THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

border-wall_hpMain_20210416-230335_4x3t_992.jpg
Source / Извор: ABCnews


In just a few days, a new ‘iron curtain’ is being created before our eyes, and again the nations will have to decide which side they will be on…


From the moment a special Russian operation to clean up NATO infrastructure began in Ukraine, all corporate media remembered the suffering of the innocent Ukrainian people. They were nowhere to be found for eight years while the regime in Kiev, using openly Nazi battalions, killed its own citizens in Donbas. When I say openly Nazi – it’s because they brag about it:

!

У свега неколико дана, пред нашим очима ствара се нова ‘гвоздена завеса’ и опет ће народи морати да се опредељују с које стране ће бити…


Од тренутка кад је у Украјини започела специјална руска операција чишћења НАТО инфраструктуре, сви корпоративни медији сетили су се страдања недужног украјинског народа. Нигде их није било осам година док је режим у Кијеву користећи отворено нацистичке батаљоне, убијао сопствене држављане у Донбасу. Кад кажем отворено нацистичке – то је зато што се они тиме хвале:


ukrajina2.jpg
Azov Battalion. Source / Извор: logicno.com

Nacista-iz-Ukrajine-854x584.jpg
Azov Battalion. Source / Извор: logicno.com


They openly celebrate Nazi collaborator Stepan Bandera, who is responsible for concentration camps and horrific crimes against Jews, Poles and Russians during World War II, and whose Nazi salute – ‘Glory to Ukraine – Glory to Heroes!’ – the so-called ‘democratic’ Maidan Ukraine introduced in official use in 2018!

Они отворено славе нацистичког сарадника Степана Бандеру, који је одговоран за концентрационе логоре и стравичне злочине над Јеврејима, Пољацима и Русима током Другог Светског Рата, а чији је нацистички поздрав – ‘Слава Украјини – Херојима слава!’ – такозвана ‘демократска’ мајданска Украјина увела у званичну употребу 2018. године!It is true that since Maidan in 2014, Ukraine has become a playground for the so-called corruption. ‘Deep states’, the highest representatives of the Empire of Lies, led by Joe Biden, and for the simultaneous construction of NATO infrastructure with the aim of attacking Russia. Here’s a text and a video with Serbian subtitle:

Истина је да је Украјина од Мајдана 2014. године постала игралиште за корупцију тзв. ‘дубоке државе’, највиших представника Империје лажи, са Џоом Бајденом на челу, и за истовремену изградњу НАТО инфраструктуре са циљем напада на Русију. Ево видеа са српским титлом:


How Bidens have plundered Ukraine. Duration / Трајање: 34:45

Potrosenko-2022-03-02_020156.jpg
Source / Извор: New York Post


Scott Ritter was an intelligence officer in the United States Marine Corps. He served in this capacity for about 12 years. He served as the lead analyst for the Marine Corps Rapid Deployment Force concerning the Soviet invasion of Afghanistan and the Iran–Iraq War. He is a former United Nations weapons inspector in Iraq from 1991 to 1998. He later became a critic of United States foreign policy in the Middle East. Prior to the invasion of Iraq in March 2003, Ritter stated that Iraq possessed no significant weapons of mass destruction (WMD) capabilities, becoming according to The New York Times "the loudest and most credible skeptic of the Bush administration’s contention that Hussein was hiding weapons of mass destruction.

As a former intelligence officer he is more than qualified to explain to you in under 10 minutes:

• history of Nazi Ukraine
• how the CIA financed and managed the Nazis in Ukraine
• Orange Revolution 2004
• Maidan 2014
• who burned Russians alive in Donbas
• The Minsk agreement and why it has not been implemented.

Скот Ритер био је обавештајац у морнаричком корпусу Сједињених Држава. У овом својству служио је око 12 година. Био је водећи аналитичар за Снаге за брзо распоређивање маринаца у вези совјетске инвазије на Авганистан и иранско-ирачког рата. Он је бивши инспектор Уједињених нација за оружје у Ираку од 1991. до 1998. Касније је постао критичар спољне политике Сједињених Држава на Блиском истоку. Пре инвазије на Ирак у марту 2003. године, Ритер је изјавио да Ирак не поседује значајне капацитете оружја за масовно уништење (ВМД), поставши према Њујорк тајмсу „најгласнији и најверодостојнији скептик тврдње Бушове администрације да Хусеин крије оружје масовног уништења.“

Као бивши обавештајац, он је више него квалификован да вам објасни за мање од 10 минута:

• историјат нацистичке Украјине
• како је ЦИА финансирала и управља нацистима у Украјини
• наранџаста револуција 2004.
• Мајдан 2014.
• ко је спаљивао живе Русе у Донбасу
• Мински споразум и зашто није имплементиран.Duration / Трајање: 9:14
(English language, Serbian subtitle – преведено на српски)

Ritter-2022-03-02_133629.jpg
Source / Извор: code17tv/Telegram


Full Interview here / цео интервју
Duration / Трајање 1:09:38 (енг)


And so, in the opening of the great war we have a psychopathic financial plutocracy that tries to lead us to a binary choice of a side Iron Curtain: on the one side is their New World Order, the Great Reset, their totalitarian states bombing with impunity all over the world, holding imprisoned Julian Assange because has revealed the truth about them and revoking all your God-given freedoms and rights, their Nazi detachments that kill with impunity anyone who opposes the New World Order, their media that keep you in fear and censor you, screaming about the violation of Ukraine’s sovereignty while they were gladly destroying and dividing Vietnam, Korea, FR Yugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, Sudan, Yemen and many other countries, their banks that rob you, their Big Pharma mobster corporations that will kill you… and opposite to this demonic crowd drenched into crime and corruption is – Vladimir Putin.

Somehow, I have no dilemma which side to choose

И тако, у отварању великог рата имамо психопатску финансијску плутократију која покушава да нас наведе на бинарни избор стране гвоздене завесе: на једној страни њихов Нови Светски Поредак, велико ресетовање, њихове тоталитарне државе које некажњено бомбардују свуд по свету, које држе утамниченог Џулијана Асанжа јер је разоткрио истину о њима и укидају вам све Богом дане слободе и права, њихови нацистички одреди који некажњено убијају сваког ко се супротстави Новом Светском поретку, њихови медији који вас држе у страху и цензуришу, који вриште о повреди суверенитета Украјине а сами су радо разарали и делили Вијетнам, Кореју, СР Југославију, Ирак, Авганистан, Либију Сирију, Судан, Јемен и многе друге државе, њихове банке које вас пљачкају, њихове фармакомафијашке корпорације које ваш убијају… а насупрот овој демонској гомили огрезлој у злочин и корупцију је – Владимир Путин.

Некако немам дилему за кога да се определим.


Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War

THE WAR: OPCW or Destruction of the International Law

THE WAR: Wrong Learned Lessons

THE WAR: China Defends Sovereignty

TRADE WAR: Burning Down the Planet

THE WAR: Monkey Wrench Out of the U.S. Policy

TRADE WAR: The Law of Unintended Consequences

THE WAR: Cyber War

THE WAR: The Final Step — Attacking Iran

THE WAR: The Glory of the American Experiment

THE WAR: Nuclear Tripwire

THE WAR: India and Pakistan Adds to the Rising Chaos

THE WAR: Expansion

THE WAR — FAR EASTERN FRONT: Operation Huawei


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency