THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

TG EL7-2022-04-11_021550.jpg
Source / Извор: TG LA7 Italy


“What is thy name?”
“Part of that Power, not understood,
Which always wills the Bad,
and always works the Good.”
— J. W. von Goethe, Faust


Evil is seductive, but incapable of ruling permanently. It cannot last because it contains the seeds of self-destruction from the very beginning. The evil plan to establish a New World Order and a central World government cannot succeed because the worst people are engaged in its establishment. Their moral and/or intellectual shortcomings make them incapable of any creativity. They are only capable of doing damage, and on that fundament it has never been possible to establish any stable and prosperous system.

A real example is the globalist manipulation of Ukraine. Taking it over in the coup and turning that country against Russia required bringing to power people according to the criterion of the highest immorality. The highlight of that negative selection is the presidential actor, comedian who became famous for playing the piano with his genitals, for corruption revealed in ‘Pandora’s papers’ and for establishing an open Nazi regime – here is a screenshot from a prayer in Borodyanka where foreign reporters filmed members of the Ukrainian state security service (SBU) with Nazi insignia of SS-Galizien:

„А како ти је име?“
„Део сам оне силе која вазда
жели да твори зло
а увек добро сазда.“
— Ј. В. фон Гете, Фауст


Зло је заводљиво, али неспособно да трајно влада. Трајати не може јер од самог почетка садржи семе самоуништења. Зли план успостављања новог светског поретка и централне светске владе не може успети јер су на његовом успостављању ангажовани најгори људи. Њихови морални и/или интелектуални недостаци онеспособљавају их за било какво стваралаштво. Они су способни једино да чине штету, а на томе никад није било могуће успоставити било какав стабилан и просперитетан систем.

Прави пример је глобалистичка манипулација Украјином. Преузимање државним ударом и окретање те земље против Русије захтевало је довођење на власт особа најнижег морала. Врхунац те негативне селекције је председнички глумац, комедијаш који је постао познат по свирању клавира полним органом, корупцији откривеној у ‘Пандориним папирима’ и увођењу отворено нацистичког режима – ево фотографије са молебана у Бородјанки где су страни репортери снимили припаднике украјинске државне службе безбедности (СБУ) са нацистичким ознакама СС-Галиције:

Galizien_2022-04-10_11-33-10.jpg
Source / Извор: The Sun


Even worse: the clown president appointed by the Empire, actively promotes Nazism. The latest scandal was him appearing in the Greek parliament together with the Nazi from Azov:

Још горе: пајац кога је Империја именовала председником, активно промовише нацизам. Најновији скандал био је наступ у грчком парламенту са нацистом из Азова:

Zel-Az-maxresdefault.jpg


Zelensky brings shocking guest speaker to Greek Parliament performance.
Duration / Трајање: 16:58


Zero Hedge: Major Row In Greek Parliament After Zelensky Features Neo-Nazi Azov Fighters In Address


Unfortunately, there are worse things than this. The negative selection by which a group of ‘young leaders’ was selected in the EU and a criminal Nazi group was brought to power in Ukraine, lowered the level of intellect to the creatures such as Bernard Henri Levy and Vitaliy Klitschko. Such a ‘brain trust’ not only does not know how to solve anything, but is not able to think of any way out of the situation. They are only there to carry out the orders of globalists.

But there is worse than this. In the absence of ‘brains’, criminal provocations are usually the work of Nazi fools who do not even know how to make a proper criminal propaganda. The last bloody example is the attack with the Tochka-U missile on the railway station in Kramatorsk. First of all, the news was that 'the Russians bombed the station with the Iskander projectile', which was quickly withdrawn even by Kiev because Iskander and Tochka-U are so different that it is not difficult for an amateur to say that Iskander did not fell on Kramatorsk but Tochka-U, in possession of the Ukrainian army only. Even that is not all. Western journalists released at the crime scene filmed the remains of the missile in detail. Italian television TG LA7 recorded in detail the remains of Point-U from Kramatorsk and showed – the serial number. That number (Sh91579) reveals that it belonged to the 13th Missile Brigade of the Armed Forces of Ukraine, and thus the responsibility for at least 52 deaths can be determined quite precisely!

Нажалост, и од овога има горе. Негативна селекција којом је пробрана група ‘лидера’ у ЕУ и уведена злочиначка нацистичка групацију на власт у Украјини, спустила је ниво интелекта на креатуре као што су Бернар Анри Леви и Виталиј Кличко. Такав ‘труст мозгова’ не само да ништа не уме да реши, већ није у стању да смисли било какав излаз из ситуације. Они су ту само да спроводе наређења глобалиста.

Али и од овога има горе. У недостатку ‘мозгова’ злочиначке провокације обично су дело нацистичких безумника који не умеју ни да режирају злочин како треба. Последњи крвави пример је напад ракетом Точка-У на железничку станицу у Краматорску. Најпре је вест била да су ‘Руси бомбардовали станицу пројектилом Искандер’, што је брзо чак и Кијев повукао јер се Искандер и Точка-У толико разликују да ни аматеру није тешко да каже како на Краматорск није пао Искандер, него Точка-У коју поседује само Украјинска војска. Ни то није све. Западни новинари пуштени на место злочина детаљно су снимили остатке ракете. Италијанска телевизија ТГ ЛА7 снимила је детаљно остатке Точке-У из Краматорска и показала – серијски број. Тај број (Ш91579) открива да је она припадала 13. ракетној бригади оружаних снага Украјине, те се тиме може сасвим прецизно утврдити одговорност за најмање 52 жртве!

Tochka_2022-04-09_14-53-03.jpg
Source / Извор: TG LA7 Italy


The world we knew before the Coronavirus Hoax no longer exists, and it is no longer possible to judge those responsible for this massacre in the usual way. This kind of evil can no longer be suppressed by democratic means, because democracy no longer exists.

Such a thing requires a Special Operation…Свет који смо познавали пре коронапреваре више не постоји, и више није могуће на уобичајени начин судити одговорнима за овај масакр. Овакво зло више се не може сузбити демократским средствима, јер демократије више нема.

За тако нешто потребна је специјална операција…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency