THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

End-2022-07-08_123351.jpg
Source / Извор: Bloomberg


During the 20th century, wars were still considered to begin with declarations and end with peace treaties. Those times are over…


The military department of the global empire known as the Pentagon has changed all the rules of warfare. First, it made the war official as a racket (criminal business), and with that change came new ways of ending the war.

Током двадесетог века још се сматрало да ратови почињу објавом, а завршавају се мировним уговорима. Та времена су прошла…


Војно министарство глобалне империје познато као Пентагон, променило је сва правила ратовања. Најпре је озваничило рат као рекет (злочиначки посао), а са том променом дошло је и до нових начина завршавања рата.


Duration / Трајање: 58:53


Like a racket, war became an open means of colonial enslavement of targeted states, and the ending of wars by fleeing in front of a revolted people began. So, for example, we saw Saigon in 1975 and Kabul in 2021. No peace treaty at all, no organized retreat whatsoever, the end of the war was marked by the headlong escape of Imperial troopers…

But war as a criminal business also has an element of profitability of criminal investment. The war can also end when the criminal investment becomes unprofitable. The war in Ukraine has been going on since 2014, and all the while the collective West invested in Ukronazis, hoping that this ‘investment’ would pay off after the dismemberment of the Russian Federation. Four months after the beginning of the special operation of the Russian armed forces, it is clear that the ‘investment’ was unprofitable. British Prime Minister Boris Johnson was the first to pay the price, and Bloomberg announced yesterday that the EU is suspending a loan of one and a half billion dollars to Ukraine because – it does not believe that there will be anyone left who will pay back their ‘generous’ loan with interest. The war is slowly being abandoned, but the crime remains. And the victims of their crime are innocent members of the same people around the artificially drawn border, whom no one asked if they wanted that border, or if they wanted to go to war over it.

Unfortunately, the evolution of the war that led to this way of ending, contains another element – a hybrid sequel. This will only be extinguishing the segment of hot war on the Ukrainian battlefield, but the collective West will continue its imperial policy of hybrid war because it simply cannot behave otherwise. And in its colonial madness, they are clearly ready to go to the complete self-destruction.

Therefore, it can be safely predicted that the collective West, like an incurable drug addict, will look for a new hot war in another, more profitable place. Where? The German Bundestag has just approved sending a contingent of 50 soldiers to Bosnia and Herzegovina (Serbian language).

Would you like to bet that the next ‘investment’ will break out in the Balkans?Као рекет, рат је постао отворено средство колонијалног поробљавања циљаних држава, и почело је завршавање рата бекством испред побуњеног народа. Тако смо, на пример, видели Сајгон 1975. и Кабул 2021. Никакав мировни уговор, никакво организовано повлачење, крај рата означило је безглаво бекство Империјалних војника…

Али рат као злочиначки посао има и елемент исплативости злочиначког улагања. Рат се може завршити и кад злочиначко улагање постане неисплативо. Рат у Украјини траје од 2014. и све време колективни запад је улагао у укронацисте, надајући се да ће се та ‘инвестиција’ исплатити по распарчавању Руске Федерације. Четири месеца од почетка специјалне операције руских оружаних снага, показује се да је ‘инвестиција’ била неисплатива. Први је цену платио британски премијер Борис Џонсон, а Блумберг јуче објављује да ЕУ обуставља Украјини кредит од милијарду ипо долара јер – не верује да ће остати ико ко ће њихов ‘великодушни’ кредит да врати са каматом. Рат се тиме полако напушта, али злочин остаје. А жртве њиховог злочина су недужни припадници истог народа око вештачки повучене границе, које нико није питао да ли желе ту границу, нити да ли желе да ратују око ње.

Нажалост, еволуција рата која је довела до оваквог начина завршетка, садржи још један елемент – хибридни наставак. Ово ће бити само гашење ватреног сегмента рата на украјинском бојишту, али ће колективни запад наставити своју империјалну политику хибридног рата јер једноставно другачије не уме да се понаша. И у тој колонијалној лудости очигледно је спреман да иде до потпуног самоуништења.

Стога се са сигурношћу може предвидети да ће колективни запад, попут неизлечивог наркомана, потражити нови врели рат на другом, исплативијем месту. Где то? Немачки Бундестаг управо је одобрио слање контигента од 50 војника у Босну и Херцеговину.

Желите ли да се кладите да ће следећа ‘инвестиција’ избити на Балкану?Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency