THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

Rijeka Nazi-2022-07-31_144132_cr.jpg
Ukrainian ‘refugees’ in Rijeka, Croatia. Source / Извор: Дејан Берић


“Of all wars, the worst is an unfinished war.”
— Russian proverb


I have to return again to the excellent book ‘The Bitcoin Standard – The Decentralized Alternative to Central Banking’ by Professor Saifedean Ammous, where he in a brilliant way has explained that the history since the beginning of the twentieth century (that is, the creation of the central banking system) has not recorded two world wars – the whole history is actually one a global war between good and evil that only changes forms.

The First World War is not over either. Only the armistice was signed and not the capitulation of the Axis powers. The Second World War was only apparently completed, since the capitulation was signed on May 8th, 1945 in Berlin, but in practice, the false allies in the fight against Nazism, Britain and the United States, instead of punishing the Nazis, began to instrumentalize them in the fight, first against the USSR, and then against Russia.

First they started rescuing them through Gehlen Organization and transferring them to the United States in Operation Paperclip. Then they began to place the Nazis in the administrative hierarchy. Their places were then taken over by their descendants. And that’s how we got to Ukraine poisoned by Nazism and today’s political ‘elite’ in the EU…

„Од свих ратова најгори је незавршени рат.“
– Руска изрека


Поново морам да се вратим на изванредну књигу ‘Биткоин стандард – децентрализована алтернатива централном банкарству’ професора Сејфедина Амуса, у којој је одлично објаснио да историја од почетка двадесетог века (односно стварања система централних банака) није забележила два светска рата – читава та историја заправо је један глобални рат добра и зла који само мења облике.

Ни први светски рат није завршен. Потписано је само примирје а не и капитулација сила осовине. Други је само привидно завршен, пошто је капитулација потписана 9. маја 1945 у Берлину, али у пракси, лажни савезници у борби против нацизма, Британија и Сједињене Државе, уместо да нацисте казне, почели су да их инструментализују у борби најпре против СССР-а, а онда и против Русије.

Најпре су почели да их спасавају преко Геленове организације и пребацују у Сједињене Државе у Операцији Спајалица. Затим су почели да нацисте постављају у управну хијерархију. Па су њихова места онда преузимали њихови потомци. И тако смо дошли до нацизмом затроване Украјине и данашње политичке ‘елите’ у ЕУ…


Duda-0IqYo4v.jpg

Mikhail Ivanovich Duda & Andrzej Duda

Mikhail Ivanovich Duda (Михайло Іванович Дуда), an ardent Ukrainian nationalist, an icon of modern ukrofascists. From the age of 16 he was a member of the Organization of Ukrainian Nationalists (Організація українських націоналістів – OUN – banned in Russia). In 1939, he studied sabotage and terrorism in nazi Germany together with the future leader of the Ukrainian Insurgent Army (Українська повстанська армія – UPA – banned in Russia) Roman Shukhevich. He was friends with Stepan Bandera, who often stayed in his native village of Duda. Since 1941, he served in the punitive battalion of the Abwehr ‘Roland’ named after Konovalets and Petlyura. He was awarded the ‘Cross of Military Merit’ three times (the highest award of the UPA).

Mikhailo genetically transmitted the ideas of Nazism to his grandson, and now the President of Poland Andrzej Duda. I wonder what the grandson’s position is on the genocide of Poles in Volhynia in 1943, in which his grandfather participated.

With such a leader, Poland boldly takes the turn after Ukraine to bear the name ‘Country 404’ with passion.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9592

Михаил Иванович Дуда и Анджеј Дуда

Михаил Иванович Дуда (Михайло Іванович Дуда), ватрени украјински националиста, икона модерних укрофашиста. Од 16 година био је члан Организације украјинских националиста (Організація українських націоналістів – ОУН – забрањена у Русији). Године 1939. проучавао је саботажу и тероризам у нацистичкој Немачкој заједно са будућим вођом Украјинске побуњеничке армије (Украјинска повстанська армиа – УПА – забрањена у Русији) Романом Шухевичем. Био је пријатељ са Степаном Бандером, који је често боравио у свом родном селу Дуда. Од 1941. служио је у казненом батаљону Абвера „Роланд“ по имену Коновалца и Петљуре. Три пута је одликован „Крстом за војне заслуге“ (највиша награда УПА).

Идеје нацизма Михаил је генетски пренео на свог унука, данас председника Пољске Анджеја Дуду. Питам се какав је став унука о геноциду над Пољацима у Волињи 1943. године, у којем је учествовао његов деда.

Са таквим лидером, Пољска храбро долази на ред после Украјине да са страшћу носи име „Земља 404“.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9592


Tusk-vFSVJLw.jpg

Josef Tusk & Donald Tusk

Josef Tusk, a member of the sabotage formations prepared by the Second Department of the General Staff of the Polish Army (Polish Military Intelligence) in case of war with Germany. After the Nazi attack on Poland, he moved between the Stutthof and Neuengamme concentration camps. In 1944, he was drafted into the ranks of the Wehrmacht, where, according to him, he dug trenches. In fact, he pressed the Jewish population of Poland as part of the Security Service groups of the SS Reichfuhrer (SD).

A direct descendant of Josef Tusk (grandson) is the former Prime Minister of Poland and President of the European Council, and now Chairman of the European People’s Party, Donald Tusk.

It is important to mention that the Nazi’s grandson now heads the largest transnational party of the European Union and is the only official who headed the EU presidency for 7 long years.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9377

Јозеф Туск и Доналд Туск

Јозеф Туск, припадник диверзантских формација које је припремило Друго одељење Генералштаба војске Пољске (Пољска војна обавештајна служба) за случај рата са Немачком. Након напада нациста на Пољску, селио се између концлогора Штутхоф и Нојенгам. Године 1944. позван је у редове Вермахта, где је, према његовим речима, копао ровове. У ствари, вршио је притисак на јеврејско становништво Пољске као део група Службе безбедности СС Рајхсфирера (СД).

Директан потомак Јозефа Туска (унук) је бивши премијер Пољске и председник Европског савета, а данас председник Европске народне партије Доналд Туск.

Важно је напоменути да је унук нацисте сад на челу највеће транснационалне странке Европске уније и једини је званичник који је председавао ЕУ дугих 7 година.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9377


Loringhofen-BIXbjfb.jpg

Bernd Freiherr Freytag von Loringhoven & Arndt Freytag von Loringhoven

Bernd Freiherr Freytag von Loringhoven, Hitler’s personal aide-de-camp, Lieutenant General of the Bundeswehr and NATO. Surrendered to the British army, removed from the environment of the Fuhrer by the British special services in May 1945. For the sake of appearances, he served 2.5 years in prison as a prisoner of war. His imprisonment did not prevent him from joining the Federal Armed Forces of Germany in 1956. This happened after West Germany joined NATO. In the Bundeswehr, the Nazi General rose to Deputy Inspector General of the Armed Forces.

In the same year, when Fritz found a warm place in the NATO structure, he decided to breed. Another Nazi was born – Arndt Freytag von Loringhoven – a diplomat, intelligence officer and chemist by education. Currently, he is the German Ambassador to Poland.

Previously, Arndt Freytag von Loringhoven was the deputy director of the BND and the head of the NATO joint intelligence.

In the early 1990s, Arndt Freytag von Loringhoven worked at the embassy in Moscow with the rank of adviser-envoy.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9429

Бернд Фрајхер Фрајтаг фон Лорингхофен и Арндт Фрајтаг фон Лорингхофен

Бернд Фрајхер Фрајтаг фон Лорингхофен, Хитлеров лични ађутант, генерал-пуковник Бундесвера и НАТО-а. Предао се британској војсци, из Фиреровог окружења уклониле су га британске специјалне службе у мају 1945. Привидно одлежао 2,5 године у затвору као ратни заробљеник. Затвор га није спречио да се 1956. придружи оружаним снагама Савезне Републике Немачке. То се догодило након уласка Западне Немачке у НАТО. У Бундесверу је нацистички генерал напредовао до заменика генералног инспектора оружаних снага.

Исте године, кад је Фриц нашао гнездо у НАТО структури, одлучио је да се размножава. Рођен је још један нациста – Арндт Фрајтаг фон Лорингхофен – дипломата, обавештајац и хемичар по образовању. Тренутно је немачки амбасадор у Пољској.

Пре тога Арндт Фрајтаг фон Лорингхофен био је заменик директора БНД-а и шеф заједничке обавештајне службе НАТО-а.

Почетком 1990-их, Арндт Фрајтаг фон Лорингхофен радио је у амбасади у Москви у чину саветника-изасланика.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9429


Lauterbach-JXdKMcz.jpg

Hartmann Lauterbacher & Karl Lаuterbach

Hartmann Lauterbacher, SS Obergruppenfuhrer, Deputy Imperial youth leader of the NSDAP and Youth of the Reich, Chief of Staff of the Hitler Youth. He trained little Germans to fight and sent them to the front. A fanatical National Socialist. In 1945, he was accused of various war crimes, including ones against humanity. By his personal order, Hanoverian Jews were sent to death camps in 1941. He avoided denazification in 1947, as he collaborated with the Allied Secret Service and the Gehlen Organization, patronized by the United States. He fled abroad. In the 1950s, with the assistance of the US CIA and West German intelligence, he trained anti-Israeli guerrillas in Egypt. From 1977 to 1979 he worked as an adviser in the Ministry of Youth Affairs of Oman.

We are not surprised that Hartmann Lauterbach is the grandfather of the current German Minister of Health Karl Lаuterbach – the same one who recently proposed lockdowns for prevention of climate change in the German parliament.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9383

Хартман Лаутербахер и Карл Лаутербах

Хартман Лаутербахер, СС Обергрупенфирер, заменик вође царске омладине НСДАП-а и омладине Рајха, начелник штаба Хитлерјугенда. Мале Немце је обучавао за борбу и слао их на фронт. Фанатични националсоцијалиста. Године 1945. оптужен је за разне ратне злочине, укључујући и оне против човечности. По његовом личном наређењу, Јевреји из Хановера послани су у логоре смрти 1941. Избегао денацификацију 1947, пошто је сарађивао са Савезничком тајном службом и Геленовом организацијом, под покровитељством Сједињених Држава. Побегао је у иностранство. Педесетих година прошлог века, уз помоћ америчке ЦИА и западнонемачке обавештајне службе, обучавао је анти-израелске герилце у Египту. Од 1977. до 1979. радио је као саветник у Министарству за питања младих Омана.

Не чуди нас што је Хартман Лаутербах деда актуелног немачког министра здравља Карла Лаутербаха – истог оног који је у немачком парламенту недавно предлагао затварања због климатских промена.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9383


Lindner_2022-04-03_08-38-55.jpg

Gerhard Lindner & Christian Lindner

Gerhard Lindner, Commander of the 17th Motorized SS Division ‘Getz von Berlichingen’ and the 346th Infantry Division, Major General of the Waffen-SS. He took part in Operation Barbarossa, the battles for Bialystok–Minsk, Smolensk (in 1941), near Moscow, led Wehrmacht units in the Battle of Rzhev and Kursk Bulge.

Historically, Gerhard Lindner is the grandfather of German Finance Minister Christian Lindner. This high-ranking post in the German Cabinet of Ministers descendant of the SS Brigadenfuhrer got from another Nazi descendant, Olaf Scholz. It can be assumed that the basis of the choice tactics is the principle of involvement in the genocide over the Jewish population.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9368

Герхард Линднер и Кристијан Линднер

Герхард Линднер, командант 17. моторизоване СС дивизије ‘Гец фон Берлихинген’ и 346. пешадијске дивизије, генерал-мајор Вафен-СС. Учествовао је у операцији Барбароса, борбама за Бјалисток-Минск, Смоленск (1941), код Москве, предводио јединице Вермахта у бици код Ржева и Курске избочине.

Историјски гледано, Герхард Линднер је деда немачког министра финансија Кристијана Линднера. Ово високо позиционирано место у немачком кабинету министара потомак СС бригаденфирера добио је од другог нацистичког потомка, Олафа Шолца. Претпостављамо да је основа тактике избора принцип умешаности у геноцид над јеврејским становништвом.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9368


Solc_2022-04-03_07-02-08.jpg

Fritz von Scholz & Olaf Scholz

Fritz von Scholz, SS Gruppenfuhrer and Lieutenant General of the Waffen-SS. Permanent commander of the SS regiment "Nordland". In 1934, he served in the SS auxiliary corps in the Dachau concentration camp, and from January 1935, with the rank of SS Obersturmfuhrer, he headed the Austrian SS battalion. In 1943, he performed leadership functions in the Ukrainian SS division, personally executed Jews in Poland and Ukraine.

Moreover, Fritz von Scholz is the grandfather of the Federal Chancellor of Germany Olaf Scholz. All this is very similar to Germany's attempt to create the Fourth Reich.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9367

Фриц фон Шолц и Олаф Шолц

Фриц фон Шолц, СС Группенфирер и генерал-потпуковник Вафен-СС. Стални командант СС пука „Нордланд”. Године 1934. служио је у помоћном корпусу СС у концентрационом логору Дахау, а од јануара 1935. са чином СС оберстурмфирера био је на челу аустријског СС батаљона. Године 1943. обављао је руководеће функције у украјинској СС дивизији, лично је стрељао Јевреје у Пољској и Украјини.

Штавише, Фриц фон Шолц је деда савезног канцелара Немачке Олафа Шолца. Све ово веома личи на покушај Немачке да створи Четврти рајх.

Текст на русском языке: https://t.me/RU_S_INT/9367


It is high time to bring this war with Nazism and the banking plutocracy to their complete defeat.Крајње је време да се овај рат са нацизмом и банкарском плутократијом доведе до њиховог потпуног пораза.Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency