take by force what belongs to them, and you remain silent, citizens!

4. THE REVOLUTION BEGINS – when moral law does not exist, and written laws are applied only to the poor, and you are the poor, citizens!

5. THE REVOLUTION BEGINS – when the state humiliates the old and arrests or expels the young, and you, citizens, are silent!

6. THE REVOLUTION BEGINS – when the government does not serve the people, but the people serves the government, and you, citizens, serve!

7. THE REVOLUTION BEGINS – when artists stop being cowards and speak out loud, while you remain silent, citizens!

8. THE REVOLUTION BEGINS – when free speech and free thought are banned, and you, citizens, are banned!

9. THE REVOLUTION BEGINS – when there is work and bread only for those who glorify and praise the emperor, and you are silent, citizens!

10. THE REVOLUTION BEGINS – when the police, army and security services are not the guardians of freedom, but the occupiers of their own people, and you are the occupied citizens!


Quite prophetic theses!

Only eight years passed from their publication to the revolution in Imperial Russia. Let's see how things are in the world today...

Рат је тек почео. Имајући у виду Лењинову истину „Или ће револуција спречити рат, или ће рат изазвати револуцију“, поставља се логично питање: Очекује ли нас револуција? И кад је можемо очекивати?


Најбоље је ово питање поставити визионарима оних држава које су имале искуство револуције. На пример, највећа револуција на свету, Октобарска револуција 1917. није дошла преко ноћи. Услови су стварани дуго, многи су видели шта се спрема, али само су ретки смели да кажу истину.

Године 1909. песник Владимир Мајаковски бацио је у лице својим суграђанима ДЕСЕТ ПОРУКА О РЕВОЛУЦИЈИ… и због тога провео десет месеци на робији. Године 1917. Револуција је, у десет дана октобра, дала десет одговора на Десет порука – десет одговора који су променили свет. Од тада је протекло десет пута по десет година. Имате ли ви какву поруку за револуцију, грађани? Или вам је удобно на робији? Или вам је удобно док слушате Десет порука о револуцији? Или имате само ОБЛАК У ПАНТАЛОНАМА?

1. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад људи више не прихватају незадовољство као нормално стање, а ви ћутите, грађани!

2. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад се бес гладних не може купити новцем ситих, а ви сте гладни, грађани!

3. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад радници одбију да буду робови и отму оно што им припада, а ви ћутите, грађани!

4. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад морални закон не постоји, а писани закони се примењују само на сиротињи, а ви сте сиротиња, грађани!

5. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад држава понижава старе, а хапси или протерује младе, а ви ћутите, грађани!

6. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад власт служи народу, а не народ власти, а ви служите, грађани!

7. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад уметници престану да буду кукавице и проговоре на сав глас, док ви ћутите, грађани!

8. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад су забрањени слободна реч и слободна мисао, а ви сте забрањени, грађани!

9. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад посла и хлеба има само за оне који цара славе и хвале, а ви ћутите, грађани!

10. РЕВОЛУЦИЈА ПОЧИЊЕ – кад полиција, војска и службе безбедности нису чувари слободе, већ окупатори сопственог народа, а ви сте окупирани грађани!


Сасвим пророчанске тезе!

Од њиховог објављивања до револуције у Царској Русији протекло је само осам година. Да видимо како ствари стоје по свету данас…


Madrid, Spain, June 26th / Мадрид, 26. јун
Anti-NATO protest / Протест против НАТО Пакта

Madrid-10060000-0aff-0242-343a-08da5788aecc_w1023_r1_s.jpg
Source / Извор: Voice of America


Netherlands, July 1st / Холандија, 1. јул
Video: Great farmers' protest / Протест пољопривредника

Holandija-2022-07-03_030108.jpg
Source / Извор: Code 17


Canada, July 2nd / Канада, 2. јул
Video: Anti-Gov protest / Протест против владе

Kanada-2022-07-03_032305.jpg
Source / Извор: Факти


Switzeland, July 3rd / Швајцарска, 3. јул
Video: Protest against Covid pass / Протест против ковид сертификата

Swiss-2022-07-03_174939.jpg
Source / Извор: Sputnik


Is there something going on in the United States? Apparently not, except in polls:

Number of Americans Willing to Take Up Arms against “Corrupt” Government Revealed

49% of Americans feel like strangers in their own country, a new poll from the Institute of Politics of the University of Chicago has revealed. It also claims that 56% of people consider their government as a corrupt institution working against them, with more than a quarter saying it may be necessary to take up arms.

The statement that “it may be necessary at some point soon for citizens to take up arms against the government” was supported by 28% of Americans, including 38% of conservatives, 36% of Republicans, 35% of Independents, and 37% of those who have guns in their homes.

Even among self-described soft Democrats, 19% said armed resistance may be necessary.

US citizens also have gripes with the press, 48% of those polled said news reporters, editors and newscasters were “trying to get their own viewpoint across,” rather than “presenting the facts with as little bias as possible.”

Да ли се нешто дешава у Сједињеним Државама? Наизглед не, осим у анкетама:

Откривен број Американаца спремних да се дигну на оружја против „корумпиране“ владе

49% Американаца осећају се као странци у својој земљи, показала је нова анкета Института за политику Универзитета у Чикагу. Такође се тврди да 56% своју владу сматра корумпираном институцијом која ради против њих, а више од четвртине каже да би можда било неопходно узети оружје у руке.

Изјаву да ће „у неком тренутку можда бити неопходно да се грађани дигну на оружје против владе“ подржало је 28% Американаца, укључујући 38% конзервативаца, 36% републиканаца, 35% независних и 37% оних који имају оружје у својим домовима.

Чак и међу самопроглашеним меким демократама, 19% је рекло да би оружани отпор могао бити неопходан.

Грађани САД такође имају замерке према штампи, 48% анкетираних је рекло да новинари, уредници и водитељи вести „покушавају да наметну своје гледиште“, уместо да „представе чињенице са што мање пристрасности“.Direct link to the document:

Chicago-2022-07-03_042737.jpg


So, what do you think, how will this end?

.

.

Шта мислите, како ће се ово завршити?

.

.

Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency