The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Nice-citat2-2022-04-14_222551.jpg


Many times throughout history, ‘sages’ have appeared who abolished God. But it has never been done so aggressively as today…


For example, in the worst part of his philosophy – insisting on materialism – Karl Marx ruled out the possibility of the existence of God. And it is precisely these worst things in his worldview that liberal-capitalism has adopted in its Globalist conquest.

In 1886, in his work entitled Die fröhliche Wissenschaft (The Gay Science), Friedrich Nietzsche formulated his attitude towards God in a much more radical way:

“God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it?”

The unfortunate man ended up in a mental institution, and in 1900, at the very entrance to the bloody and godless 20th century, God proclaimed Nietzsche’s death…

The greatest problem of today’s society is that modern unfortunates are not yet mentally institutionalized – and instead, they have a huge influence. So huge that they no longer feel the need to hide their Satanism, but, moreover, they actively promote it!

The most obvious (but by no means the only) example is Yuval Noah Harari, often referred to as “the prophet.” He a the Israeli vegan, openly gay, pro-transhumanist who is obsessed with rejecting the God of his fathers and turning humans into gods. He is the lead advisor to Klaus Schwab and is praised by Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Silicon Valley, the New York Times, TED, Stanford, Harvard, the World Economic Forum, James Corden, Natalie Portman, etc.) According to World Economic Forum luminary and historian Yuval Noah Harari, the transition to “digital dictatorships” will have a “big watershed” moment once governments start using “surveillance under the skin.” Harari speaks at the World Economic Forum at Davos, New York Times, Stanford, TED, and TimesTalks… Look what he has to say about God:

“God is DEAD, it just takes a while to get rid of the body”

Много су се пута током историје јављали ‘мудраци’ који су укидали Бога. Али никад то није рађено тако агресивно као данас…


На пример, Карл Маркс је у најгорем делу своје филозофије – у инсистирању на материјализму – искључио могућност постојања Бога. И управо те најгоре ствари у његовом виђењу света усвојио је либерал-капитализам у свом глобалистичком походу.

Године 1886. у свом делу под насловом „Die fröhliche Wissenschaft“ (Весела наука) Фридрих Ниче формулисао је став према Богу на много радикалнији начин:

„Бог је мртав. Бог остаје мртав. И ми смо га убили. Како да утешимо сами себе, убице над убицама? Оно што је било најсветије и најмоћније од свега што је свет досад поседовао искрварило је под нашим ножевима: ко ће обрисати ову крв са нас? Каква нас вода од овога може опрати? Какве ћемо празнике покајања, какве свете игре морати да измислимо? Није ли величина овог чина превелика за нас? Зар не треба сами да постанемо богови само како бисмо изгледали достојни тога?“

Несрећник је завршио у менталној институцији, а године 1900, на самом улазу у крвави и безбожни 20. век, Бог је прогласио Ничеову смрт…

Највећи проблем данашњег друштва је у томе што су савремени несрећници још увек на слободи – и уз то још располажу огромним утицајем. Толико великим да више не осећају потребу да крију свој сатанизам, него га, штавише, активно промовишу!

Најочигледнији (али никако једини) пример је Јувал Ноа Харари, често називан „пророком“. Он је Израелац, вегетаријанац, отворени хомосексуалац, про-трансхуманиста опседнут одбацивањем Бога својих очева и претварањем људи у богове. Водећи је саветник Клауса Шваба, а хвале га Барак Обама, Марк Закерберг, Бил Гејтс, Силицијумска долина, Њујорк тајмс, ТЕД, Станфорд, Харвард, Светски економски форум, Џејмс Корден, Натали Портман итд.) Према том ‘просветљенику’ и историчару Светског економског форума, прелазак на „дигиталну диктатуру“ имаће „велику прекретницу“ кад владе почну да користе „надзор испод коже“. Харари има реч на Светском економском форуму у Давосу, у Њујорк тајмсу, на Станфорду, ТЕД-у и Тајмсу… Погледајте шта он има да каже о Богу:

„Бог је МРТАВ, треба нам још неко време да се отарасимо леша“
Duration / Трајање: 6:06

Satanism-2022-04-13_123711.jpg


And in the video below, he explains why Covid-19 was critical to legitimize total biometric surveillance:

А у доњем видеу он објашњава зашто је ковид-19 био неопходан да се легитимише потпуна биометријска контрола:


Duration / Трајање: 7:15

Satanista-2022-04-15_012529.jpg


The world is really overpopulated with such satanic characters. Fortunately, the Russians have started an operation to clean the planet of that scum. The peoples of Europe will have to continue the cleansing on their territory before the ‘Great Reset’ causes irreparable damage on them.

It is true that even if God did not exist – he should be invented again to control those who seek to control humanity. Fortunately, there is no need to start all over again. Faith alone is enough.

And God will, as ever before, prepare the biggest and most unpleasant surprise for Satanists…Свет је заиста пренасељен оваквим сатанистичким сподобама. Срећом, Руси су започели операцију чишћења планете од тог отпада. Народи Европе мораће сами да наставе чишћење на својој територији пре него што им ‘велико ресетовање’ не нанесе непоправљиву штету.

Истина је да чак и у случају ако Бог не би постојао – требало би га измислити ради контроле оваквих који теже да контролишу човечанство. Срећом, нема потребе да било шта изнова започињемо. Довољна је само вера.

А Бог ће, као и увек досад, сатанистима припремити највеће и најнепријатније изненађење…
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у СмедеревуArchived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency