THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

Baklja_2022-08-03_11-18-34.jpg
Source / Извор: Facts.org


On Thursday, the most watched show on the Internet was followed by over 700,000 people – all of them followed the flight on FlightRadar24 of the plane with Nancy Pelosi that was supposed to land in Taiwan…


This event was presented to the global public as a spark that could cause a World War initiated with a clash between China and the United States. China reacted really harshly, but its leaders are not psychopaths who would start a war against the country with which they have the largest trade exchange in the world because of one drunken granny. It is simple – not worth it.

On the other hand, nothing will be the same after this event. Because Nancy Pelosi’s visit to the Chinese island without the consent of the home state was not carried out for the purpose of some meaningful talks, but only as a provocation to ‘restrain’ the growing Chinese power. Because, parallel to Nancy Pelosi’s visit to Taiwan, Senators Bob Menendez (D-N.J.) and Lindsey Graham (R-S.C.) submitted a bill that would have the US abandon the one-China policy. Therefore, Pelosi’s words of ‘commitment to democracy and freedom’ ring completely hollow:

У уторак најгледанији шоу на Интернету пратило је преко 700.000 људи – сви су на ФлајтРадару пратили лет авиона са Ненси Пелоси који је требало да слети на Тајван…


Овај догађај представљен је глобалној јавности као варница која би могла да изазове светски рат сукобом Кине и Сједињених Држава. Кина је заиста оштро реаговала, али њени руководиоци нису психопате да због једне пијане бабе покрену рат против државе са којом имају највећу трговинску размену на свету. Једноставно – то се не исплати.

С друге стране, после овог догађаја више ништа неће бити исто. Јер посета Ненси Пелоси кинеском острву без сагласности матичне државе и није била обављена ради неких садржајних разговора, већ само као провокација ради ‘обуздавања’ нарасле кинеске моћи. Јер, паралелно са посетом Ненси Пелоси Тајвану, сенатори Боб Менендез и Линдзи Грејем поднели су нацрт закона којом би САД одустале од политике једне Кине. Стога, Пелосине речи о 'посвећености демократији и слободи' звуче сасвим шупље:


Pelosi_2022-08-03_08-44-33.jpg


At the same time, the new Taiwanese flag that will be used after the declaration of independence is widely shared on Japanese and Taiwanese social platforms:

Истовремено, на јапанским и тајванским друштвеним платформама нашироко се дели нова тајванска застава која ће се користити после проглашења независности:

Old_2022-08-03_03-43-05.jpg
Old flag. Source / Извор: TheEternalUkrainian2

New_2022-08-03_03-43-05.jpg
New flag. Source / Извор: TheEternalUkrainian2


The American technique of provoking wars by dosing increasingly more fierce provocations is at work again, because of which Ukraine is already on fire. The Russian Federation warned that it would not tolerate the trampling of the established red lines, that it would take ‘military-technical measures‘, but ‘the Empire’ did not want to listen. A tactical response followed.

It is absolutely clear that China will have to react at some point. So, will we soon see China’s tactical response to Taiwan? According to Russian analyst Nikolai Vavilov, the nature of the Chinese empire has always been a strategic response. What does it mean?

This primarily means that China will use all other available means before resorting to military intervention. It, for example, has the widest range of possibilities to use economic sanctions against Taiwan since the island’s economy is practically integrated with China's economy. Some measures have already been taken:

1. Condemnation at the diplomatic level.
2. Started military exercises with rocket firing, including missiles potentially capable of carrying nuclear warheads, but so far with non-nuclear warheads.
3. Partial blockade of the island by exercise zones. Until at least August 8th.
4. Requirements for airlines not to fly in Taiwan airspace.
5. Suspension of the $5 billion CATL battery plant project which would create 10,000 US jobs.
6. An embargo on the supply of natural sand to Taiwan (on the island it is used for the production of cement and glass).
8. Suspension of imports from Taiwan to China of two types of fish and citrus fruits.
9. Prohibit Chinese companies from cooperating with Taiwan Democracy Foundation and Taiwan International Foundation for International Cooperation and Development.
10. In general, it can be expected that China’s main response will be on the economic field. But in general, it is obvious that current events have brought a future war over Taiwan closer.

Here we should also mention the high possibilities of China to impose an energy blockade and switching off the Internet on the island. A possible military conflict would be even more unequal than the conflict between Russia and Ukraine. The similarity is that China, like Russia in Ukraine, has no intention of inflicting blows on the population it considers its own.

Поново је на делу америчка техника изазивања ратова дозирањем све жешћих провокација, због које већ гори Украјина. Руска Федерација упозоравала је да неће толерисати гажење постављених црвених линија, да ће предузети ‘војно-техничке мере’, али ‘Империја’ није желела да слуша. Уследио је тактички одговор.

Потпуно је јасно да ће и Кина у неком тренутку морати да реагује. Хоћемо ли, дакле, ускоро видети тактички одговор Кине према Тајвану? Према руском аналитичару Николају Вавилову, у природи кинеске империје увек је био стратешки одговор. Шта то значи?

То пре свега значи да ће Кина, пре војне интервенције, искористити сва друга доступна средства. Она, на пример, према Тајвану има најшири спектар могућности коришћења економских санкција пошто је економија острва практично интегрисана са економијом Кине. Неке мере већ су предузете:

1. Осуда на дипломатском нивоу.
2. Започете војне вежбе са ракетним салвама, укључујући ракете које могу да носе нуклеарне бојеве главе, али досад са ненуклеарним пуњењем.
3. Делимична блокада острва зонама за вежбање. Бар до 8. августа.
4. Захтеви авиокомпанијама да не лете у ваздушном простору Тајвана.
5. Обустављање пројекта ЦАТЛ фабрике батерија вредног 5 милијарди долара који би отворио 10.000 радних места у САД.
6. Ембарго на снабдевање Тајвана природним песком (на острву се користи за производњу цемента и стакла).
8. Обустава увоза са Тајвана у Кину две врсте рибе и воћа.
9. Забрана кинеским компанијама да сарађују са Тајванском фондацијом за демократију и Тајванском међународном фондацијом за међународну сарадњу и развој.
10. Генерално, може се очекивати да ће главни одговор Кине бити на економском пољу. Али очигледно је да су актуелни догађаји приближили будући рат Тајвану.

Овде још треба поменути високе могућности Кине да заведе енергетску блокаду и блокаду интернета на острву. Евентуални војни сукоб био би неравноправнији од сукоба између Русије и Украјине. Сличност је што и Кина, као и Русија у Украјини, нема намеру да наноси ударе по становништву које сматра својим.

PLA drills_2022-08-03_02-40-32.jpg
PLA drills. Source / Извор: TheEternalUkrainian2


There is another important point. The 20th Congress of the Communist Party of China is to be held by the end of the year. We still don’t have the exact date, but it is an important event that takes place every five years and where the leader of the party is decided in the following period. The power struggle will force Xi Jinping and his rivals to respond to this humiliation much sooner and more radically than in a situation of undisputed leadership.

I cannot tell you whether it will be a war, a special military operation, or a complete military blockade of the island until integration, but something will undoubtedly happen very soon. The US will not allow China to protect its interests without the use of force.

The trampling of red lines will continue until China is forced to show its military power. This can be guessed from the fact that the USA is slowly leaving Ukraine. The Wall Street Journal has revealed info from their sources in Pentagon, which says that US Department of Defense is going to ask the Ukrainian government to return part of the military aid shipped to Kyiv because Taiwanese military are in urgent need of those weapons’ systems including Javelin and HIMARS MLRS. And Thomas L. Friedman confirmed in The New York Times that White House has basically threw Zelensky under the bus and ran him over…

Постоји још једна важна тачка. До краја године треба да се одржи 20. конгрес Комунистичке партије Кине. Тачан датум још увек не знамо, али то је важан догађај који се одржава сваких пет година и на коме се одлучује о лидеру партије у наредном периоду. Борба за власт натераће Си Ђинпинга и његове конкуренте да на ово понижење одговоре брже и радикалније него у ситуацији неспорног руковођења.

Не могу вам рећи хоће ли то бити рат, специјална војна операција, или потпуна војна блокада острво до интеграције, али нешто ће се, несумњиво, врло брзо десити. САД неће допустити Кини да своје интересе заштити без употребе силе.

Гажење црвених линија наставиће се све док Кина не буде приморана да покаже своју војну моћ. То се може наслутити и из чињенице да САД полако напушта Украјину. Вол Стрит Журнал открио је информацију својих извора у Пентагону, у којој се каже да ће министарство одбране затражити од украјинске владе да врати део војне помоћи испоручене Кијеву јер су хитно потребни тајванској војсци, укључујући Џавелине и ХИМАРС бацаче. А Томас Л. Фридман у Њујорк Тајмсу потврдио је да је Бела кућа у суштини гурнула Зеленског под аутобус и прегазила га…

Under the bus_2022-08-03_17-46-25.jpg

As globalist plutocracy likes to say: “Nothing personal, it’s just business!”Као што глобалистичка плутократија воли да каже: „Ништа лично, то је само посао!“
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment