Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Sergej Lavrov i Vang Ji.jpg
Sergej Lavrov and Wang Yi. Source / Извор: Sputnik/AFP


Yesterday, Russia and China’s Foreign Ministers Sergey Lavrov and Wang Yi met in Tunxi city to discuss their countries’ aims to establish a multipolar, fair, and democratic world order”. Good. But there are some bad news as well…


As you can see in the cover picture, the meeting in China took place in full compliance with the Coronavirus Hoax protocol. That is a very ominous sign from the East. In the West, Coronavirus Hoax has already been legalized, and this was confirmed in the most scandalous way by the German Federal Constitutional Court. Namely, the highest German court recognized that vaccines against Covid-19 are harmful, even fatal, but – it agrees with the mandatory vaccination! Unbelievable, but true!

Министри спољних послова Русије и Кине Сергеј Лавров и Ванг Ји састали су се јуче у граду Тунсију да разговарају о циљевима својих земаља да успоставе мултиполарни, поштен и демократски светски поредак. Добро. Али има и лоших вести…


Као што можете видети на насловној слици, састанак у Кини протекао је у потпуности уз поштовање протокола коронапреваре. То је врло лош знак са истока. На западу, коронапревара већ је легализована, и то је на најскандалознији начин потврдио немачки Савезни Уставни суд. Наиме, највиши немачки суд признао да су вакцине против ковида-19 штетне, чак и фаталне, али се са обавезном вакцинацијом – слаже! Невероватно!


imgpsh_fullsize_anim.png
Source / Извор: bundesverfassungsgericht.de


“If the temporary injunction is not granted and the constitutional complaint is later successful, the disadvantages resulting from the application of the challenged regulations are of particular importance. If those affected comply with the obligation to provide evidence imposed on them in Section 20a (2) sentence 1 IfSG and consent to vaccination, this triggers physical reactions and can at least temporarily impair their physical well-being. In individual cases, serious vaccination side effects can also occur, which in extreme exceptional cases can also be fatal (cf. Safety Report of the Paul Ehrlich Institute of February 7, 2022 – Suspected cases of side effects and vaccination complications after vaccination to protect against COVID-19 since the start of the vaccination campaign on December 27, 2020, until December 31, 2021 – pp. 5, 8 f., 28 ff.). A vaccination that has taken place is irreversible even if the constitutional complaint is successful.

However, the law does not inescapably require those affected to be vaccinated. For those who wish to avoid vaccination, it is true that this may temporarily involve a change in the activity or job previously performed or even the abandonment of the profession. However, the complainants have not shown that the professional disadvantages that may occur in the limited time until the decision in the main action are irreversible or very difficult to revise or otherwise very serious; this is also not otherwise apparent – at least for the period mentioned. In addition, economic disadvantages suffered by individuals as a result of the enforcement of a law are in principle not suitable as grounds for suspending the application of standards (see BVerfG, Order of the First Senate of January 24, 2022 – 1 BvR 2380/21 and others -, para. 39 with further references).”

Thus, the Court, aware of the possible fatal consequences, recommends those who want to avoid vaccination to ‘change in the activity or job previously performed or even the abandonment of the profession!’„Уколико се привремена забрана не донесе, а уставна жалба касније буде успешна, од посебног су значаја недостаци који произилазе из примене оспорених прописа. Ако се погођени придржавају обавезе да пруже доказе која им је наметнута у Одељку 20а (2) реченица 1 ИфСГ и пристану на вакцинацију, то изазива физичке реакције и може барем привремено нарушити њихово физичко благостање. У појединачним случајевима могу се јавити и озбиљни нежељени ефекти вакцинације, који у екстремним изузетним случајевима могу бити и фатални (упореди Извештај о безбедности Института Паул Ерлих од 7. фебруара 2022 – Сумњиви случајеви нежељених ефеката и компликација вакцинације након вакцинације ради заштите од ковида-19 од почетка кампање вакцинације 27. децембра 2020. до 31. децембра 2021. – стр. 5, 8 ф., 28 и даље). Вакцинација која је обављена је неповратна чак и ако је уставна жалба успешна.

Међутим, закон не захтева неизбежно да оболели буду вакцинисани. За оне који желе да избегну вакцинацију, истина је да то може привремено да подразумева промену делатности или посла који је раније обављао или чак напуштање професије. Међутим, подносиоци жалбе нису показали да су професионалне мане које се могу појавити у ограниченом времену до одлуке у главној тужби неповратне или веома тешке за ревизију или на други начин веома озбиљне; ово такође није другачије очигледно – барем за поменути период. Поред тога, економски недостаци које су појединци претрпели као резултат примене закона у принципу нису погодни као основ за обуставу примене стандарда (видети БВерфГ, Налог Првог Сената од 24. јануара 2022. – 1 БвР 2380/21 и други -, став 39 са даљим референцама).“

Дакле, суд свестан могућих смртних последица, онима који желе да избегну вакцинацију препоручује да ‘промене делатност или посао који су раније обављали или чак напуштање професије!’
Duration / Трајање: 1:08 (German, English subtitle)

Upholds Mandate (Video) - RAIR.jpg

Duration / Трајање: 5:19 (German, English subtitle)

Alice-'Scandal' Germany's Highest Court Admits Covid Vaccines Are Harmful Even 'Fatal' - Yet Upholds Mandate (Video) - RAIR.jpg


This is the end of the Law that allows the criminal plan to continue.

Given that these are the two most important Eastern states and the second most important state of the Western World is in the game, and since there have been no results from the convoy of freedom in the United States, one cannot avoid the extremely unpleasant conclusion that Coronavirus Hoax agenda continues under the cover of ‘crisis in Ukraine’. The West is in a more difficult position today because the Law there is completely ruined.

And that problem can only be solved by the people themselves…То је крај права који омогућује да се злочиначки план настави.

Имајући у виду да су у питању две најважније источне државе и друга по важности западна држава, и будући да од конвоја слободе у САД није било никаквих резутата, не може се избећи изузетно непријатан закључак да се спровођење коронапреваре наставља под покривачем ‘кризе у Украјини’. Запад је данас у тежем положају јер је тамо право потпуно разваљено.

И тај проблем једино може да реши сам народ…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у АустралијиArchived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency