THE WAR: Ukrainian Gambit [eng/срп] РАТ: Украјински гамбит

Putin-photo_2022-02-21_22-11-38.jpg


“If you see you can’t avoid a conflict, strike first”
— Vladimir Vladimirovich Putin, President of the Russian Federation


The collective West, which really consists of five Anglo-Saxon-speaking countries (five eyes and ears) of the American colonies in Europe and one Far Eastern country gathered in the NATO pact, has opened a dangerous Ukrainian gambit against Russia. The great ‘chess game’ started in 2014 with a coup in Kiev, and the long torture of the people in Donbas, who refused to recognize the government brought by the coup, ended yesterday – the Russian Federation recognized the independence of Donetsk and Luhansk Republic. At that moment, a collective scream was heard from the West…

The Ukrainian gambit wished for the beginning of the war on this day (February 22, 2022), after which a ‘joint action’ of the Empire’s EU vassals would follow. However, instead of the much-announced military action, Putin took political action. Ukrainian gambit declined. Now what? When a gambit is played, then we can’t stop. The initiative must make up for the loss. You know, when you ride a tiger, there is no stopping. A new set of sanctions against Russia immediately followed for violating the sovereignty of states and violating international law. And all this is with a strait face repeated by NATO clowns who bombed Libya, Syria, Iraq, Yugoslavia, and snatched 17% of the territory from Serbia in violation of United Nations Security Council Resolution 1244, which clearly states that Kosovo and Metohija is part of Serbia and which they voted for!

Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2,

Reaffirming the call in previous resolutions for substantial autonomy and meaningful self-administration for Kosovo,”

The collective West is taking the initiative through provocations that have been progressively more severe. It started with piling up NATO troops, ammunition and weapons to Ukraine, then Ukraine seeking NATO membership which is a red line for Russia, then continued by rejecting the Minsk agreements, bombing Donbas with piled up weapons, and finally Zelensky threatened to reject the Budapest Memorandum and equip the country with nuclear weapons. The collective West obviously desperately needs a big war. But now comes the point:

That war is aimed at destroying not Russia but – Europe!

Russia is an economically self-sufficient and militarily untouchable superpower. All sanctions against Russia are useless. They are practically aimed at crippling the economic potential of the EU, destroying the financial system and rebuilding the Empire on those ruins – as in the two previous world wars. Let’s look at the example of Nord Stream 2. Thanks to the Ukrainian gambit, the German government has stopped the license for this strategically important gas pipeline, and now we will see how Germany will heat up and start its economy – and at what price. Let us recall how Brandon… Biden promised to interrupt Nord Stream 2 at a press conference in front of his guest from Germany!

„Ако не можеш да избегнеш сукоб, удри први“
— Владимир Владимирович Путин, председник Руске Федерације


Колективни Запад, који се реално састоји од пет држава англосаксонског говорног подручја (петоре очију и ушију) Америчких колонија у Европи и једне далекоисточне државе окупљених у НАТО пакт, заиграо је опасан Украјински гамбит против Русије. Шаховска партија почела је још 2014. године превратом у Кијеву, а дуго мучење народа у Донбасу, који је одбио да призна власт доведену превратом, завршено је јуче – Руска Федерације признала је независност Доњецка и Луганске Републике. У том тренутку са Запада чуо се колективни врисак…

Украјински гамбит прижељкивао је почетак рата за данашњи дан (22. 2. 2022.) после кога би уследила ‘заједничка акција’ ЕУ вазала. Међутим, Путин је уместо много најављиване војне акције, предузео политичку акцију. Одбијени украјински гамбит. Шта сад? Кад се игра гамбит, онда се не сме стати. Иницијативом се мора надокнадити губитак. Знате већ, кад јашете на тигру, нема стајања. Одмах је уследио нови сет санкција Русији због кршења суверенитета држава и повреде међународног права. И све то понављају озбиљног лица НАТО кловнови који су бомбардовали Либију, Сирију, Ирак, Југославију, и од Србије откинули 17% територије кршећи резолуцију Савета Безбедности Уједињених Нација 1244 која јасно каже да је Косово и Метохија део Србије и коју су сами изгласали!

Потврђујући приврженост свих држава чланица суверенитету и територијалном интегритету Савезне републике Југославије и осталих држава у региону, како је постављено у Хелсиншком завршном документу и Додатку 2,

Потврђујући захтев из претходних резолуција за значајном аутономијом и знатном самоуправом за Kосово,“

Колективни Запад иницијативу остварује провокацијама које су прогресивно биле све грубље. Почело је довлачењем у Украјину НАТО трупа, муниције и наоружања, тражењем чланства у НАТО, што је за Русију црвена линија, затим се наставило одбацивањем Минских споразума, бомбардовањем Донбаса довученим наоружањем и на крају је Зеленски запретио одбацивањем Будимпештанског меморандума и опремањем државе нуклеарним наоружањем. Колективном Западу очигледно је очајнички потребан велики рат. Али сад долази поента:

Тај рат усмерен је на уништење не Русије већ – Европе!

Русија је економски самодовољна, а војно-технолошки недодирљива суперсила. Све санкције против Русије су бескорисне. Оне су практично усмерене на осакаћење привредног потенцијала ЕУ, рушење финансијског система и поновно уздизање Империје на тим рушевинама – као и у два претходна светска рата. Погледајмо пример Северног Тока 2. Захваљујући Украјинском гамбиту, Немачка влада стопирала је дозволу за тај стратешки важан гасовод и сад ћемо видети чиме ће се Немачка грејати и покретати своју привреду – и по којој цени. Подсетимо се како је Брендон… Бајден обећао прекидање Северног тока 2 на конференцији за штампу пред Немачким гостом!


Duration / Трајање: 3:42


The people in Donbas celebrated the long-awaited decision of the Russian Federation:

Народ је у Донбасу славио дуго очекивану одлуку Руске Федерације:However, Gambit does not mean that the Empire will be satisfied with a mere intersection between Europe and Russia. Gambit means that material is sacrificed to win. And the Empire needs war at all costs to win. The fact that in that game Empire could also lose, will not stop it.

So expect this aggravation to be another, very serious step towards a great war.Гамбит међутим не значи да ће се Империја задовољити пуким пресецањем између Европе и Русије. Гамбит значи да се материјал жртвује за победу. А Империји за победу треба рат по сваку цену. И неће је спречити чињеница да се у тој игри може и изгубити.

Зато очекујте да ово заоштравање буде још један, врло озбиљан корак ка великом рату.Never forget that Julian Assange was one of those who took off the mask from the corrupted political system in the U.S.


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War

THE WAR: OPCW or Destruction of the International Law

THE WAR: Wrong Learned Lessons

THE WAR: China Defends Sovereignty

TRADE WAR: Burning Down the Planet

THE WAR: Monkey Wrench Out of the U.S. Policy

TRADE WAR: The Law of Unintended Consequences

THE WAR: Cyber War

THE WAR: The Final Step — Attacking Iran

THE WAR: The Glory of the American Experiment

THE WAR: Nuclear Tripwire

THE WAR: India and Pakistan Adds to the Rising Chaos

THE WAR: Expansion

THE WAR — FAR EASTERN FRONT: Operation Huawei


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
13 Comments