THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

No break-snapshot.jpg


NATO led by United States has trampled over all Russian red lines. We are coming to the inflection point. How will it look like?


It was not difficult to predict that the negotiations in Geneva would fail. The Empire does not know how to withdraw from a game in which it risks its own existence. That is how all empires collapsed: staring at their own ‘power’, they lost the ability to see the world realistically. However, there is another dangerous element. The current Empire is certainly aware that it cannot oppose Russia and China militarily, and that is why it is trying to push its vassals into the conflict. This is the win-win situation for the Empire: Either the vassals will bite a big chunk of their biggest opponents, or the Empire will rise again on the sale of weapons to the vassals, and on the renewal of their destroyed states. This indicates another imminent destruction of the Europe and its Union, as we described in the previous text entitled “THE WAR: A Psychopath Contest”. Let’s see how the scenario develops…

Russia has provided the NATO pact with a clear and unambiguous list of demands for the withdrawal of troops and military equipment from the countries of Eastern Europe into which the Empire stepped after the fall of the Soviet Union, directly endangering the territorial security of the World’s largest country. NATO treated the demands as an ultimatum, upping the ante to the unprecedented highs. Troops in Eastern Europe have been put on standby, a new accumulation of warships, fighter planes has begun, as well as the delivery of deadly weapons to Ukraine. Then began the withdrawal of diplomatic staff from the United States and United Kingdom from Ukraine, and again, as in the case of withdrawal from Kabul, without informing NATO allies.

Naturally, Russian diplomacy assessed this move as an announcement of war provocation. And here we come to the key question, which was of most interest to Western journalists at the press conference held by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov: what will Russia do if the United States and NATO reject its demands? The first part of the Russian response arrived in the late evening hours of January 22nd:

Сједињеним Државама предвођени НАТО прегазио је све руске црвене линије. Долазимо до тачке прелома. Како ће то изгледати?


Није било тешко предвидети да ће преговори у Женеви пропасти. Империја не уме да се повуче из игре у којој ризикује сопствено постојање. Тако су све империје и пропадале: загледане у сопствену ‘моћ’ изгубиле су способност реалног сагледавања света. Међутим, постоји ту још један опасан елемент. Садашња империја свакако је свесна да војно не може да се супротстави Русији и Кини, и баш зато покушава да у сукоб гурне своје вазале. То је ситуација у којој империја свакако добија: Или ће вазали начети највеће противнике, или ће се империја поново уздићи на продаји наоружања вазалима, и на обнови њихових разорених државица. То указује на скорашње разарање Европе и њене Уније онако како смо то описали у претходном тексту под насловом „РАТ: Конкурс за психопату“. Да видимо како се сценарио развија…

Русија је НАТО пакту испоставила јасан и недвосмислен списак захтева о повлачењу трупа и војне опреме из држава источне Европе у које је империја упала после пада Совјетског Савеза, директно угрожавајући територијалну безбедност највеће државе на свету. НАТО је захтеве третирао као ултиматум, подижући улог до крајњих граница. Трупе на истоку Европе стављене су у приправност, почело је ново гомилање ратних бродова, ловачких авиона, као и испорука смртоносног наоружања Украјини. Затим је почело повлачење дипломатског особља САД и Велике Британије из Украјине, и то поново, као и у случају повлачења из Кабула, без обавештавања НАТО савезника.

Сасвим природно, руска дипломатија овај потез проценила је као најаву ратне провокације. И ту долазимо до кључног питања, које је иначе највише занимало западне новинаре на конференцији за штампу коју је одржао руски министар спољних послова Сергеј Лавров: шта ће Русија предузети уколико САД и НАТО одбију њене захтеве? Први део одговора стигао је у касним вечерњим сатима 22. јануара:

TASS-2022-01-24_153508.jpg

Венецуела спремна да пружи војну помоћ Русији у случају заоштравања односа са САД


At about the same time as this news was published, it was also confirmed that the head of the German navy, Vice Admiral Kay-Achim Schöenbach, had to withdraw after a quite reasonable and realistic statement that Crimea is Russian. The way in which the corporate media and globalist wardens attacked him shows two things: First, that there are still people in the German army who understand the situation and it is clear to them where all this is leading. Another, very worrying thing is that these reasonable people can never survive in positions where war and peace are decided. This means that globalist psychopaths are coming to all the leading positions ready for anything, again as described in the previously mentioned text “THE WAR: A Psychopath Contest”.

At the same time, it is noticeable that Germany has distanced itself from the delivery of weapons to Ukraine, as well as that it has blocked the possibility of Russia being expelled from the SWIFT payment system. Obvious disagreements among NATO members over Russia’s policy have forced United Kingdom to create its own axis of the most extreme states that will bear the brunt of Russian counterattack following the expected NATO provocation:

Отприлике у исто време кад је објављена ова вест, потврђено је да је командант немачке морнарице, вице-адмирал Кај-Аким Шонбах морао да се повуче после сасвим разумне и реалне изјаве да је Крим руски. Начин на који су се корпоративни медији и глобалистички редари обрушили на њега показује две ствари: Прво, да и у немачкој војсци још има људи који разумеју ситуацију и јасно им је куда све ово води. Друга, веома забрињавајућа ствар јесте да ти разумни људи никако не могу опстати на позицијама где се одлучује о рату и миру. То значи да на сва водећа места долазе глобалистичке психопате спремне на све, опет онако како је описано у претходно поменутом тексту „РАТ: Конкурс за психопату“.

Истовремено, уочљиво је да се Немачка дистанцирала од испорука наоружања Украјини, као и да је блокирала могућност да Русија буде избачена из платног система СВИФТ. Очигледна неслагања међу НАТО чланицама око политике према Русији приморале су Велику Британију да направи сопствену осовину најекстремнијих држава које ће поднети терет руског контраудара након НАТО провокације:So, the first phase of culling and shearing sheeple is coming to an end. We are now entering the phase of eliminating the responsibility of the organizers of this global crime. Something like that requires a much stronger fear than the one caused by this common cold. And what could be more terrible than nuclear war? Pure despair with which NATO is rushing to create a provocation, clearly shows what will happen. Who will remember Soros, Schwab, Gates, Fauci, Tedros… when something big explodes?

Therefore, very soon expect fireworks like you have never seen before…Дакле, прва фаза клања и стрижења оваца ближи се крају. Сад прелазимо у фазу елиминисања одговорности организатора овог глобалног злочина. За тако нешто потребан је много јачи страх од оног који је изазвала ова прехлада. А шта би могло бити страшније од нуклеарног рата? Чист очај којим НАТО жури да изазове провокацију, јасно показује шта ће се десити. Ко ће се – кад нешто експлодира – сетити Сороша, Шваба, Гејтса, Фаучија, Тедроса…?

Зато, очекујте ускоро ватромет какав досад нисте видели…Never forget that Julian Assange was one of those who took off the mask from the corrupted political system in the U.S.


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War

THE WAR: OPCW or Destruction of the International Law

THE WAR: Wrong Learned Lessons

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

THE WAR: China Defends Sovereignty

TRADE WAR: Burning Down the Planet

THE WAR: Monkey Wrench Out of the U.S. Policy

TRADE WAR: The Law of Unintended Consequences

THE WAR: Cyber War

THE WAR: The Final Step — Attacking Iran

THE WAR: The Glory of the American Experiment

THE WAR: Nuclear Tripwire

THE WAR: India and Pakistan Adds to the Rising Chaos

THE WAR: Expansion

THE WAR — FAR EASTERN FRONT: Operation Huawei

THE WAR: The Thucydides Trap

THE WAR: Defining the Battlefield

Eisenhower's military industrial complex speech

THE WAR: Corporate Media Wants Blood!

THE WAR: Peace is Not Good for Business!

THE WAR: Deadly Corporate Media Blindness!

THE WAR: Holding World a Hostage!

THE WAR: US vs China — Raising the Stakes!

THE WAR: US vs China — Trade War Retaliation!

THE WAR: US vs China — A Chances of HOT War!

THE WAR: US vs China — Trade War!

COMING EVENTS: Firm Steps to WWIII

Empire of Everlasting War


* * *

Sport is Politics:

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic SwindleHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardUniversal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments